გზამკვლევი

ჩაბარების პირობები სამაგისტრო პროგრამებზე

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ხორციელდება ორი სამაგისტრო პროგრამა:

1. „არქიტექტურა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „არქიტექტურის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“ შემდეგი სპეციალიზაციებით: შენობა-ნაგებობების არქიტექტურა, ურბანული დაგეგმარება; ლანდშაფტური არქიტექტურა; გარემოს დიზაინი; ინტერიერის დიზაინი;

2. „არქიტექტურათმცოდნეობა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“;

 

სამაგისტრო პროგრამა „არქიტექტურა“ არჩევის შემთხვევაში თქვენ უნდა ჩააბაროთ საერთო ეროვნული გამოცდა.

 

საერთო ეროვნული გამოცდის წარმატები აბარების შემთხვევაში სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის შესაბამის კომისიასთან აბარებთ სასპეციალიზაციო გამოცდას: „არქიტექტურის თეორია და კლაუზურა“.

 

სასპეციალიზაციო გამოცდა მოიცავს ორ კომპონენტს:

 

1.არქიტექტურის თეორია - წერითი გამოცდა წინასწარ დადგენილი საკითხებით შედგენილი საგამოცდო ბილეთების მიხედვით, (საკითხები შეირჩა სამაგისტრო პროგრამის სპეციალიზაციების შესაბამისად), თვითოეულ ბილეთში შედის 4 საკითხი.

 

2. კლაუზურა - კლაუზურა გულისხმობს ესკიზური პროექტის შექმნას კონკრეტულ თემაზე (თემები წინასწარ არ არის ცნობილი და შერჩეულია სამაგისტრო პროგრამის სპეციალიზაციების შესაბამისად), რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს გრაფიკულად ფაკულტეტის მიერ გაცემულ A1 ზომის ფორმატზე (მაგისტრანტობის კანდიდატმა ესკიზური პროექტი ხელით უნდა შეასრულოს. იგი თავისუფალია აირჩიოს ნებისმიერი გრაფიკული საშუალება (ფერადი ფანქარი, გუაში, აკვარელი და სხვა).

 

წარმოსადგენი მასალა:

ესკიზური გეგმა/გეგმები (ძირითადი ზომების და ღერძების მითითებით)-მასშტაბი 1:50 ან 1:100;

ესკიზური ჭრილი - მასშტაბი 1:50 ან 1:100;

მოცულობითი ჩანახატები/შიდა სივრცის ჩანახატი

ფორმატზე დატანილი იდეის აღმწერი მოკლე ტექსტი

სურვილისამებრ სტუდენტს დამატებით შეუძლია წარმოადგინოს ქაღალდის მოდელი.

 

კლაუზურა ჩატარდება თეორიული წერითი გამოცდის დასრულების შემდეგ, იმავე დღეს. დრო გამოყოფილია 3 საათი.

 

პროექტის შეფასების დროს ძირითადი ყურადღება გამახვილდება არქიტექტურული და მხატვრული აზროვნების, გრაფიკული წარმოდგენის ხარისხზე. მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ არქიტექტურული იდეის გამოსახვის ფლობას.

 

სასპეციალიზაციო გამოცდის შეფასების მისაღებად თითოეულ კომპონენტის შეფასების ქულას მიეყენება შესაბამისი კოეფიციენთი (თითოეული კომპონენტი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით) თეორიულ გამოცდას 0.4, კლაუზურას - 0.6 და იკრიბება.

 

შეფასების კრიტერიუმები არქიტექტურის თეორიაში

საგამოცდო ბილეთი მოიცავს 4 საკითხს. თითოეულ საკითხი ფასდება მაქსიმუმ 25 ქულაით - სტუ-ს მიერ მიღებული კრიტერიუმების შესაბამისად.

შეფასების კრიტერიუმები:

21-25 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; სპეციალური ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს საკითხის შესაბამის მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ლიტერატურა.

16-20 ქულა: პასუხი სრულია, მაგრამ შეკვეცილი; ტერმინოლოგიურად გამართულია; საკითხი ამომწურავად არის გადმოცემული; არსებითი შეცდომა არ არის; სტუდენტი კარგად ფლობს საკითხის შესაბამის მასალას.

