ბრძანებები

ბრძანებები

საუნივერსიტეტო ბრძანებები

 


ძვირფასო კოლეგებო მოგესალმებით

მოგეხსენებათ, რომ სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოში უნდა იყოს ჩვენი ფაკულტეტის ერთი წარმომადგენელი. 
გთხოვთ გაეცნოთ ბრძანებას და მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში
პატივისცემით
ნინო იმნაძე  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87– სერთაშორისო ღია სამეცნიერო კონფერენცია


http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brZ.01-09-1104.pdf


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ

11-01-2018 ბრძანება N01

22-01-2018 ბრძანება N07

დებულებები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ

დანართი 1 (სამაგისტრო პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა)

დანართი 2 (სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა)

დანართი 3 (მაგისტრანტის პერსონალური სამუშაო გეგმა)

დანართი 4 (მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი)

დანართი 5 (მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია)