დაცული დისერტაციები 2

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

2021/2022 სასწავლო წლის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვები

პროგრამაარქიტექტურა


ავტორი: ანა რატიანი

თემის დასახელება:  „არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების საკითხების შემუშავება ეროვნული პარკების სისტემის ჩამოყალიბებაში“

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი ნუგზარ ხვედელიანი

რეცენზენტები:  ზვიად ბურჭულაძე - არქიტექტურის დოქტორი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი ჯგუფის ხელმძღვანელი

მარიკა ფოჩხუა - პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი. სტუ

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

სპეციალობა: არქიტექტურა 

დაცვის თარიღი:  26 ივლისი 2022 წელი


ავტორეფერატის სრული ვერსია

დისერტაციის სრული ვერსია
ავტორი: ეკა ედიშერაშვილი

ხელმძღვანელი: პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი ნინო ხაბეიშვილი სადისერტაციო თემის დასახელება:  „ხელოვნური განათება, როგორც ღამის ქალაქის ვიზუალური სახის მაფორმირებელი ფაქტორი (ქ. თბილისის მაგალითზე)“

რეცენზენტები:  პაპუნა ძიძიგური - არქიტექტურის დოქტორი, დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემის საკონსულტაციო ვენტრი „გეოგრაფიკი“ - ს წარმომადგენელი.

ლევან ბერიძე - პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი. სტუ

დაცვის საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

თარიღი:  26. ივლისი 2022 წელი


ავტორეფერატის სრული ვერსია

დისერტაციის სრული ვერსია
ავტორი: მარიამ გოგოლაშვილი

ხელმძღვანელი: პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი ნინო ხაბეიშვილი სადისერტაციო თემის დასახელება: “ეკოლოგიური პრობლემები არქიტექტურული გარემოს დიზაინში და მათი გადაჭრის გზები“

რეცენზენტები:  მამუკა სალუქვაძე - არქიტექტურის დოქტორი, ა(ა)იპ „სითი ინსტიტუტი საქართველო“-ს დირექტორი.

ქეთევან სალუქვაძე - ასოც. პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი. სტუ

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

დაცვის თარიღი:  25 ივლისი 2022 წელი


ავტორეფერატის სრული ვერსია

დისერტაციის სრული ვერსია


ავტორი: მარიამ ცეცხლაძე

ხელმძღვანელი: პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი ნინო ხაბეიშვილი სადისერტაციო თემის დასახელება: „ვირტუალური რეალობა - მედიაფასადი, როგორც ინსტრუმენტი სარეკონსტრუქციო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების დროს (ქ. ბათუმის მაგალითზე)“

რეცენზენტები:  ლაშა ასლანიშვილი - მოწვეული წევრი, ხიჭაურის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არქეოლოგიურ - არქიტექტურული კომპლექსების, არქეოლოგიისა და საგანმანათლებლო განყოფილების უფროსი.

გიორგი წულუკიძე - ასოც. პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი. სტუ

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

დაცვის თარიღი:  25 ივლისი 2022 წელი


ავტორეფერატის სრული ვერსია

დისერტაციის სრული ვერსიაავტორი: მალხაზ ბეჟუაშვილი

ხელმძღვანელი: პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი მედეა მელქაძე

თემის დასახელება: „გლობალიზაციის პირობებში, რეგიონალური და საერთაშორისო
არქიტეტურული ენის ჰარმონიზაციის აუცილებლობა“

რეცენზენტები:  თეიმურაზ ჯორჯაძე - არქიტექტურის დოქტორი, აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი; არქიტეტურაში - ფერისა და განათების დიზაინის მიმართულების ხელმძღვანელი. 
ნინო იმნაძე - პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

დაცვის თარიღი:  27 ივლისი 2022 წელი


ავტორეფერატის სრული ვერსია

დისერტაციის სრული ვერსია

ავტორი: მარინე დუღაშვილი

ხელმძღვანელი, პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი მერაბ ბოლქვაძე სადისერტაციო თემის დასახელება: „ინტეგრირებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის როლი დედაქალაქის ურბანული აგლომერაციის სივრცით-გეგმარებითი სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში“

რეცენზენტები:  პაპუნა ძიძიგური - არქიტექტურის დოქტორი, დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემის საკონსულტაციო ცენტრი „გეოგრაფიკი“ - ს წარმომადგენელი.

მარინა მაისურაძე - რეცენზენტი, პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

დაცვის თარიღი:  27 ივლისი 2022 წელი


ავტორეფერატის სრული ვერსია

დისერტაციის სრული ვერსიაპროგრამა „არქიტექტურათმცოდნეობა“
 
ავტორი: ნინო ბარნაბიშვილი

ხელმძღვანელი: პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი მაია დავითაია სადისერტაციო თემის დასახელება: „ტოტალიტარული პერიოდის არქიტექტურა სამკურნალო-დასასვენებელი კურორტის - წყალტუბოს - არქიტექტურულ-მხატვრულ და სტილისტურ თავისებურებებთან კონტექსტში“ მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

რეცენზენტები:  მარიანა ოკლეი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი,
ნინო იმნაძე - პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი. სტუ
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

დაცვის თარიღი:  22 ივლისი 2022 წელი


ავტორეფერატის სრული ვერსია

დისერტაციის სრული ვერსია

ავტორი: თამარ ჭანტურია
თემის დასახელება:  „საცხოვრებელი სახლები საქართველოში და მათი არქიტექტურულ-მხატვრული გამომსახველობა”     
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. მარინა მაისურაძე
რეცენზენტები:  ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. ლიანა კახიანი (სტუ, სამშენებლო ფაკ-ის ა.სოხაძის სახელობის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტი).
არქიტექტურის დოქტორი პროფ. თინათინ ჩიგოგიძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი:  24 ივლისი 2021 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 407ც
ავტორი: ნათია კვაჭაძე
თემის დასახელება:  “აჭარის ხის მეჩეთების არქიტექტურულ-მხატვრული ანალიზი”   
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. მაია ძიძიგური
რეცენზენტები:  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული პროფ. გურამ ყიფიანი (სტუ)
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი პროფ. მაია ჭიჭილეიშვილი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა
დაცვის თარიღი:  26 ივლისი 2021 წელი
დაცვისა ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 407ც
ავტორი: ლიანა ქესანაშვილი
თემის დასახელება:  „ლანდშაფტური დიზაინის თანამედროვე პარადიგმა“   
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. მარინა მაისურაძე
რეცენზენტები: ინჟინერიის დოქტორი მარინე ბრელიძე სტუ, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკ.ის ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტი);
არქიტექტურის დოქტორი მედეია მელქაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  01 აგვისტო 2020 წელი
დაცვისა ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 407ცავტორი: გიორგი ლოთიშვილი
თემის დასახელება:  „ურბანული სიმჭიდროვის მართვის ზოგადი პრინციპები და მეთოდები თბილისის მაგალითზე“    
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. მარინა მაისურაძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი გიორგი წანაწყენიშვილი (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი);
არქიტექტურის დოქტორი მერაბ ბოლქვაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  20 ივლისი 2020 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 510ც
ავტორი: გვანცა ხელაძე
თემის დასახელება:  „ქ. თბილისის ურბანულ ნაწილში რეკრეაციული ტერიტორიების პრობლემები და ლანდშაფტურ-არქიტექტურული განვითარების პრინციპები“    
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. თენგიზ მახარაშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი ნინო ლაღიძე (საქართველოს უნივერსიტეტი);
არქიტექტურის დოქტორი ნინო იმნაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  25 ივლისი 2020 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 407ცავტორი: დიანა გრატიაშვილი
თემის დასახელება:  „რუსული ტაძრები თბილისის არქიტექტურაში“.   
ხელმძღვანელი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც პროფ. ნათია ასათიანი
რეცენზენტები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი სამსონ ლეჟავა (თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია);
არქიტექტურის დოქტორი ედეია მელქაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა
დაცვის თარიღი:  31 ივლისი 2020 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 407ც
ავტორი: თამარ სალუქვაძე
თემის დასახელება:  მუსიკალურობა, როგორც არქიტექტურის ფენომენი.
ხელმძღვანელი:არქიტექტურის დოქტორი, ასოც.პროფ.დავით ბოსტანაშვილი.
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი მაია ძიძიგური (სტუ); მუსიკოლოგიის დოქტორი  მაკა ხარძიანი (მოწვეული რეცენზენტი,გიორგი მთაწმინდელი სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლი).
საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა. 
დაცვის თარიღი:  30 იანვარი 2020წელი, 14:00 სთ 
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი,სამშენებლო ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის დარბაზი.

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია 

 

ავტორი: დავით საგინაძე.
თემის დასახელება: მდგრადი განვითარების არქიტექტურა - გაეროს მისიების განხორციელების თანმდევი თავისებურება (ცხელი ქვეყნების მაგალითზე). 
ხელმძღვანელი:არქიტექტურის დოქტორი, პროფ.გოჩა მიქიაშვილი.
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი ლევან ბერიძე  (სტუ);ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ნანი მეფარიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, სტუ. სამშენებლო ფაკულტეტი, წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და შენობათ საინჟინრო აღჭურვის  დეპარტამენტი №105.);
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი: 5 თებერვალი 2020წელი. , 12:00 სთ
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია 

 

ავტორი: ირინა მაკოვკინა
თემის დასახელება:  გრაფიკული დიზაინი, როგორც ორიენტირი ქალაქის სივრცეში (თბილისის მაგალითზე).  
ხელმძღვანელი:არქიტექტურის დოქტორი, პროფ.ნინო ხაბეიშვილი.
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი, ასოც.პროფესორი მარინე მაისურაძე   (სტუ);არქიტეტურის დოქტორი  პაპუნა ძიძიგური. (მოწვეული რეცენზენტი: შპს დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი).
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვის თარიღი:  8 თებერვალი 2020წელი.  12:00 სთ
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405. 