11-15 ქულა: პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; სპეციალური ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს საკითხის შესაბამის მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები.

6-10 ქულა: პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ლიტერატურა; აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.

1-5 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია; სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული ან არ არის შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.

0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

 

 

შეფასების კრიტერიუმი კლაუზურაში

ნამუშევარი ფასდება 4 კრიტერიუმით. ა) და დ) კრიტერიუმების შეფასების მაქსიმალური ქულაა 20; ბ) და გ) - მაქსიმალური ქულაა 30.

ა)საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით;

16-20 ქულა-საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით სრულია. მასშტაბი დაცულია. კომპოზიციური განაწილება კარგია. წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.

11-15 ქულა-საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით სრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ კომპოზიციური განაწილების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები.

6-10 ქულა-საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით არასრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული.

1-5 ქულა-საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის თვალსაზრისით ნაკლოვანია. პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული. მასშტაბი დარღვეულია.

0 ქულა-მაგისტრანტობის კანდიდატმა ვერ სეზლო საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის სემადგენლობის თვალსაზრისით.

ბ)პროექტის გრაფიკული შესრულების ხარისხი.

26-30 ქულა-გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის დამუშავებული ზიმების მითითებით, შესრულებულია მაღალ დონეზე.

15-25 ქულა-გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი სრულად არის დამუშავებული ზიმების მითითებით. მაგრამ შესრულების ტექნიკა დასახვეწია.

10-14 ქულა- გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ზომები არ არის მითითებული.

1-9 ქულა - გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. მისი მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია დამუსავებული. ზომები არ არის მითითებული.

0 ქულა - მაგისტრანტობის კანდიდატმა ვერ შეძლო პროექტის გრაფიკული სესრულება.

გ)პროექტის მხატვრულ-ესთეტიური და პროფესიული ხარისხი/არქიტექტურული იდეის და მხატვრული აზროვნების ხარისხი.

26-30 ქულა - მხატვრული-ესთეტიური თვალსაზრისით სრულია და შესრულებულია მაღალ დონეზე.

15-25 - მხატვრულ-ესთეტიური თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

10-14 ქულა - მხატვრულ-ესთეტიური თვალსაზრისით პროექტი სრულია. ნაწილობრივ გათვალისწინებულია მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

1-9 ქულა - მხატვრულ-ესთეტიური თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ არის გათვალისწინებული მასალის ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.

0 ქულა - მხატვრულ-ესთეტიური და პროფესიული დონე დაბალია.

დ)პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობა

16-20 ქულა - ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარება გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი სრულია და სესრულებულია მაღალ დონეზე.

11-15 ქულა - ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია.

6-10 ქულა - ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა დაცულია, მაგრამ გაუაზრებელია ტექნოლოგიური პროცესი.

1-5 ქულა - ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ არის დაცული ფუნქციის და ფორმის სესაბამისობა.

0 ქულა - მაგისტრანტობის კანდიდატმა ვერ შეძლო პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა.

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საკითხები
დისციპლინაში „არქიტექტურ
ს თეორია


/სამაგისტრო პროგრამა „არქიტექტურა“–ზე შემსვლელთათვის

 

 

სამაგისტრო პროგრამა:“არქიტექტურათმცოდნეობა“

სამაგისტრო პროგრამა „არქიტექტურათმცოდნეობის“ არჩევის შემთხვევაში თქვენ უნდა ჩააბაროთ საერთო ეროვნული გამოცდა.

გამოცდის წარმატები აბარების შემთხვევაში სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის შესაბამის კომისიასთან აბარებთ სასპეციალიზაციო გამოცდას: „არქიტექტურის ისტორია და თეორია“.

 

სასპეციალიზაციო გამოცდა ტარდება მხოლოდ თეორიულ ნაწილში წერითი სახით, (წინასწარ სედგენილი ბილეტებით, ტვიტოეულ ბილეთში შედის 4 საკითხი) რომელიც ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.

