2009 წლის სტუდენთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: ა. ებილაშვილი
ხელმძღვანელი: ლ. ბერიძე           
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ე. ეგაძე
ხელმძღვანელი: 
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ი. წულუკიდძე
ხელმძღვანელი: ლ. ბერიძე           
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. ლეკიშვილი
ხელმძღვანელი: ლ. ბერიძე           
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა