დაცული დისერტაციები


ავტორი: მზევინარ გაგაძე
თემისდასახელება:   „ინსოლაცია არქიტექტურაში მდგრადი განვითარების კონტექსტში.
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ლევან ბერიძე
რეცენზენტებიპროფესორი ვახტანგ ფირცხალავა (სტუ);ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ომარ კიღურაძე (მოწვეული რეცენზენტი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, სტუ);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 13ივლისი 2017წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 4 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსია


ავტორი: შოთა გელაშვილი
თემისდასახელება: კულტურული მემკვიდრეობის კომპლექსის ადაპტირებისსაკითხები(სოფელ ჩაჟაშის მაგალითზე)
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, ასოც. პროფ. თინათინ ჩიგოგიძე
რეცენზენტებიარქიტექტურის დოქტორი,ასოც. პროფ. მარიკა ფოჩხუა (სტუ); მარინა თუმანიშვილი, თსსა, არქიტექტურისფაკულტეტი
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 13ივლისი 2017წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: ზვიად ბურჭულაძე
თემისდასახელება: ურბოეკოლოგია-მუნიციპალური წარმონაქმნის ტერიტორიალური სტრუქტურის მდგრადი განვითარების საფუძველი (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე.
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. გიორგი სალუქვაძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფესორი თენგიზ მახარაშვილი; ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი მარად ციცქიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 25თებერვალი 2017წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსია
ავტორი: ანა ლაღიძე
თემისდასახელება: ქ.თბილისის საპარკო – რეკრეაციული ლანდშაფტების ფორმირების და განვითარების პრინციპები
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. თ. მახარაშვილი
რეცენზენტებიარქიტექტურის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი მარიკა ფოჩხუა (რეცენზენტი,სტუ);ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნანი მეფარიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, თსსა, არქიტექტურის ფაკულტეტი);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 08ივლისი 2016წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: თამარ ტაბატაძე
თემისდასახელება: ფრაქტალური არქიტექტურა - ქვეცნობიერი თუ ლოგიკური (გაუდის ფენომენი)
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ზ. კიკნაძე
რეცენზენტები: როფესორი ნინო იმნაძე (რეცენზენტი,სტუ);რქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი ნანა იაშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, თსსა, არქიტექტურის ფაკულტეტი);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 11ივლისი 2016წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 4 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: ლიანა გიორგობიანი
თემისდასახელება: ქაშვეთის (ქვაშვეთის) არქიტექტურული ანსამბლი
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. თ. სანიკიძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი მაია დავითაია (რეცენზენტი,სტუ);ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ციცინო ჩაჩხუნაშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრი)
საძიებელიხარისხი:ხელოვნებათმცოდნეობისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა
დაცვისთარიღი: 09ივლისი 2016წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: ნინო ლაღიძე
თემისდასახელება: აღმოსავლეთ საქართველოს მთის სოფლების ურბანულ– სოციალური და არქიტექტურულ– გეგმარეგითი (სივრცობრივი) განვითარების პრინციპები
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. თ.მახარაშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი მარინე მაისურაძე (სტუ); სოფლის მეურნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ქეთევან რობაქიძე (მოწვეული რეცენზენტი, სტუ, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სატყეო ტექნიკური დეპარტამენტი).