შეფასების კრიტერიუმები „არქიტექტურის ისტორია და თეორიაში“

საგამოცდო ბილეთი მოიცავს 4 საკითხს. თითოეულ საკითხი ფასდება მაქსიმუმ 25 ქულაით - სტუ-ს მიერ მიღებული კრიტერიუმების შესაბამისად.

შეფასების კრიტერიუმები:

21-25 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; სპეციალური ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს საკითხის შესაბამის მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ლიტერატურა.

16-20 ქულა: პასუხი სრულია, მაგრამ შეკვეცილი; ტერმინოლოგიურად გამართულია; საკითხი ამომწურავად არის გადმოცემული; არსებითი შეცდომა არ არის; სტუდენტი კარგად ფლობს საკითხის შესაბამის მასალას.

11-15 ქულა: პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; სპეციალური ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს საკითხის შესაბამის მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები.

6-10 ქულა: პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ლიტერატურა; აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.

1-5 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია; სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული ან არ არის შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.

0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საკითხები
დისციპლინაში „არქიტექტურა
თმცოდნეობა


/სამაგისტრო პროგრამა „არქიტექტურათმცოდნეობა“–ზე შემსვლელთათვის
/

 Conditions  of admission to Master Programs

Two master Programs are conducted at GTU Architecture, Urban and Design Faculty:

1. "Architecture"

Qualification "Master of Architecture academic degree" with the following specialties: architecture of buildings and structures, urban planning; Landscape architecture; Environmental design; interior design;

2. "Architecture Study"

Qualification awarded "Academic Degree of Master of Art Studies";

 

In case of  choosing master's program "Architecture", you must pass a national exam.

In case of successful passing of the national examination, you will be able to pass a special examination with the relevant Commission of GTU Architecture, Urban and Design Faculty: "Architecture Theory and Closure".

The examination test in speciality consists of two components:

1.Theory of Architecture - Written Examination According to examination tests compiled in advance preliminary issues (issues were sel ected in accordance with Master's Programs), each ticket included 4 items.

2.Closure - means exclusive project to create a specific topic (Topics in advance are not known and are sel ected for the master's program specializations respectively), should be presented graphically, faculty issued in A1 size format (graduate candidate sketch project to performby hand. It is free to choose any graphic  means (colored pencil, gouache, watercolor, etc.). Material to be presented:

Sketch plan / plans (with the indication of basic measures and axes) - range 1:50 or 1: 100;

Sketch cut - scale of 1:50 or 1: 100;

Volumetric sketches / scene of the interior space

The short text on the format   describing  the idea

 The student can additionally present a paper model.

Closure will be conducted on the same day after the completion of a theoretical written test. Allocated timefor the test- 3 hours.

During the evaluation of the project, the main focus will be on the quality of architectural and artistic thinking and graphic representation.

To get the assessment scores of each component, the appropriate coefficient (each component is measured by a 100-point system) theoretical examination is 0.4, closure -0.6 and are summed up..

Evaluation criteria in architecture theory

The examination ticket includes 4 issues. Each issue is rated at a maximum of 25 points - according to   the criteria adopted by GTU.

Evaluation criteria:

21-25 points: The answer is complete; the issue is accurate and exhaustive; Special terminology is applied;the student is well aware of the material, deeply and thoroughly exploited the literature.

16-20 points: The answer is complete but shortened; terminologically arranged; the issue is fully highlighted;there is no substantial error; the student is well aware of the relevant material.

11-15 points: the answer is incomplete; Issue is satisfactory; there is lack of special terminology; The student knows the relevant material, but there are some minor mistakes.

6-10 points: the answer is incomplete; Terminology is wrong; the subject matter of the issue is  fragmental; The student lacks sufficient literature; There are some essential mistakes.

1-5 points: the answer is short; Special terminology is not used or is not relevant; the answer is substantially wrong. Only separate fragments of the material are presented.

0 point: the answer is not relevant to the issue at all.