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია 

 ავტორი: გოჩა ხოფერია
თემის დასახელება: „ქ.თბილისის 1950-70 წლებში აშენებული მსხვილი საცხოვრებელი მასივების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის არქიტექტურულ-ქალაგეგმარებითი გადაწყვეტის პრინციპები“
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. თენგიზ მახარაშვილი
რეცენზენტები: ასოც. პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი მაისურაძე (სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტი)
არქიტექტურის დოქტორი ნინო იმნაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  19 ივლისი 2019 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 405ც
ავტორი: მაია მესხი
თემის დასახელება: „სოლოლაკის სივრცით-მოცულობითი სტრუქტურის არქიტექტურულ-მხატვრული ანალიზი,პრობლემები და პარადიგმები“.
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. მაია ძიძიგური
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი ირინე წულაძე (საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტი)
არქიტექტურის დოქტორი ქეთევან ბერეკაშვილი (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა
დაცვის თარიღი:  16 ივლისი 2019 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 405ც
ავტორი: თამარ ჩუბინიძე
თემის დასახელება:  „დეკორის გარდაქმნილი დაბრუნება არქიტექტურაში და ქართული
შესატყვისები“.
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. ნიკა შავიშვილი, პროფ. ლევან ბერიძე
რეცენზენტები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი გიორგი ხოშტარია (გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ცენტრის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი)
არქიტექტურის დოქტორი მაია ძიძიგური (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა
დაცვის თარიღი:  20 ივლისი 2018 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 405ც
ავტორი: მარინა ცალქალამანიძე
თემის დასახელება:  „ფერისა და განწყობის თეორიის ასპექტები არქიტექტურულ დიზაინში
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითზე)“.
ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, პროფ. ნინო ხაბეიშვილი
რეცენზენტები: ფსიქოლოგიის დოქტორი დავით ძიძიგური (გრიგოლ რობაქიძის
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი);
არქიტექტურის დოქტორი მარინა მაისურაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  19 ივლისი 2018 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 405ც
ავტორი: თამარ ხოშტარია
თემის დასახელება:  ტურისტულ-სარეკრეაციო კლასტერის განვითარება სამცხე-ჯავახეთში, მისი ქალაქგეგმარებითი ფაქტორების გათვალისწინებით
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი, ნინო ჩაჩავა
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი ვლადიმერ ვარდოსანიძე (შპს დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკი);
არქიტექტურის დოქტორი ნინო იმნაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  19 ივლისი 2018 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუ, ცენტრალური ბიბლიოთეკის
სააქტო დარბაზი
ავტორი: მარიამ მენაბდე
თემის დასახელება:  „მრავალსართულიანი ტიპობრივი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოდერნიზაცია“
ხელმძღვანელი: მოწვ. პროფესორი, ემერიტუსი არქიტექტურის დოქტორი, ელენე კალანდაძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი ნანა ქუთათელაძე (თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია);
არქიტექტურის დოქტორი ნინო იმნაძე (სტუ)
საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
სპეციალობა: არქიტექტურა
დაცვის თარიღი:  01 მარტი 2018 წელი
დაცვისა დგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი, აუდ. 407ც
 

ავტორი: მზევინარ გაგაძე
თემისდასახელება:   „ინსოლაცია არქიტექტურაში მდგრადი განვითარების კონტექსტში.
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ლევან ბერიძე
რეცენზენტები: პროფესორი ვახტანგ ფირცხალავა (სტუ);ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ომარ კიღურაძე (მოწვეული რეცენზენტი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, სტუ);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 13ივლისი 2017წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 4 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

ავტორი: შოთა გელაშვილი
თემისდასახელება: კულტურული მემკვიდრეობის კომპლექსის ადაპტირებისსაკითხები(სოფელ ჩაჟაშის მაგალითზე)
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, ასოც. პროფ. თინათინ ჩიგოგიძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოც. პროფ. მარიკა ფოჩხუა (სტუ); მარინა თუმანიშვილი, თსსა, არქიტექტურისფაკულტეტი
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 13ივლისი 2017წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: ზვიად ბურჭულაძე
თემისდასახელება: ურბოეკოლოგია-მუნიციპალური წარმონაქმნის ტერიტორიალური სტრუქტურის მდგრადი განვითარების საფუძველი (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე.
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. გიორგი სალუქვაძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფესორი თენგიზ მახარაშვილი; ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი მარად ციცქიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 25თებერვალი 2017წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

 

