მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/10 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტ დავით გალავანიშვილისათვის ფინანსური შეღავათის გაწევის თაობაზე.

04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/09 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/08 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/07 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „ბიოკომპლექსების შემუშავების და კვლევის სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/06 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე სამთო-გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/05 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის სასწავლო, სამეცნიერო, საექსპერტო საგამოცდო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/04 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი ცენტრების გაუქმების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/03 - სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების სასწავლო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ;

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/02 - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის 2 წლის ვადით სტუ-ის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ.

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/01 - სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02/64 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საშტატო განრიგში ცვლილების შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-63 - აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე პერსონალის მოწვევის შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-62 - სტუ-ში სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-61 - აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის ფრანგულენოვანი მოდულის სასწავლო კურსების წამყავნი მასწავლებლის ნინო გორგაძის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-60 სტუ-ის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02-59 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/30/2021 დადგენილება 01-06-02/58 - მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნის შესახებ

12/25/2021 დადგენილება 01-06-02/57 - სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის რეორგანიზაციისა და ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/25/2021 დადგენილება 01-06-02/56 - სტუ-ის „2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/55 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე რებრენდინგის პროექტის ფარგლებში სტუ-ის განახლებული გერბისა და ლოგოს დამტკიცების შესახებ

12/24/2021 დადგენილება 01-06-02/54 - სტუ-ის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებ

11/28/2021 დადგენილება 01-06-02-53 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

11/28/2021 დადგენილება 01-06-02-52 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების 2021 წლის საშტატო განრიგებში ცვლილების შეტანის შესახებ

11/28/2021 დადგენილება 01-06-02-51 მოწვეული პროფესორის შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

11/28/2021 დადგენილება 01-06-02-50 უცხოენოვან უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე შრომის ანაზღაურების შესახებ

11/27/2021 დადგენილება 01-06-02-49 სტუდენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

11/27/2021 დადგენილება 01-06-02-48 არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

11/27/2021 დადგენილება 01-06-02-47 პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთაშორისი აკად.დეპარტამენტის შექმნის და დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/46 - სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/45 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერისათვის ყოველთვიური სახელფასოდან

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/44 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის რეორგანიზაცია

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/43 - საათობრივი ანაზღაურების შესახებ

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/42 - სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის რეორგანიზაციისა და ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილები

11/26/2021 დადგენილება 01-06-02/41 - სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/40 სტუ-ის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/39 სტუ-ის „ ქართული ენის ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“ სახელის ცვლილების შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/38 გამოყენებითი ანალიტიკისა და პროგნოსტიკის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/37 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტისათვის დასახელების შეცვლის შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/36 სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტისათვის დასახელების შეცვლის შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/35 სტუ-ის უფროს მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/34 სტუ-ისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/33 სტუ-ის აკადემიური საბჭოს მდივნისთვის ყოველთვიური სახელფასო დანამატის სახით 2000 ლარის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/32 სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2021 წლის შუალედური ფინანსური ანგარიშის შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/31 სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის იჯარით გაცემის შესახებ

10/21/2021 დადგენილება 01-06-02/30 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბიუჯეტო და ეკონომიკური სახსრებით შეძენილი ძირითადი აქტივების (2 930 ცალი) და მცირეფასიანი ინვენტარის (13 523 ცალი) ჩამოწერის შესახებ

07/27/2021 დადგენილება 01-06-02-29 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და შპს „ევროპის უნივერსიტეტის“ მიერ ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით უსასყიდლოთ დროებით თხოვების ფორმით ფართის გადაცემის შესახებ

07/26/2021 დადგენილება 01-06-02/28 აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით შექმნილი საკონკურსო კომისიის წევრთა შრომის ანაზღაურების თაობაზე

06/23/2021 დადგენილება 01-06-02/27 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

06/23/2021 დადგენილება 01-06-02/26 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებსა და, შესაბამისად, 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

06/23/2021 დადგენილება 01-06-02/25 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის საშტატო ნუსხის, შრომის ანაზღაურების, პირობების, დატვირთვის ზღვრული ოდენობის და სტუ-ის ფაკულტეტების 2021 წლის ბიუჯეტებსა და, - შესაბამისად, ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების დამტკიცების თაობაზე