 

Evaluation Criteria in Closure

The work is evaluated by 4 criteria. the maximum score  of a) and criteria i--20;  for b) and c) - the maximum score - 30.

a) Observing the terms of the project task in terms of the composition of the project;

16-20 Points – The terms  for Project task  are complete in terms of the composition of the project. The scale is protected. Composite distribution is good. Presented at a high level.

11-15 Points-Conditions  of project task in terms of Project Composition is complete. The scale is protected, but the drawbacks are marked by composite distribution.

6-10 Points - Conditions of Project Assignment are incomplete in terms of the composition of the project. The scale is protected, but only the fragments of the project are marked.

1-5 Points - Conditions of  Project Assignment are inadequate in terms of the composition of the project. Only separate fragments of the project are marked. Scale is violated.

0 point – Master’s  candidate failed to fulfill the terms of the project order in terms of the composition of the project.

B) Project Graphic Performance Quality.

26-30 points – the project is complete from graphical point of view.It is fully processed with measures indicated, performed at a high level.

15-25 points-The project is full of graphical performance. It is fully processed with reference to the size , but the technique of performance should be  improved.

10-14 points - The project is incomplete in terms of graphical performance. No dimensions are specified.

1-9 points - The project is faulty  in terms of graphical performance. Only separate fragments are damaged. No dimensions are specified.

0 point - Master ‘ s candidate failed to implement project graphics.

C) Project artistic-aesthetic and professional quality / quality of architectural idea and artistic thinking.

26-30 points - in artistic-aesthetic viewpoint is complete and performed at a high level.

15-25 - The project is complete from artistic-aesthetic  point of view, but the professional quality of project presentation is to be  improved.

10-14 points -- The project is complete from  artistic-aesthetic viewpoint.Material texture , color and entourage are partially observed

1-9 points - The project is faulty from the artistic-aesthetic viewpoint. Material texture, color and entourage are not observed.

 

0 point - artistic-aesthetic and professional level is low.

D) functional-technological and planning expediency of the project

16-20 points--The project fr om the functional- technological point of view is complete and performed at a high level.

11-15 points - The project is complete fr om functional-technological and planning point of view , but the professional quality of project presentation is to be  improved.

6-10 points - The project is incomplete in terms of functional-technological and planning solution. The function and shape of the form is protected, but the technological process is unreasonable.

1-5 points - The project is faulty in terms of functional-technological and planning solution. The function and shape of the form are not protected

0 point- Master’s candidate failed to provide the functional-technological and planning expediency  of the project.

Examination issues

 In "Architecture theory"
/ Master’s Programin “Architecture"

 

Master Program: "Architecture Study"

In case of master's degree "Architecture Study" you should pass a national exam.

In case of successful completion of the test, you will be able to pass a special examination at GTUArchitecture, Urban and designFacultycommission in “history of architecture and theory”

The examination in specialty  is conducted only in a theoretical part (preliminarily constructed tickets , 4 items included in the ticket), evaluated by a 100-point system.

Evaluation criteria "The history of architecture and theory"

The examination ticket includes 4 issues. Each issue is rated at a maximum of 25 points - according to GTU statedcriteria.

Evaluation criteria:

21-25 points: the answer is complete; the issue is accurate and exhaustive; Special terminology is protected; The student is well aware of the material of the issue, deeply and thoroughly exploited the literature.

16-20 points: the answer is complete but shortened;Terminologically arranged; The issue is completely presented; There is no substantial error; The student is well aware of the relevant material

.11-15 points: the answer is incomplete; Issue is satisfactory; there is lack of special terminology ; The student knows the relevant material, but there are some minor mistakes.

6-10 points: the answer is incomplete; Terminology is wrong; the subject matter of the issue is fragmental in part; The student lacks sufficient literaturesources; There are some essential mistakes.

1-5 points: the answer is short; Special terminology is not used or is not relevant; The answer is substantially wrong. Only separate fragments of the material arerelevant to the issue.

0 point: there is no answer orthe answeris notrelevant at all

Examination issues

Discipline "Architecture Studies"
/ Master's Program
in  "Architecture Studies"