ავტორი: ანა ლაღიძე
თემისდასახელება: ქ.თბილისის საპარკო – რეკრეაციული ლანდშაფტების ფორმირების და განვითარების პრინციპები
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. თ. მახარაშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი მარიკა ფოჩხუა (რეცენზენტი,სტუ);ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნანი მეფარიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, თსსა, არქიტექტურის ფაკულტეტი);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 08ივლისი 2016წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: თამარ ტაბატაძე
თემისდასახელება: ფრაქტალური არქიტექტურა - ქვეცნობიერი თუ ლოგიკური (გაუდის ფენომენი)
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ზ. კიკნაძე
რეცენზენტები: პროფესორი ნინო იმნაძე (რეცენზენტი,სტუ);რქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი ნანა იაშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, თსსა, არქიტექტურის ფაკულტეტი);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 11ივლისი 2016წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 4 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: ლიანა გიორგობიანი
თემისდასახელება: ქაშვეთის (ქვაშვეთის) არქიტექტურული ანსამბლი
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. თ. სანიკიძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი მაია დავითაია (რეცენზენტი,სტუ);ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ციცინო ჩაჩხუნაშვილი (მოწვეული რეცენზენტი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრი)
საძიებელიხარისხი:ხელოვნებათმცოდნეობისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა
დაცვისთარიღი: 09ივლისი 2016წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: ნინო ლაღიძე
თემისდასახელება: აღმოსავლეთ საქართველოს მთის სოფლების ურბანულ– სოციალური და არქიტექტურულ– გეგმარეგითი (სივრცობრივი) განვითარების პრინციპები
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. თ.მახარაშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი მარინე მაისურაძე (სტუ); სოფლის მეურნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ქეთევან რობაქიძე (მოწვეული რეცენზენტი, სტუ, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სატყეო ტექნიკური დეპარტამენტი).
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 10ივლისი 2016წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

 

ავტორი: ლუკა ქურდაძე
თემისდასახელება: მწვანე არქიტექტურის მნიშვნელობა თბილისის ურბანულ განვითარებაში (ეკოლოგიური ფაქტორები, გამწვანების კონცეფციები)
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუარეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი ნანული თევზაძე (რეცენზენტი,სტუ); ბიოლოგიის დოქტორი ლიანა გვენცაძე (მოწვეული რეცენზენტი, თბილისის ბოტანიკური ბაღის მეყვავილეობისა და ლანდშაფტური დიზაინის განყოფილების გამგე).
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 07ივლისი 2016წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 405
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

 

ავტორი: იაკუპატაძე
თემისდასახელება: მწვანე არქიტექტურის ესთეტიკა
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, ასოც.პროფ. მ. მაისურაძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფ.პროფესორი ლევან ბერიძე; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისპროფესორი გურამ ყიფიანი
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 06ივნისი 2015წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: მარიამ ხაბეიშვილი
თემისდასახელება:  ურბანიზირებული გარემო (არქიტექტურა), როგორც ხედვითი აღქმის ობიექტი
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, პროფ. ზ. კიკნაძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფ. გიორგი სალუქვაძე; ასოც. პროფესორი მარინე ბრელიძე(მოწვეულირეცენზენზენტი,საქართველოსსაავიაციოუნივერსიტეტი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 6ივნისი 2015წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 4 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: თეა ქუთათელაძე
თემისდასახელება: საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ლ. ბერიძე;   პროფ. გ.დავითაშვილ-ბაგრატიონი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ასოც. პროფესორი მარინე მაისურაძე; ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ნინო გედევანიშვილი (მოწვეული რეცენზენტი,საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ეროვნული გალერეა).
საძიებელიხარისხი:ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა 
დაცვისთარიღი: 11ივნისი 2015წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: ნოდარიჭალაგანიძე
თემისდასახელება:  საზოგადოებრივი სექტორი-ურბანული განვითარების მართვის თანაბარძალოვანი მონაწილე
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. გ.შაიშმელაშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფ.ნინო იმნაძე (რეცენზენტი); არქ. დოქტორი ნინო გვენცაძე(მოწვეული რეცენზენტი,სსიპქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისარქიტექტურისსამსახური). მიწისნაკვეთისგამოყენებისპირობებისმომზადებისგანყოფილებისუფროსი)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 14ივნისი 2015წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

ავტორი: გოჩა ბზეკალავა
თემისდასახელება:  დაბალი და საშუალო სართულიანობის ენერგოეფექტური საცხოვრებელი შენობების დაპროექტების პრინციპები
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. ლ.ბერიძე
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,ვახტანგ ფირცხალავა(რეცენზენტი); არქ. დოქტორი მამუკა სალუქვაძე (მოწვეული რეცენზენტი, შ.პ.ს. თბილისის ენერგეტიკის სააგენტოს გენერალური მენეჯერი)
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 13ივნისი 2015წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

 

 

ავტორი: შალვა ქურიძე
თემისდასახელება: ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია, როგორც მემკვიდრეობის დაცვის გარანტი (მცხეთის მემკვიდრეობისა და ტურიზმის მასტერპლანის შესწავლის მაგალითზე).
ხელმძღვანელი:არქიტექტურისდოქტორი, პროფ. გ.შაიშმელაშვილი
რეცენზენტები: არქიტექტურის დოქტორი,პროფ. თენგიზ მახარაშვილი; არქ. დოქტორი დავით აბულაძე (მოწვეული რეცენზენტი,საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე);
საძიებელიხარისხი:არქიტექტურისდოქტორისაკადემიურიხარისხი 
სპეციალობა: არქიტექტურა 
დაცვისთარიღი: 14ივნისი 2015წელი. 
დაცვისადგილი: საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი I კორპუსიაუდ. 403 
ნაშრომისენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 


1. ავტორი: მჭედლიშვილი ვალერი

თემის დასახელება:  პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხები ქ. თბილისის მაგალითზე.

