ვაკანსიები • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს არქიტექტორების, ინჟინერ-მშენებლებისა და გეოლოგებისთვის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე :

III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით;

·   არქიტექტურის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი..

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64696?active=1

 

I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით;

·   არქიტექტურის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

დეტალები იხილეთ ბმულზე:  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/64697?active=1

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით;

·   არქიტექტურის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

დეტალები იხილეთ ბმულზე:   https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/67601?active=1  HR.gov.ge - სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროwww.hr.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური
ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/67602?active=1  HR.gov.ge - სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროwww.hr.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური

 საპროექტო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/67603?active=1  HR.gov.ge - სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროwww.hr.gov.ge

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური
საპროექტო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით;

·   არქიტექტურის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68186?active=1

 

საპროექტო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით;

·   არქიტექტურის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68187?active=1

 

საინჟინრო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გეოლოგი) -  1 საშტატო ერთეული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება გეოლოგიის მიმართულებით;

 

·   მიწის ნაკვეთის და საჭიროების შემთხვევაში მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

 

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68188?active=1

 

საინჟინრო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინჟინერ-მშენებელი) -  1 საშტატო ერთეული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·   უმაღლესი განათლება ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაციით,

·   შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების კონსტრუქციული სისტემებისა და ელემენტების დაპროექტების არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

·   წერისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

 

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68189?active=1

ვაკანსიებზე განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 27 დეკემბერი.

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, თითოეულ ვაკანსიაზე მითითებული საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური არის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მიზანს წარმოადგენს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელება.

სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა არქიტექტურული პროცესების მართვა – დადგენილი წესით  მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა, არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება, მშენებლობის ნებართვის გაცემა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მათში ცვლილებების შეტანა.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.

  • GX2 Development
14 დეკ - 12 იან 2022

სამშენებლო კომპანია "GX2 development " აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტორის პოზიციაზე.

დასაქმებული არქიტექტორის ფუნქციები იქნება:

 • სამშენებლო პროექტების დეტალური ნახაზების შექმნა
 • არქიტექტურული პროექტის შექმნის პროცესში, სხვადასხვა საკითხების შეთანხმება მომიჯნავე პროფესიის (კონსტრუქტორი, გეოდეზისტი, წყალმომარაგება, წყალარინება, ვენტილაცია და სხვ.) წარმომადგენლებთან
 • საჭიროების შემთხვევაში, არქიტექტურულ ნახაზში ცვლილებების შეტანა/კორექტირება
 • შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებიდან ნებართვების მოპოვების მიზნით, დოკუმენტების/ნახაზების მომზადება
 • სამშენებლო ობიექტზე ვიზიტის განხორციელება, სამუშაოების მსვლელობის დათვალიერება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • არქიტექტურულ პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება
 • მოქმედი კანონმდებლობის ცოდნა და თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობის გამოცდილება.
 • აუცილებელია, ArchiCAD პროგრამასთან მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება.
 • AutoCAD, Photoshop, 3ds Max, Vray/Corona - პროგრამებთან მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება
 • Revit პროგრამაში მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.

თუ აკმაყოფილებთ ზემოთ მოცემულ მოთხოვნებს, გთხოვთ, გამოგზავნოთ ელ. ფოსტაზე: giorgioqropiridze@gmail.com თქვენი რეზიუმე და პორტფოლიო.

სამუშაო გრაფიკი - სრული
ანაზღაურება მოხდება კვალიფიკაციის შესაბამისად.

