არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის დეპარტამენტები


არქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის აკადემიური დეპარტამენტი (ადგილობრივი ტელ. N 6430)

მზია მილაშვილი
აკადემიური დოქტორი
სრული პროფესორი


მანანა ბოჭორმელი
უფროსი ლაბორანტიმაია გოგოლაძე
სპეციალისტი
არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის (ურბანისტიკის) აკადემიური დეპარტამენტი (ადგილობრივი ტელ.N 6208)

ნინო იმნაძე
აკადემიური დოქტორი
ასოცირებული პროფესორი


თეა შაბურიშვილი
სპეციალისტილამარა ჭყონია
სპეციალისტი