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გიორგი სალუქვაძე

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.გოჩა მიქიაშვილი, 

2. სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტის სრ. პროფ. გინა გურეშიძე.   

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა.

დაცვის თარიღი: 25 ივნისი 2014 წელი.

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405

ნაშრომის ენა: ქართული.

                                                                                                         ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

                                                                                                                                   ილუსტრაცია

 

 

2. ავტორი: ქურდიანი არჩილი

თემის დასახელება:  სტადიონების მოცულობით-სივრცითი გადაწყვეტის განმსაზღვრელი ფაქტორები

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. მედეია მელქაძე

რეცენზენტები:1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.ნანული თევზაძე

2. დ.უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი თეა გოგოტიშვილი  

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტ.ორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა.

დაცვის თარიღი: 27 ივნისი 2014 წელი.

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული.

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

                                                                                                                                   ილუსტრაცია

 

 

 

3. ავტორი: ხვედელიანი ნუგზარი

თემის დასახელება: დრამატული თეატრების აკუსტიკის საკითხები (თბილისის მაგალითზე).

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. ნინო ხაბეიშვილი.

რეცენზენტები:1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.ლევან ბერიძე.

2.სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტი სრ. პროფ. ზურაბ ჩაჩხიანი.  

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 27 ივნისი 2014 წელი.

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

                                                                                                                                   ილუსტრაცია

 

 

4. ავტორი: გაბადაძე სოფიო

თემის დასახელება: რუსთაველის პროსპექტის არქიტექტურულ-სივრცული და კომპოზიციური ფორმირების საკითხი. 

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, ასოც. პროფ. მაია დავითაია.

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, ასოც.პროფ.მედეია მელქაძე,

 2.თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი ნანა 

ქუთათელაძე.  

საძიებელი ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა

დაცვის თარიღი: 2 ივლისი 2014 წელი..

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

                                                                                                                                  

 

5. ავტორი: გიორგაძე ვასილი

თემის დასახელება:  მდგრადი განვითარების არქიტექტურა და განახლებადი ენერგიების პერსპექტივები საქართველოში

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გოჩა მიქიაშვილი.

რეცენზენტები:1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.ნანული თევზაძე,

 2. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე, არქიტექტურის დოქტორი დავით აბულაძე.

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 3 ივლისი 2014 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

6. ავტორი: თინიკაშვილი ბელა  

თემის დასახელება: ბიოკლიმატური არქიტექტურის განვითარების პერსპექტივა განახლებადი ენერგიების გამოყენებით 

საქართველოში.  

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. ელენე კალანდაძე.

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ. ნანული თევზაძე.

 2. შპს "დ.მ."არქიტექტურული სტუდიის დირექტორი, არქიტექტურის დოქტორი დ. მახარობლიშვილი.

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 4 ივლისი 2014 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

7. ავტორი: აბაშიძე ნიკოლოზი

თემის დასახელება: ტურიზმისა და დასვენების ქსელის განვითარების პრინციპები აჭარის მთიან რეგიონში

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. თენგიზ მახარაშვილი.

რეცენზენტები:1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.ნინო იმნაძე,

 2. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე, არქიტექტურის დოქტორი დავით აბულაძე.

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 7 ივლისი 2014 წელი.

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

8. ავტორი: ყიფიანი გიორგი

თემის დასახელება:  საქართველოს ქალაქგანვითარების რეგულირების პრობლემები ევროპის ურბანულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის 

კონტექსტში.

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გიორგი შაიშმელაშვილი.

რეცენზენტები:1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ. ლევან ბერიძე,

2.თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის ქალაქის განვითარების განყოფილების უფროსი, არქ. დოქტორი მამუკა 

სალუქვაძე .

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 7ივლისი 2014 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 405

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

9. ავტორი: ჯავახიშვილი მაია

თემის დასახელება:  ქალაქის გარემოს ფრაგმენტების ეკოლოგიური და არქიტექტურულ-მხატვრული ინტეგრაციის საკითხები

(თბილისის მაგალითზე).

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. გიორგი სალუქვაძე

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.ნინო იმნაძე,

 2. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მათემატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის 

სრული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი გია ქაჯაია.

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 8 ივლისი 2014 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია 

10. ავტორი: ახვლედიანი ნანა.

თემის დასახელება:  საქართველოს ბალნეოლოგიური კურორტების ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ტენდენციები.

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, მოწვ.სრ. პროფ. გივი ბერიძე

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.ზურაბ კიკნაძე

 2. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის სრული პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი ბორის 

გოლუბჩიკოვი   .

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 17 ივლისი 2014 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

11. ავტორი: ბერიძე კონსტანტინე

თემის დასახელება: თბილისის საგარეუბნო ტერიტორიების ურბანული ტრანსფორმაცია მათი ფუნქციური მეტამორფოზის საფუძველზე

ხელმძღვანელი: .მოწ. პროფ. არქ.დოქტორი გ. ბერიძე

რეცენზენტები: 1.არქიტექტურის დოქტორი, ასოც.პროფ. თ. მახარაშვილი                    2. ნინო ოქუაშვილი  (არქიტექტურული საპროექტო 

სტუდიის შპს "

უნივერსუმ-"ის დირექტორი, არქ. დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  19 ივლისი 2013 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

12. ავტორი: სალუქვაძე ქეთევანი

თემის დასახელება: გამწვანების ადგილი და როლი თანამედროვე ინტერიერის      ფორმირებაში

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი, სრ. პროფ. მზია მილაშვილი. 

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.ლევან ბერიძე 

2.მარინა ზარქუა, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბიოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი . 

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 15 ივლისი 2013 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

13. ავტორი: წულაძე ირინე

თემის დასახელება: რემ კულჰაასი, როტერდამის არქიტექტურული სკოლა, მისი ლიდერები და ექსპონენტები 

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი,სრ. პროფ. ნიკოლოზ შავიშვილი

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, ასოც. პროფ. მ.დავითაია 

2.თსსა-ს რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი დავით 

ანდრიაძე.

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურათმცოდნეობა

დაცვის თარიღი:  17 ივლისი 2013 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

 

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

14. ავტორი: გვენცაძე ნინო

თემის დასახელება: ქ.თბილისის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ნაწილის ჰიდროქსელის ქალაქმაფორმირებელი როლი

ხელმძღვანელი: არქიტექტურის დოქტორი,სრ.პროფ. ვლადიმერ ვარდოსანიძე

რეცენზენტები: 1.არქიტექტურის დოქტორი,სრ.პროფ. ლ.ბერიძე     

 2.ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური. ურბანული ინფრსატრუქტურისა და მუნიციპალური სერვისების განყოფილების 

მთავარი სპეციალისტი მამუკა სალუქვაძე              

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  18 ივლისი 2013 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

15. ავტორი: აბულაძე მედეა

თემის დასახელება: ქ. ქუთაისის არქიტექტურულ-გეგმარებითი განვითარება და მისი სამომვლო პერსპექტივები

ხელმძღვანელი: . არქიტექტურის დოქტორი სრ.პროფ.  ოთარ ნახუცრიშვილი

რეცენზენტები: 1.არქიტექტურის დოქტორი, ასოც.პროფ. მ.მელქაძე 2.საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი 

წევრი, აკადემიკოსი,არქ.დოქტ., პროფ.თამაზ ნათიძე

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  22 ივლისი 2013 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

16. ავტორი: ლეკიშვილი მაგდა

თემის დასახელება: კონგრეს ცენტრების სტრუქტურა და დაპროექტების პრინციპები საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებში

ხელმძღვანელი: . არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.    ლევან ბერიძე.

რეცენზენტები: 1.არქიტექტურის დოქტორი,ასოც..პროფ. მ. მაისურაძე          2.თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურული გეგმარების კათედრის  

პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი თეიმურაზ ჯორჯაძე

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 17 ივლისი 2013 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

17. ავტორი: ბერიძე გიორგი

თემის დასახელება: მაღლივი შენობების დაპროექტების ძირითადი პრინციპები

ხელმძღვანელი: . არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ.    ლევან ბერიძე

რეცენზენტები: 1. არქიტექტურის დოქტორი, სრ.პროფ. გ. სალუქვაძე                  

2.თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურული გეგმარების კათედრის პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი თეიმურაზ ჯორჯაძე. 

საძიებელი ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 16 ივლისი 2013 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

18. ავტორი: ირაკლი მურღულია

თემის დასახელება: „თბილისის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფის ურბანული გადაწყვეტები“.  

ხელმძღვანელი: ოთარ ნახუცრიშვილი (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)

რეცენზენტები: მედეა მელქაძე (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი), კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათადოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 11 ივნისი 2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

19.  ავტორი:  ავთანდილ დიღმელაშვილი

თემის დასახელება:  „ურბანული გარემოს სივრცითი მოწყობის საკითხები ძველი თბილისის ეზოების მაგალითზე“

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ხაბეიშვილი(არქიტექტურის აკად. დოქტორი) 

რეცენზენტები: ეკატერინე თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი),  

ლეილა თუმანიშვილი (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  14 ივნისი  2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

 

20. ავტორი:  ვანდა მუჯირი

თემის დასახელება:  „არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების მეთოდიკა“

ხელმძღვანელი: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)

რეცენზენტები: გოჩა მიქიაშვილი (არქიტექტურის აკად.დოქტორი),  

გიორგი ბათიაშვილი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 15 ივნისი  2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

 

21. ავტორი:  მანანა თავხელიძე

თემის დასახელება: „საინვესტიციო–ქალაქთმშენებლობითი პროექტების ორგანიზაციის საფუძვლები ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით“

ხელმძღვანელი: გიორგი სალუქვაძე (არქიტექტურის აკად.დოქტორი)

რეცენზენტები: ბიძინა ბერიშვილი (არქიტექტურის აკად. დოქტორი),  ევგენი ბარათაშვილი (ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 18 ივნისი  2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ადმინისრტაციული კორპუსის ბიბლიოთეკის სააქტო დარბაზი 

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

22. ავტორი:  მანანა სუხიტაშვილი

თემის დასახელება:  „ზემო სვანეთის მასობრივი დასვენების და ტურიზმის ქალაქგეგმარებითი ორგანიზაციის ძირითადი პრინციების გამოვლენა“

ხელმძღვანელი: გივი ბერიძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)

რეცენზენტები: ასოც. პროფესორი ნინო ხაბეიშვილი (არქიტექტურის აკად.დოქტორი),  

კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  20 ივნისი  2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

23. ავტორი: გია როყვა

თემის დასახელება: „მინის ფორმაწარმომქმნელი როლი არქიტექტურაში (ტრადიცია და ახალი ტენდენციები)“

ხელმძღვანელი: ზურაბ კიკნაძე (არქიტექტურისაკად.დოქტორი)

რეცენზენტები: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი),  თამაზ ნათიძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  22 ივნისი  2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 24. ავტორი: მამუკა სალუქვაძე

თემის დასახელება: „მსხვილი ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის კომპლექსური კვლევის თანამედროვე ასპექტები ქალაქგეგმარებითი რეგულირების მიზნით       ( თბილისის მაგალითზე“)

ხელმძღვანელი: გიორგი სალუქვაძე (არქიტექტურის აკად.დოქტორი)

რეცენზენტები: ლევან ბერიძე (არქიტექტურის აკად.დოქტორი),  ნოდარ ელიზბარაშვილი (გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  25 ივნისი  2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

25. ავტორი: ინგა გაბაშვილი

თემის დასახელება: „საცხოვრისის ფორმირება მთიან რეგიონში რეკრეაციული ფაქტორების გათვალისწინებით    (ხევსურეთის რეკრეაციული რაიონის მაგალითზე)“

ხელმძღვანელი: მზია მილაშვილი (არქიტექტურისაკად.დოქტორი)

რეცენზენტები: მაია დავითაია (არქიტექტურის აკად.დოქტორი), დავით მახარობლიშვილი  (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  26 ივნისი  2012 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი I კორპუსი აუდ. 403

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

 

26.ავტორი: დავით ბოსტანაშვილი 

თემის დასახელება: „ნაშენი და ნიშანი“

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)

რეცენზენტები: მამუკა ბიჭაშვილი (ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი), ნანული თევზაძე  

                             (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი) 

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  4 აპრილი 2011 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

27. ავტორი: ეკა პაპუაშვილი

თემის დასახელება: “ქ.რუსთავის ისტორიულ-არქიტექტურული განვითარება და მისი 

                                   სამომავლო პერსპექტივები“                

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)

რეცენზენტები:  ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი), მარინა თუმანიშვილი 

                              (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  8 აპრილი 2011 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              

 

28. ავტორი: გურამ აბულაძე

თემის დასახელება: “ქუჩის დიზაინერული გარემოს ფორმირების არქიტექტურულ–მხატვრულ 

                                       პრინციპები“               

ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ამირეჯიბი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)

რეცენზენტები: ლევან ბერიძე (არქიტექტურის დოქტორი), პაპუნა ძიძიგური (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  12  აპრილი 2011 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              

 

29. ავტორი: მუხიაშვილი გიორგი

თემის დასახელება: “ქ. თბილისის ვაჭრობისა და მომსახურების ქსელის ფორმირება და განვითარების

                                 პერსპექტივები“

ხელმძღვანელი: თენგიზ მახარაშვილი (არქ. მეც. კანდიდატი, არქიტექტურის აკად. დოქტორი)

რეცენზენტები: გივი ბერიძე (არქიტექტურის დოქტორი), ქოჩლაძე ნათია (არქ. მეც. კანდიდატი, 

                                 არქიტექტურის აკად. დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  20 ივლისი 2010 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

 

30. ავტორი: ნინო ოქუაშვილი

თემის დასახელება: ქ.თბილისის ქალქთმშენებლობითი განვითარება (ეტაპები, განვითარება, პროგნოზი) 

ხელმძღვანელი: გივი ბერიძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)