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 10ივლისი 2016წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსია
ავტორი: ლუკა ქურდაძე
თემისდასახელება: მწვანე არქიტექტურის მნიშვნელობა თბილისის ურბანულ განვითარებაში (ეკოლოგიური ფაქტორები, გამწვანების კონცეფციები)
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუარეცენზენტებიარქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი ნანული თევზაძე (რეცენზენტი,სტუ); ბიოლოგიის დოქტორი ლიანა გვენცაძე (მოწვეული რეცენზენტი, თბილისის ბოტანიკური ბაღის მეყვავილეობისა და ლანდშაფტური დიზაინის განყოფილების გამგე).
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 07ივლისი 2016წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსია
ავტორი: იაკუპატაძე
თემისდასახელება: მწვანე არქიტექტურის ესთეტიკა
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, ასოც.პროფ. მ. მაისურაძე
რეცენზენტებიარქიტექტურის დოქტორი,პროფ.პროფესორი ლევან ბერიძე; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისპროფესორი გურამ ყიფიანი
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 06ივნისი 2015წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: მარიამ ხაბეიშვილი
თემისდასახელება:  ურბანიზირებული გარემო (არქიტექტურა), როგორც ხედვითი აღქმის ობიექტი
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, პროფ. ზ. კიკნაძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფ. გიორგი სალუქვაძე; ასოც. პროფესორი მარინე ბრელიძე(მოწვეულირეცენზენზენტი,საქართველოსსაავიაციოუნივერსიტეტი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 6ივნისი 2015წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 4 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: თეა ქუთათელაძე
თემისდასახელება: საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ლ. ბერიძე;   პროფ. გ.დავითაშვილ-ბაგრატიონი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოც. პროფესორი მარინე მაისურაძე; ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ნინო გედევანიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი,საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ეროვნული გალერეა).
საძიებელიხარისხი:ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა 
დაცვისთარიღი: 11ივნისი 2015წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: ნოდარიჭალაგანიძე
თემისდასახელება:  საზოგადოებრივი სექტორი-ურბანული განვითარების მართვის თანაბარძალოვანი მონაწილე
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. გ.შაიშმელაშვილი
რეცენზენტებიარქიტექტურის დოქტორი,პროფ.ნინო იმნაძე (რეცენზენტი); არქ. დოქტორი ნინო გვენცაძე(მოწვეული რეცენზენტი,სსიპქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისარქიტექტურისსამსახური). მიწისნაკვეთისგამოყენებისპირობებისმომზადებისგანყოფილებისუფროსი)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 14ივნისი 2015წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსიაავტორი: გოჩა ბზეკალავა
თემისდასახელება:  დაბალი და საშუალო სართულიანობის ენერგოეფექტური საცხოვრებელი შენობების დაპროექტების პრინციპები
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ლ.ბერიძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ვახტანგ ფირცხალავა(რეცენზენტი); არქ. დოქტორი მამუკა სალუქვაძე (მოწვეული რეცენზენტი, შ.პ.ს. თბილისის ენერგეტიკის სააგენტოს გენერალური მენეჯერი)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 13ივნისი 2015წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: შალვა ქურიძე
თემისდასახელება: ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია, როგორც მემკვიდრეობის დაცვის გარანტი (მცხეთის მემკვიდრეობისა და ტურიზმის მასტერპლანის შესწავლის მაგალითზე).
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. გ.შაიშმელაშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფ. თენგიზ მახარაშვილი; არქ. დოქტორი დავით აბულაძე (მოწვეული რეცენზენტი,საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 14ივნისი 2015წელი
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული


ავტორეფერატის სრული ვერსია


ავტორი: მჭედლიშვილი ვალერი
თემის დასახელება:  პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხები   ქ. თბილისის მაგალითზე.
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გიორგი სალუქვაძე
რეცენზენტები: 
არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.გოჩა მიქიაშვილი, სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის  სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტის სრ. პროფ. გინა გურეშიძე.
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა. 
დაცვის თარიღი: 25 ივნისი 2014 წელი. 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405 
ნაშრომის ენა: ქართული.

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ქურდიანი არჩილი
თემის დასახელება:  სტადიონების მოცულობით-სივრცითი გადაწყვეტის განმსაზღვრელი ფაქტორები
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. მედეია მელქაძე
რეცენზენტები:
არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.ნანული თევზაძე, დ.უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი თეა გოგოტიშვილი
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტ.ორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა. 
დაცვის თარიღი: 27 ივნისი 2014 წელი. 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403 
ნაშრომის ენა: ქართული.

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ხვედელიანი ნუგზარი
თემის დასახელება: დრამატული თეატრების აკუსტიკის საკითხები (თბილისის მაგალითზე).
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. ნინო ხაბეიშვილი.
რეცენზენტები:
არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.ლევან ბერიძე, სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტი სრ. პროფ. ზურაბ ჩაჩხიანი.
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი: 27 ივნისი 2014 წელი. 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია


ავტორი: გაბადაძე სოფიო
თემის დასახელება: რუსთაველის პროსპექტის არქიტექტურულ-სივრცული და კომპოზიციური ფორმირების საკითხი.
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, ასოც. პროფ. მაია დავითაია.
რეცენზენტები: 
არქიტექტურის  დოქტორი, ასოც.პროფ.მედეია მელქაძე, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურის  დოქტორი ნანა  ქუთათელაძე.
საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის  დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა 
დაცვის თარიღი: 2 ივლისი 2014 წელი.
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: გიორგაძე ვასილი
თემის დასახელება:  მდგრადი განვითარების არქიტექტურა და განახლებადი ენერგიების პერსპექტივები საქართველოში
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გოჩა მიქიაშვილი.
რეცენზენტები: არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.ნანული თევზაძე, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე, არქიტექტურის დოქტორი დავით აბულაძე.
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 3 ივლისი 2014 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია


ავტორი: თინიკაშვილი ბელა 
თემის დასახელება: ბიოკლიმატური არქიტექტურის განვითარების   პერსპექტივა განახლებადი ენერგიების გამოყენებით საქართველოში.  
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. ელენე კალანდაძე.
რეცენზენტები:
არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ. ნანული თევზაძე, შპს "დ.მ."არქიტექტურული სტუდიის დირექტორი, არქიტექტურის დოქტორი  დ. მახარობლიშვილი. 
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი: 4 ივლისი 2014 წელი 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია


ავტორი: აბაშიძე ნიკოლოზი
თემის დასახელება: ტურიზმისა და დასვენების ქსელის განვითარების პრინციპები აჭარის მთიან რეგიონში
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. თენგიზ მახარაშვილი.
რეცენზენტები: 
არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.ნინო იმნაძე, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე, არქიტექტურის დოქტორი დავით აბულაძე. 
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი: 7 ივლისი 2014 წელი. 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ყიფიანი გიორგი
თემის დასახელება:  საქართველოს ქალაქგანვითარების რეგულირების პრობლემები ევროპის ურბანულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის
კონტექსტში.
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გიორგი  შაიშმელაშვილი.
რეცენზენტები: 
არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ. ლევან ბერიძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის ქალაქის განვითარების განყოფილების უფროსი, არქ. დოქტორი მამუკა სალუქვაძე . 
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი: 7ივლისი 2014 წელი 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405 
ნაშრომის ენა: ქართული 

ავტორეფერატის სრული ვერსია 

ავტორი: ჯავახიშვილი მაია
თემის დასახელება:  ქალაქის გარემოს ფრაგმენტების ეკოლოგიური და არქიტექტურულ-მხატვრული ინტეგრაციის საკითხები
(თბილისის მაგალითზე).
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გიორგი სალუქვაძე
რეცენზენტები:არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.ნინო იმნაძე, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მათემატიკისა და
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის
სრული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი გია ქაჯაია.
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 8 ივლისი 2014 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ახვლედიანი ნანა.
თემის დასახელება:  საქართველოს ბალნეოლოგიური კურორტების ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ტენდენციები.
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, მოწვ.სრ. პროფ. გივი ბერიძე
რეცენზენტები:
არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.ზურაბ კიკნაძე, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის სრული პროფესორი, არქიტექტურის  დოქტორი ბორის გოლუბჩიკოვი  
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი: 17 ივლისი 2014 წელი 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

ავტორი: ბერიძე კონსტანტინე
თემის დასახელება: თბილისის საგარეუბნო ტერიტორიების ურბანული ტრანსფორმაცია მათი ფუნქციური მეტამორფოზის საფუძველზე
ხელმძღვანელი: .მოწ. პროფ. არქ.დოქტორი გ. ბერიძე
რეცენზენტები: 
არქიტექტურის  დოქტორი, ასოც.პროფ. თ. მახარაშვილი,  ნინო ოქუაშვილი  (არქიტექტურული საპროექტო სტუდიის შპს " უნივერსუმ-"ის  დირექტორი, არქ. დოქტორი) 
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი:  19 ივლისი 2013 წელი 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია


ავტორი: სალუქვაძე ქეთევანი
თემის დასახელება: გამწვანების ადგილი და როლი თანამედროვე ინტერიერის      ფორმირებაში
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. მზია მილაშვილი.
რეცენზენტები: არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ.ლევან ბერიძე, მარინა ზარქუა, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბიოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი .
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 15 ივლისი 2013 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: წულაძე ირინე
თემის დასახელება: რემ კულჰაასი, როტერდამის არქიტექტურული სკოლა, მისი ლიდერები და ექსპონენტები
ხელმძღვანელი: . არქიტექტურის დოქტორი,სრ. პროფ. ნიკოლოზ შავიშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის  დოქტორი, ასოც. პროფ. მ.დავითაია, თსსა-ს რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი დავით
ანდრიაძე.
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა
დაცვის თარიღი:  17 ივლისი 2013 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: გვენცაძე ნინო
თემის დასახელება: ქ.თბილისის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ნაწილის ჰიდროქსელის ქალაქმაფორმირებელი როლი
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი,სრ.პროფ. ვლადიმერ ვარდოსანიძე
რეცენზენტები: 
არქიტექტურის  დოქტორი,სრ.პროფ. ლ.ბერიძე, ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური. ურბანული ინფრსატრუქტურისა და მუნიციპალური სერვისების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მამუკა სალუქვაძე
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი:  18 ივლისი 2013 წელი 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: აბულაძე მედეა
თემის დასახელება: ქ. ქუთაისის არქიტექტურულ-გეგმარებითი განვითარება   და მისი სამომვლო პერსპექტივები
ხელმძღვანელი: . არქიტექტურის დოქტორი სრ.პროფ.  ოთარ ნახუცრიშვილი
რეცენზენტები:არქიტექტურის  დოქტორი, ასოც.პროფ. მ.მელქაძე, საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი  წევრი, აკადემიკოსი,არქ.დოქტ., პროფ.თამაზ ნათიძე
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  22 ივლისი 2013 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ლეკიშვილი მაგდა
თემის დასახელება: კონგრეს ცენტრების სტრუქტურა და დაპროექტების პრინციპები საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებში
ხელმძღვანელი: . არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.    ლევან ბერიძე.
რეცენზენტები: არქიტექტურის  დოქტორი,ასოც..პროფ. მ. მაისურაძე, თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურული გეგმარების კათედრის პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი თეიმურაზ ჯორჯაძე
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 17 ივლისი 2013 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ბერიძე გიორგი 
თემის დასახელება: მაღლივი შენობების დაპროექტების ძირითადი პრინციპები 

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.    ლევან ბერიძე 
რეცენზენტები: არქიტექტურის  დოქტორი, სრ.პროფ. გ. სალუქვაძე, თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურული გეგმარების კათედრის  პროფესორი,არქიტექტურის დოქტორი თეიმურაზ ჯორჯაძე. 
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი: 16 ივლისი 2013 წელი 
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403 
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ირაკლი მურღულია
თემის დასახელება:„თბილისის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფის ურბანული გადაწყვეტები“.  
ხელმძღვანელი: ოთარ ნახუცრიშვილი (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)
რეცენზენტები: მედეა მელქაძე (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი), კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათადოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 11 ივნისი 2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი:  ავთანდილ დიღმელაშვილი
თემის დასახელება:  „ურბანული გარემოს სივრცითი მოწყობის საკითხები ძველი თბილისის ეზოების მაგალითზე“
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ხაბეიშვილი(არქიტექტურის აკად. დოქტორი)
რეცენზენტები: ეკატერინე თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი), ლეილა თუმანიშვილი (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  14 ივნისი  2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი:  ვანდა მუჯირი
თემის დასახელება:  „არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების მეთოდიკა“
ხელმძღვანელი: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)
რეცენზენტები: გოჩა მიქიაშვილი (არქიტექტურის აკად.დოქტორი), გიორგი ბათიაშვილი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 15 ივნისი  2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი:  მანანა თავხელიძე
თემის დასახელება: „საინვესტიციო–ქალაქთმშენებლობითი პროექტების ორგანიზაციის  საფუძვლები ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით“
ხელმძღვანელი: გიორგი სალუქვაძე (არქიტექტურის აკად.დოქტორი)
რეცენზენტები: ბიძინა ბერიშვილი (არქიტექტურის აკად. დოქტორი),  ევგენი ბარათაშვილი (ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 18 ივნისი  2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ადმინისრტაციული კორპუსის ბიბლიოთეკის სააქტო დარბაზი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი:  მანანა სუხიტაშვილი
თემის დასახელება:  „ზემო სვანეთის მასობრივი დასვენების და ტურიზმის ქალაქგეგმარებითი ორგანიზაციის ძირითადი პრინციების გამოვლენა“
ხელმძღვანელი: გივი ბერიძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)
რეცენზენტები: ასოც. პროფესორი ნინო ხაბეიშვილი (არქიტექტურის აკად.დოქტორი), კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  20 ივნისი  2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: გია როყვა
თემის დასახელება: „მინის ფორმაწარმომქმნელი როლი არქიტექტურაში (ტრადიცია და ახალი ტენდენციები)“
ხელმძღვანელი: ზურაბ კიკნაძე (არქიტექტურისაკად.დოქტორი)
რეცენზენტები: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი),  თამაზ ნათიძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  22 ივნისი  2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