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. • საბა კონსტრაქშენ

15 დეკ - 26 დეკ

შპს "საბა კონსტრაქშენ" აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტორის პოზიციაზე,

რომლიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • მინიმალური სამუშაო გამოცდილება 5 წელი;
 • უნდა გააჩნდეს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მართვის უნარი;

პროგრამების ცოდნა:

 • Microsoft Office Word (კარგი),
 • Microsoft Office Excel (კარგი),
 • Microsoft Office
 • PowerPoint (დამაკმაყოფილებელი),
 • Microsoft Office Outlook (კარგი),
 • AutoCAD (კარგი) ან ArchiCAD (ძალიან კარგად);
 • Adobe Acrobat (კარგი),
 • Windows (კარგი),
 • Photoshop (კარგი),
 • Microsoft Office Project (კარგი);
 • 3D MAX & Lumion (ძალიან კარგად)

პიროვნული უნარჩვევები:

 • კომუნიკაბელური;
 • შრომისმოყვარე;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;

გთხოთ CV ქართულ ენაზე ფოტოსურათით გადმოაგზავნოთ კომპანიის ოფიციალურ მეილზე: info@scn.ge ( სხვა შემთხვევაში CV არ განიხილება)
 • ნოსისტემსი

09
დეკ - 07 იან 2022

სს "ინოსისტემსი საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი" (საქმიანობა: სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კომპლექსური პროექტირება, მშენებლობა, გამართვა-გაშვება, არსებული ობიექტების მოდერნიზაცია) აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტურისა და საინჟინრო მიმართულების სპეციალისტის (ელექტრომომარაგება, სუსტი დენები, წყალმომარაგება, კანალიზაცია, გათბობა, გაგრილება, ვენტილაცია) პოზიციაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის განათლება (არქიტექტორის ან საინჟინრო (ნებისმიერი მიმართულება) ქსელების სპეციალისტის კვალიფიკაციით);
 • სასურველია არქიტექტურულ და საინჟინრო პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება;
 • სავალდებულოა კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Autocad, Archicad, Lumion;
 • სასურველია კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Revit, Photoshop, Illustrator, SketchUp;
 • სავალდებულოა უცხო ენების (ინგლისური, ან რუსული) ფლობა;
 • ჩვენი კომპანიის მიერ ხორციელდება დამწყები არქიტექტორების და საინჟინრო პროექტირების სპეციალისტების დასაქმების ხელშეწყობა.

აუცილებელი პიროვნული თვისებები და უნარები:

 • ეფექტური დროის მენეჯმენტი, მოწესრიგებულობა და ორგანიზების კარგი უნარი;
 • პასუხისმგებლობა დაკისრებული ვალდებულებების მიმართ;
 • განვითარებაზე და შედეგებზე ორიენტირებული, პროგრესულად მოაზროვნე;
 • დამოუკიდებლად მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 • სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და კოლეგიალური;
 • სიახლეების ათვისების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ძლიერი პირადი მოტივაცია და წარმატების სურვილი;
 • შრომისმოყვარე, ენერგიული და დისციპლინირებული;
 • სხარტი, ლოგიკური, ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • შედეგზე ორიენტირებულობა, პასუხისმგებლობის გრძნობა, პუნქტუალურობა.

ხელფასი შეთანხმებით. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის მიხედვით ხელფასის ზრდის პერსპექტივით.

თუ მიგაჩნიათ, რომ აკმაყოფილებთ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ თქვენი CV, პორტფოლიო შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზეinfo@innosystems.ge და აუცილებლად მიუთითეთ სათაურის ველში ვაკანსიის დასახელება. გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი საიტი (http://www.innosystems.ge/), რომ წარმოდგენა შეგექმნათ ჩვენი კომპანიის საქმიანობაზე.

ტელეფონის ნომერი: +995 558 60 50 15; (032) 2 371 007 • Institut IGH

26 ნოე - 25 დეკ

კომპანიას თბილისში Institut IGH ესაჭიროება არქიტექტორი, შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების ცოდნით.

უნდა ფლობდეს რუსულ და ინგლისურ ენებს და იმუშაოს საოფისე სივრცეში.

ხელფასი შეთანხმებით გამოცდილების მიხედვით.

დაინტერესების შემთხვევაში გამოაგზავნეთ თქვენი CV/რეზიუმე შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: info.georgia@igh.hr