რეცენზენტები: თინათინ ჩიგოგიძე (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი), პაპუნა ძიძიგური (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი) 

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 17 ივნისი 2011 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

 

31. ავტორი: მზია ბეგიაშვილი

თემის დასახელება: ჯვრის თემა შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში (IV-XIIIსს)

ხელმძღვანელი: ჰამლეტ მოსულიშვილი (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი)

რეცენზენტები: თამაზ სანიკიძე  (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი),  ნანა იაშვილი (არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი)   

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 24 ივნისი  2011 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

32.ავტორი: ნინო ჩხეიძე

თემის დასახელება: “საქართველოს განსახლების სისტემის განვითარების ტენდენციების დამუშავება “

ხელმძღვანელი: ოთარ ნახუცრიშვილი (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორი), იოსებ სალუქვაძე 

                             (გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი) 

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  11 აპრილი 2011 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

33. ავტორი: ერისთავი ნინო

თემის დასახელება: „XIX ს-ის ქართულ სასახლეთა ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან (შიდა ქართლის რამდენიმე სასახლის მაგალითზე“

ხელმძღვანელი: სამსონ ლეჟავა (ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი)

რეცენზენტები: თამაზ სანიკიძე (ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი), ანდრონიკაშვილი ლალი (ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  2009 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

34. ავტორი: მაისურაძე მარინა

თემის დასახელება: „სკულპტურა –არქიტექტურული გარემოს ორგანიზების საშუალება (თბილისის მაგალითზე)“

ხელმძღვანელი: თევზაძე ნანული (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: ყიფიანი გურამი (ისტორიის დოქტორი), თუმანიშვილი მარინა (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  3 ივნისი 2009 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

35. ავტორი: მელქაძე მედეა

თემის დასახელება: „ახალი საცხოვრისი თანამედროვე ქალაქგეგმარებით კონტექსტში (ქ. თბილისის მაგალითზე)“

ხელმძღვანელი: ნანული თევზაძე (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: ლევან ბერიძე (არქიტექტურის დოქტორი), თამაზ ნათიძე (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  13 აპრილი 2009 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

36. ავტორი: წანაწყენიშვილი გიორგი

თემის დასახელება: „მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განვითარება მე-20 საუკუნეში და ტრანსფორმაცია თანამედროვე ეკონომიკურ პირობებში (თბილისის მაგალითზე)“

ხელმძღვანელი: შავიშვილი ნიკა (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: მიქიაშვილი გოჩა (არქიტექტურის დოქტორი), ქუთათელაძე ნანა (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  14 აპრილი 2009 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

37. ავტორი: ჯეირანაშვილი თამაზი

თემის დასახელება: „საქართველოში ურბანული დაპროექტების მეთოდოლოგიის ძირითადი პრინციპები“

ხელმძღვანელი: ბერიძე გივი (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: შაიშმელაშვილი გია (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  22 დეკემბერი, 2008 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

                                                                                                             დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

38. ავტორი: ბოსტანაშვილი შოთა

თემის დასახელება: „სივრცის პოეტიკა – სინაგოგებისა და ებრაული სასაფლაოების არქიტექტურა საქართველოში“

ხელმძღვანელი: თევზაძე ნანული (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: ყიფიანი გურამი (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი არქიტექტურაში

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  23 დეკემბერი, 2008 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

ავტორეფერატის სრული ვერსია

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

39. ავტორი: მახარაშვილი გიორგი

თემის დასახელება: „ქ. თბილისის საცხოვრებელი განაშენიანების არქიტექტურულ-სივრცითი განვითარების პრინციპები“

ხელმძღვანელი: ბერიძე გივი (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: თევზაძე ნანული (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი:  26 დეკემბერი, 2008 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

40. ავტორი: ჩიგოგიძე თინათინი

თემის დასახელება: „ურბანული ტერიტორიის სამომხმარებლო ღირებულების არქიტექტურულ–გეგმარებითი ასპექტები“

ხელმძღვანელი: კიკნაძე ზურაბი (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: სალუქვაძე გიორგი (არქიტექტურის დოქტორი), აფციაური ვაჟა (არქიტექტურის დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 10 დეკემბერი, 2008 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

                                                                                                              დისერტაციის სრული ვერსია

 

 

41. ავტორი: თუმანიშვილი ლეილა

თემის დასახელება: „ისტორიული განაშენიანების კვლევის და დაცვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები (საქართველოს ქალაქების მაგალითზე)“

ხელმძღვანელი: ამირეჯიბი კონსტანტინე (არქიტექტურის დოქტორი)

რეცენზენტები: თევზაძე ეკატერინე (არქ. დოქტორი), თუმანიშვილი დიმიტრი (ხელოვნებათმცოდ. დოქტორი)

საძიებელი ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სპეციალობა: არქიტექტურა

დაცვის თარიღი: 27 ნოემბერი, 2008 წელი

დაცვის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაშრომის ენა: ქართული

                                                                                                            დისერტაციის სრული ვერსია