13 თებ

სამაგისტრო სტიპენდიები საფრანგეთში -კანდიდატურების მიღება დაწყებულია!

"სამაგისტრო სტიპენდიები 2020-2021" ქართველ სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს სთავაზობს საფრანგეთში მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად სრული დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობას.
29 იან

სტუ-ის პროფესორები კავკასიის ღვინის კულტურული მარშრუტის პირველ საერთაშორისო ასამბლეას დაესწრნენ

სტე-ის აგრარული მეცნიერებების  და ბიოსისტემების ინჟინერინგისა და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტების პროფესორები ნინო ჩხარტიშვილი და თამარ ქობლიანიძე აზერბაიჯანის დედაქალაქში,  ბაქოში გამართულ კავკასიის ღვინის მარშრუტის პირველ გენერალურ ასამბლეას დაესწრნენ.
14 იან

დისერტაციის დაცვა

სტუ-ს აგრარული  მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ა.წ. 30 იანვარს შედგება სადოქტორო დისერტაციების დაცვა
ყველა სიახლე

ისტორია

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) აკადემიური საბჭოსა და სენატის 2013 წლის 16 დეკემბრის გაერთიანებული სხდომის დადგენილება № 15-ის თანახმად, სსიპ – საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეიქმნა აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი. რამდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამა ტექნიკური უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებზე უკვე  მრავალი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის შექმნის შემდეგ კი მოხდა მათი თემატური გაერთიანება ერთი ფაკულტეტის ფარგლებში. რომელიც დღეისათვის განთავსებულია იზოლირებულ V სართულიან შენობაში, გურამიშვილის გამზირი № 17.

ფაკულტეტს დღეისათვის გააჩნია:

კეთილმოწყობილი თანამედროვე სტანდარტების სასწავლო-სამეცნიერო 32 სხვადასხვა სახის  ლაბორატორია და 28  აუდიტორია, კერძოდ: 
2 ფიზიკის, 2 ბიოქიმიის, 4 აგრონომიის, 4  ნიადაგმცოდნეობის, 2  მიკრობიოლოგია, 2  მცენარეთა ფიზიოლოგია და გენეტიკა, 4 კვების პროდუქტების უვნებლობის, 2  მეცხოველეობის, 4 დენდროლოგიის, 3 საკვებწარმოების, 1 სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის, 1 სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის, 1 სითხეების მექანიკის ლაბორატორიები.

ფაკულტეტზე ხორციელდება როგორც ქართულენოვანი ასევე ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები. ბაკალავრიატის რვა პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან სრულადაა დაფინანსებული. 
უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატი) საგანმანათლებლო პროგრამებია: აგრონომია, სასურსათო ტექნოლოგია, სატყეო საქმე, აგროინჟინერია, მეცხოველეობა, ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია, აგრარული ტექნოლოგიები, მევენახეობა-ენოლოგია.

უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის (მაგისტრატურა) საგანმანათლებლო პროგრამებია: აგრარული ტექნოლოგიები, აგრობიზნესის მენეჯმენტი, მევენახეობა მეღვინეობა, მეცხოველეობა,  სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია, სასურსათო ტექნოლოგია, სატყეო საქმე, მევენახეობა და ენოლოგია. (ინგლისურენოვანი), ორგანული სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია, აგრონომია (ინგლისურენოვანი), სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია.

უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის (დოქტორანტურა) საგანმანათლებლო პროგრამებია: აგრარული ეკონომიკა, აგრარული ტექნოლოგიები, სასურსათო ტექნოლოგია, სატყეო საქმე, სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია, მეცხოველეობა.
მეცხოველეობის, აგრონომიისა და წყლის რესურსების ინჟინერიის პროგრამები ხორციელდება აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (ასუ) გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, რომლის თანახმადაც, ითარგმნა ის პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომლებითაც ხორციელდება სწავლება აიოვას უნივერსიტეტში. 
აღნიშნულ სპეციალობებზე ბაკალავრიატში განათლებას იღებს 1555 სტუდენტი, მაგისტრატურაში 128 სტუდენტი, ხოლო დოქტორანტურაში 31 სტუდენტი.
ფაკულტეტის შემადგენლობაში ასევე შედის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი.

სულ ფაკულტეტზე სტუდენტების პროფესიულ აღზრდას ემსახურება 71 პროფესორი (ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტი, აკადემიური დოქტორი, უფრ.მასწავლებელი). მათ შორის აკადემიური პერსონალი 13 პროფესორი,  ასოცირებული პროფესორი 8, ასისტენტი 5. ხელშეკრულებით მოწვეული 45 პროფესორები,  პროფესორი 9, ასოცირებული პროფესორი22, უფროსი მასწავლებელი აკადემიური დოქტორი 10, უფროსი მასწავლებელი 2, მასწავლებელი 2.