ინტერიერისა და დიზაინის N602 დეპარტამენტი

დეპარტამენტის მისიაა ინტერიერისა და დიზაინის სფეროში მოღვაწე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური, შემოქმედი, პრაქტიკოსი პროფესიონალის მომზადება.

დეპარტამენტის მიზანია აღზარდოს სტუდენტები, რომელთაც შესწევთ:

თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით  დიზაინური დაპროექტების უნარი;

კვლევის პერსპექტიული, პრიორიტეტული მიმართულებების  შესაბამისი  მეთოდოლოგიის საკითხების დამუშავება და  მათ საფუძველზე  სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელების უნარი;

კვლევის შედეგების რეალიზაციისა და დანერგვის უნარი.

თინათინ ჩიგოგიძე

 

ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტის

პროფესორი, არქიტექტურის დოქტორი

 

ტელ: 6028

ელ.ფოსტა:t.chigogidze@gtu.ge