31 იან

საფრანგეთის სენატორის ვიზიტი სტუ-ს აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანმა გიორგი ქვარცხავამ და დეკანის მოადგილემ თამარ საჩანელმა უმასპინძლეს ფრანგ სენატორ - რონან ლე გლეტს, ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორს - კამილ ნორას, საფრანგეთის სამეცნიერო და აკადემიური თანამშრომლობის ატაშე - ალექსანდრა რიხტერს, ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის კომუნიკაციების მენეჯერს ნესტან ტალახაძეს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს.

ყველა სიახლე

აგროინჟინერიის დეპარტამენტი

 აგროინჟინერიის დეპარტამენტი

(2017 წელი)

 

აგროინჟინერიის დეპარატემენტი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური პერსონალით. კერძოდ, თანამშრომლებს აქვს შესაბამისი პროფილის უმაღლესი კვალიფიკაცია, გარდა უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულებებისა ისინი თავის მეცნიერულ მოღვაწეობას ეწევიან როგორც ადგილობრივ, აგრეთვე საერთაშორისო სამეცნიერო დაწესებულებებში, ისეთებში, როგორიებიცაა: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ეკოლოგიისა და ბუნებათსარგებლობის საერთაშორისო აკადემია და ა.შ. ამასთან, მჭიდრო თანამშრომლობა აქვთ უცხოეთის სხვადასხვა უმაღლეს სასაწავლებლებთან და სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებთან.

 

2017 წელს აგროინჟინერიის დეპარატმენტის თანამშრომლების მიერ შესრულებული იქნა შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო აქტივობები:      

 

I. დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებები:

 

1.      პროფ. ირაკლი ყრუაშვილის ხელმძღვანელობით დასრულდა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი “ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების თეორიული კვლევა”.

2.      სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენას ნიადაგ-გრუნტების მახასიათებლების გათვალისწინებით.

 

II. გამოქვეყნებულ იქნა ერთი სახელმძღვანელო და ერთი მონოგრაფია:

 

1.      ყრუაშვილი ი., კუხალაშვილი ე., ინაშვილი ი., ბზიავა კ. „ღვარცოფული მოვლენები - რისკი, პროგნოზი, დაცვა“ მონიგრაფია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 249 გვ.

2.      ყრუაშვილი ი., ინაშვილი ი., კეჩხოშვილი ე. ტუმბოები და სამელიორაციო სატუმბი სადგურები სახელმძღვანელო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, 201 გვ.

 

III. დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალის მიერ გამოქვეყნებულია შრომები მაღალრეიტინგულ უცხოურ და ადგილობრივ გამოცემებში:

 

1.      ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, კ. ბზიავა. ვაზის რწყვის რეჟიმის რეგულირება მულჩირების პირობებში. საერთაშორისო კონფერენცია „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“, 25-27 ოქტომბერი, 2017, თბილისი, საქართველო. გვ. 99-100.

2.      Kruashvili I., Inashvili I., Bziava K., Lomishvili M. “Impact of surface irrigation on the intensity of irrigation erosion”. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) Vol 35, № 1, pp.101-108.

3.      Kruashvili I., Inashvili I., Bziava K., Lomishvili M. “Determination of optimal irrigation mode considering soil and climate properties of Lomtagora settlement of Marneuli municipality, Lower Kartli”. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR ) Vol 33, № 2, pp. 166-175.

4.      Kruashvili I., Kukhalashvili E., Inashvili I., Bziava K., Lortkipanidze D. “Determining the properties of hyperconcentrated flow”. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET), Vol 5, Issue 2.

5.      დ. გუბელაძე, „ბუნებრივ კალაპოტებში ნაკადის კვლევის მეთოდები“. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ – 1(16 ) ტომი , თსაუ, თბილისი, 2017, გვ. 100-105.

6.      D. Gubeladze, “Priorities for Agriculture Support Services in the Irrigation and Drainage Areas in Georgia” IV International Scientific and Practical Conference“ Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions” International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 10(26), Vol.1, October 2017 Multidisciplinary Scientific Edition RS Global IV Dubai, 2017. P. 50-52.

7.      D. Gubeladze, “Irrigation & Drainage Systems of Georgia and Environmental Protection” V International Scientific and Practical Conference "Modern Scientific Achievements and Their Practical Application", International Academy Journal, “Web of Scoular” October 31, 2017, Dubai, UAE.

8.      D. Gubeladze, “Measures to Improve the Efficiency of Irrigation in Georgia” Proceedings of the International Scientific Conference, "International Trends in Science and Technology" October 17, 2017 Warsaw, Poland Vol.1 pp.42-45.

9.      დ. გუბელაძე, “მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ 2017 წ. თბილისი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული.

10. დ. გუბელაძე, “ტყის დაცვითი ღონისძიებები და წყლისმიერი ეროზიული პროცესები” ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ – 2(16 ) ტომი , თსაუ, თბილისი 2017წ.გვ.100-105.

11. D. Gubeladze, “Water Resource Management Strategy in Georgia” საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია , თემაზე „თანამედროვე გამოწვევები, სამეცნიერო პრობლემები და ევროინტეგრაცია“ თბილისი, 2017წ. გვ.78-81.