ავტორი: მამუკა სალუქვაძე
თემის დასახელება: „მსხვილი ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის კომპლექსური კვლევის თანამედროვე ასპექტები ქალაქგეგმარებითი რეგულირების მიზნით       ( თბილისის მაგალითზე“)
ხელმძღვანელი: გიორგი სალუქვაძე (არქიტექტურის აკად.დოქტორი)
რეცენზენტები: ლევან ბერიძე (არქიტექტურის აკად.დოქტორი),  ნოდარ ელიზბარაშვილი (გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  25 ივნისი  2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ინგა გაბაშვილი
თემის დასახელება: „საცხოვრისის  ფორმირება მთიან რეგიონში რეკრეაციული ფაქტორების გათვალისწინებით    (ხევსურეთის რეკრეაციული რაიონის მაგალითზე)“
ხელმძღვანელი: მზია მილაშვილი (არქიტექტურისაკად.დოქტორი)
რეცენზენტები: მაია დავითაია (არქიტექტურის აკად.დოქტორი), დავით მახარობლიშვილი  (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  26 ივნისი  2012 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: დავით ბოსტანაშვილი
თემის დასახელება: „ნაშენი და ნიშანი“
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)
რეცენზენტები: მამუკა ბიჭაშვილი (ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი), ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  4 აპრილი 2011 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ეკა პაპუაშვილი
თემის დასახელება: “ქ.რუსთავის ისტორიულ-არქიტექტურული განვითარება და მისი სამომავლო პერსპექტივები“               
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)
რეცენზენტები:  ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი), მარინა თუმანიშვილი (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  8 აპრილი 2011 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: გურამ აბულაძე
თემის დასახელება: “ქუჩის დიზაინერული გარემოს ფორმირების არქიტექტურულ–მხატვრულ პრინციპები“              
ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა  დოქტორი)
რეცენზენტები: ლევან ბერიძე (არქიტექტურის დოქტორი), პაპუნა ძიძიგური (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  12  აპრილი 2011 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: მუხიაშვილი გიორგი
თემის დასახელება: “ქ. თბილისის ვაჭრობისა და მომსახურების ქსელის ფორმირება და განვითარების პერსპექტივები“
ხელმძღვანელი: თენგიზ მახარაშვილი (არქ. მეც. კანდიდატი, არქიტექტურის აკად. დოქტორი)
რეცენზენტები: გივი ბერიძე (არქიტექტურის დოქტორი), ქოჩლაძე ნათია (არქ. მეც. კანდიდატი, არქიტექტურის აკად. დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  20 ივლისი 2010 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ნინო ოქუაშვილი
თემის დასახელება: ქ.თბილისის ქალქთმშენებლობითი განვითარება (ეტაპები, განვითარება, პროგნოზი)
ხელმძღვანელი: გივი ბერიძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)
რეცენზენტები: თინათინ ჩიგოგიძე (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი), პაპუნა ძიძიგური (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 17 ივნისი 2011 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

 ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: მზია ბეგიაშვილი
თემის დასახელება: ჯვრის თემა შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში (IV-XIIIსს)
ხელმძღვანელი: ჰამლეტ მოსულიშვილი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)
რეცენზენტები:თამაზ სანიკიძე  (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი),  ნანა იაშვილი (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)   
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 24 ივნისი  2011 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ნინო ჩხეიძე
თემის დასახელება: “საქართველოს განსახლების სისტემის განვითარების ტენდენციების დამუშავება “
ხელმძღვანელი: ოთარ ნახუცრიშვილი (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი), იოსებ სალუქვაძე (გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  11 აპრილი 2011 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ერისთავი ნინო
თემის დასახელება: „XIX ს-ის ქართულ სასახლეთა ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან (შიდა ქართლის რამდენიმე სასახლის მაგალითზე“
ხელმძღვანელი: სამსონ ლეჟავა (ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი)
რეცენზენტები: თამაზ სანიკიძე (ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი), ანდრონიკაშვილი ლალი (ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  2009 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: მაისურაძე მარინა
თემის დასახელება: „სკულპტურა –არქიტექტურული გარემოს ორგანიზების საშუალება (თბილისის მაგალითზე)“
ხელმძღვანელი: თევზაძე ნანული (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: ყიფიანი გურამი (ისტორიის დოქტორი), თუმანიშვილი მარინა (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  3 ივნისი 2009 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: მელქაძე მედეა
თემის დასახელება: „ახალი საცხოვრისი თანამედროვე ქალაქგეგმარებით კონტექსტში (ქ. თბილისის მაგალითზე)“
ხელმძღვანელი: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: ლევან ბერიძე (არქიტექტურის დოქტორი), თამაზ ნათიძე (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  13 აპრილი 2009 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: წანაწყენიშვილი გიორგი
თემის დასახელება: „მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების განვითარება მე-20 საუკუნეში და ტრანსფორმაცია  თანამედროვე ეკონომიკურ პირობებში (თბილისის მაგალითზე)“
ხელმძღვანელი: შავიშვილი ნიკა (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: მიქიაშვილი გოჩა (არქიტექტურის დოქტორი), ქუთათელაძე ნანა (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  14 აპრილი 2009 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ჯეირანაშვილი თამაზი
თემის დასახელება: „საქართველოში ურბანული დაპროექტების მეთოდოლოგიის ძირითადი პრინციპები“
ხელმძღვანელი: ბერიძე გივი (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: შაიშმელაშვილი გია (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  22 დეკემბერი, 2008 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ბოსტანაშვილი შოთა
თემის დასახელება: „სივრცის პოეტიკა – სინაგოგებისა და ებრაული სასაფლაოების არქიტექტურა საქართველოში“
ხელმძღვანელი: თევზაძე ნანული (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: ყიფიანი გურამი (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  23 დეკემბერი, 2008 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: მახარაშვილი გიორგი
თემის დასახელება: „ქ. თბილისის საცხოვრებელი განაშენიანების არქიტექტურულ-სივრცითი განვითარების პრინციპები“
ხელმძღვანელი: ბერიძე გივი (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: თევზაძე ნანული (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  26 დეკემბერი, 2008 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: ჩიგოგიძე თინათინი
თემის დასახელება: „ურბანული ტერიტორიის სამომხმარებლო ღირებულების არქიტექტურულ–გეგმარებითი ასპექტები“
ხელმძღვანელი: კიკნაძე ზურაბი (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: სალუქვაძე გიორგი (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 10 დეკემბერი, 2008 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

ავტორი: თუმანიშვილი ლეილა
თემის დასახელება: „ისტორიული განაშენიანების კვლევის და დაცვის მე­თოდოლოგი­­­ური საფუძვლები (საქართველოს ქალაქების მაგალითზე)“
ხელმძღვანელი: ამირეჯიბი კონსტანტინე (არქიტექტურის დოქტორი)
რეცენზენტები: თევზაძე ეკატერინე (არქ. დოქტორი), თუმანიშვილი დიმიტრი (ხელოვნებათმცოდ. დოქტორი)
საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2008 წელი
დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსი