სემინარები


ავტორი: მარიამ ხაბეიშვილი
თემის დასახელება: „ურბანიზირებული გარემო (არქიტექტურა), როგორც ხედვითი აღქმის ობიექტი“


ავტორი: მარიამ ხაბეიშვილი 

თემის დასახელება:   ქუჩის ხელოვნება – Street art


ავტორი: მარიამ ღომიძე
თემის დასახელება:   იდეალური ქალაქი გუშინ და დღეს.


ავტორი: მარიამ ღომიძე
თემის დასახელება:  აჭარის რეგიონის კურორტების განსაკუთრებულობა და პოტენციალი


ავტორი: ინგა საბაშვილი           
თემის დასახელება: საცხოვრებელი გარემოსა და ინტერიერის არქიტექტურული ფორმების საკითხები საქართველოს მთიან რეგიონებში (ხევსურეთის მაგალითზე)


ავტორი: მარიამ მენაბდე
თემის დასახელება:   სასრულობა და უსასრულობა არქიტექტურაში.


ავტორი: მარიამ მენაბდე
თემის დასახელება:   ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.


ავტორი: ანა ლაღიძე
თემის დასახელება:    აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ურბანულ–სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პოტენციალი.


ავტორი: ანა ლაღიძე
თემის დასახელება: თბილისის გამწვანებისა და რეკრიაციული ლანდშაფტების დაცვა-განვითარების საკანონმდებლო ბაზა.


ავტორი: ბელა თინიკაშვილი
თემის დასახელება:    ლანდშაფტური გარემო და არქიტექტურა.


ავტორი: ბელა თინიკაშვილი
თემის დასახელება:   ხიდი - ადამიანის ნება გაცხადებული სივრცეში.


ავტორი: გურამ ხოსრუაშვილი
თემის დასახელება: CAD სისტემებიდან BIM სისტემებამდე.   


ავტორი: გურამ ხოსრუაშვილი
თემის დასახელება:   მწვანე ქუჩის არქიტექტურულ- გეგმარებითი კონცეპცია

(კარგარეთელის ქუჩის მაგალითზე)


ავტორი: თამარ ტაბატაძე
თემის დასახელება: გეომეტროგრაფიკული გამოსახულებები, როგორც ინტერდისციპლინარული კომუნიკაციების საშუალება.


ავტორი: თამარ ჩუბინიძე
თემის დასახელება: მოზაიკური ხელოვნების განვითარების ზოგადი მიმოხილვა.


ავტორი: თამარ ხოშტარია
თემის დასახელება: ხის მასალის გამოყენება საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში ( სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე)


ავტორი: თამარ ხოშტარია
თემის დასახელება: ურბანული გამწვანების გეგმარება და მისი დამცავი მნიშვნელობა სამხრეთ საქართველოს სარეკრეაციო დასახლებების მაგალითზე   


ავტორი: ია კუპატაძე
თემის დასახელება:     შესავალი - თემის მიმართულება - აქტუალობა


ავტორი: მაია ჯავახიშვილი
თემის დასახელება: “ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს ჩამოყალიბების არქიტექტურულ - მხატვრული საკითხები”


ავტორი: მაია ჯავახიშვილი
თემის დასახელება: “თბილისის გარემოს სტრუქტურული ფრაგმენტების ეკოლოგიური და არქიტექტურულ-მხატვრული ფორმირების საკითხები”


ავტორი: ნინო ლაღიძე
თემის დასახელება: ქალაქ თბილისის საპარკო-რეკრეაციული ლანდშაფტების ფორმირების რეტროსპექტული ანალიზი    


ავტორი: ნინო ლაღიძე
თემის დასახელება: საქართველოს რთულ რელიეფიანი რეგიონების განვითარების საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა


ავტორი: სოფიო ლობჟანიძე
თემის დასახელება: ვარშავის ძველი სინაგოგის არქიტექტურის ისტორიისათვის  


ავტორი: სოფიო ლობჟანიძე 

თემის დასახელება:   ქართული ტეტრაკონქული ტაძრების თავისებურებათა შესახებ. ნინოწმინდა


ავტორი: ლიანა გიორგობიანი
თემის დასახელება: ქართული მრავალაფსიდიანი ტაძრები


ავტორი: ლიანა გიორგობიანი
თემის დასახელება: ქართული ტეტრაკონქული ტაძრების თავისებურებათა შესახებ. ნინოწმინდა

   

ავტორი: მზევინარ გაგაძე
თემის დასახელება: შენობების მზისგან დაცვა


ავტორი: ვანდა მუჯირი თემის დასახელება: კომპოზიციის სწავლების მეთოდოლოგია ისტორიულ ასპექტში.