12. Натишвили О.Г., Губеладзе Д.О. “Некоторые соображения о гидравлическом моделирований связных селевых потоков” Журнал “ Экологические системы и приборы”, Москва   2017г., ст. 12-18

 

IV. დეპარტამენტის წევრების მონაწილეობა ფორუმებში, კონფერენციებში და სხვ.:

 

1.      ი. ყრუაშვილი, ვაზის რწყვის რეჟიმის რეგულირება მულჩირების პირობებში. საერთაშორისო კონფერენცია „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“, 25-27 ოქტომბერი, 2017, თბილისი, საქართველო.

2.       დ. გუბელაძე, მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. საერთაშორისო კონფერენცია „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“, 25-27 ოქტომბერი, 2017, თბილისი, საქართველო.

3.      D. Gubeladze, “Water Resource Management Strategy in Georgia” საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, თემაზე „თანამედროვე გამოწვევები, სამეცნიერო პრობლემები და ევროინტეგრაცია“ თბილისი, 23 ნოემბერი 2017.

4.      D. Gubeladze, “Irrigation & Drainage Systems of Georgia and Environmental Protection” V International Scientific and Practical Conference "Modern Scientific Achievements and Their Practical Application", International Academy Journal, “Web of Scoular” October 31, 2017, Dubai, UAE.

5.      D. Gubeladze, “Priorities for Agriculture Support Services in the Irrigation and Drainage Areas in Georgia” IV International Scientific and Practical Conference“ Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions” International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, October 2017, Dubai.

6.      D. Gubeladze, “Measures to Improve the Efficiency of Irrigation in Georgia” Proceedings of the International Scientific Conference, "International Trends in Science and Technology" October 17, 2017 Warsaw, Poland.

 

V. სტუ-ს სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია:

 

1.      პროფ. ი. ყრუაშვილის ხელმძ­ღვანელობით ორმა სტუდენტმა დაიმსახურა პირველი ადგილი;

2.      პროფ. დ. გუბელაძის ხელმძღვანელობით - მესამე ადგილი;

3.      ასოც. პროფ. თ. ოდილავაძის ხელმძღვანელობით - მეორე ადგილი;

4.      ასოც. პროფ. კ. ბზიავას ხელმძვანელობით - მესამე ადგილი.

 

VI. აგროინჟინერიის დეპარტამენტის საგნმანათლებლო პროგრამები:

 

      ბაკალავრიატი:

1. აგროინჟინერია

2. ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია


      მაგისტრატურა:

1. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია

2. სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია

 

       დოქტორანტურა:

1. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია

2. აგრარული ეკონომიკა

 

VII. მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის კვლევის თემატიკა:

 

სადოქტორო პროგრამაში ირიცხება 11 დოქტორანტი.

 

1. პროგრამა „სასოფლო - სამეურნეო მელიორაცია“. დოქტორანტთა თემატიკა მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენას ნიადაგ-გრუნტების მახასიათებლების გათვალისწინებით; ეროზიული და მეწყრული გენეზისის ღვარცოფული მოვლენების შესწავლასა და მათთთან ბრძოლის თანამედროვე ღონისძიებებს; ტენიანობის გავლენას წყლისმიერი ეროზიის ინტენსივობაზე და ასევე რეოლოგიური მახასიათებლების გავლენა ღვარცოფულ მოვლენებზე;

 

დოქტორანტების ხელმძღვანელებია: პროფ. ი. ყრუაშვილი, პროფ. ი. ინაშვილი, ტ.მ.კ. ზ.ლობჟანიძე და აკად. დოქტორი გ. ჩახაია.

 

2. პროგრამა „აგრარული ეკონომიკა“. დოქტორანტთა თემატიკა მოიცავს საქართველოში პროდუქტების წარმოების პრობლემებისა და პერსპექტივების შესწავლას; საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურების მნიშვნელობასა და მის ეკონომიკურ ეფექტიანობას; წარმოების პრობლემებს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში და აგროკრედიტების სისტემის როლი მის გადაწვეტაში, აგროსასურსათო სექტორის განვითარების ტენდეციებს და პერსპექტივებს; მევენახეობის განვითარების პირობებს, გამოწვევებს და პროგნოზს.

 

დოქტორანტების ხელმძღვანელებია: აკადემიკოსი პ. კოღუაშვილი, პროფ. გ. ცაავა, აკად. დოქტორი ლ. ბერიკაშვილი, აკად. დოქტორი თ. ლაჭყეპიანი.

 

სამაგისტრო პროგრამაში ირიცხება 3 მაგისტრანტი.

 

3. კვლევის თემატიკა ეხება ზედაპირული მორწყვის დროს წარმოქმნილი ეროზიული მოვლენების პროგნოზირებას და მევენახეობის განვითარების ტენდენციებსა და პერსპექტივებს აგროსამრეწველო ინტეგრაციის პირობებში.

 

მაგისტრების ხელმძღვანელებია: პროფ. ი. ყრუაშვილი და აკად. პ. კოღუაშვილი.