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/21 სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/20 სტუ-ის 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/19 სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/18 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერი) 2020 წლის შუალედური ფინანსური ანგარიშის შესახებ

03/29/2021 დადგენილება N 01-06-02-17 სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის მიმდებარე ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით იჯარა/პრივატიზაციის შესახებ

03/29/2021 დადგენილება N 01-06-02-16 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის – ი. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის“ საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

03/05/2021 დადგენილება N 01-06-02-15 2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-14 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-13 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-12 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-11 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესში ცვლილების შეტანის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-10 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის ანგარიშის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-09 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში STEM საგნებში აბიტურიენტების უფასო მოსამზადებელი ონლაინ კურსების განმახორციელებელი პედაგოგებისათვის ანაზღაურების ნიხრის განსაზღვრის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-08 სტუ-ის 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-07 ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-06 ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-05 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრის, შალვა ნაჭყებიასთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

02/11/2021 დადგენილება N 01-06-02/ 04 სტუ-ის დოქტორანტურის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

02/11/2021 დადგენილება N 01-06-02/ 03 სტუ-ის პერსპექტიული განვითარების სამსახურის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

02/11/2021 დადგენილება N 01-06-02/ 02 სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

02/10/2021 დადგენილება N01-06-02/01 სს – საქართველოს ბანკის მიერ შემოთავაზებული სახელშეკრულებო პირობების შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/55 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული საინჟინრო-ტექნიკური და კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო-საკონსულტაციო თვითდაფინანსების მოქმედი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/54 სტუ-ის „დამოუკიდებელი ექსპერტიზის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისა“ და „ელექტრონული სწავლების საკონსულტაციო ცენტრის“ გაუქმების შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/53 მაიზოლირებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სამეცნიერო საცდელ საკონსტრუქტორო ცენტრისათვის სამხედრო ლიცენზიის ასაღებად გამოყოფილი 6000 ლარის გადარიცხვების შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/52 სტუ-ის მოიჯარეთა საიჯარო დავალიანებისგან გათავისუფლების შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/51 სტუ-ის 2021 წლის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/50 სტუ-ის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/49 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/48 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მდივნის არჩევის შესახებ

12/25/2020 დადგენილება N01-06-02/ 47 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/07/2020 დადგენილება N01-06-02/46 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2021 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

12/07/2020 დადგენილება N01-06-02/45 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის“ გაუქმების შესახებ

12/07/2020 დადგენილება N01-06-02/44 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „კულტურის მეცნიერებათა აკადემიური დეპარტამენტის“ შექმნის შესახებ

12/07/2020 დადგენილება N01-06-02/43 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შესახებ

12/07/2020 დადგენილება N01-06-02/42 სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

11/06/2020 დადგენილება N01-06-02/41 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

10/18/2020 დადგენილება N01-06-02/ 40 - 1 (პრიმა) სტუ-ის 2020 წლის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

10/17/2020 დადგენილება N01-06-02/40 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსებითი „მასალათმცოდნეობის ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

10/16/2020 დადგენილება N01-06-02/39 სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორდიპლომიანი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

10/15/2020 დადგენილება N01-06-02/38 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

10/14/2020 დადგენილება N01-06-02/37 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსებითი „ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტების გამოყენების ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

10/13/2020 დადგენილება N01-06-02/36 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის დამტკიცების შესახებ

08/14/2020 დადგენილება N01-06-02/35 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსებითი „მშენებლობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება-დანერგვისა და მომსახურების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

08/14/2020 დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

08/14/2020 დადგენილება N01-06-02/33 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე დამხმარე სტრუქტურული ერთეულის - „არქიტექტურული ბიუროს“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

08/14/2020 დადგენილება N01-06-02/32 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქონების სსიპ - „თბილისის ხელოვნების კოლეჯისათვის“ სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

08/06/2020 დადგენილება N01-06-02/31 სტუ-ის ცენტრის - „ტექნიკური ექსპერტიზა და უსაფრთხოება მშენებლობაში“- გაუქმების შესახებ

08/06/2020 დადგენილება N01-06-02/30 სტუ-ის „სასოფლო- სამეურნეო და სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებების მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის მომსახურების, სწავლების, ექსპერტიზისა და აუდიტის ცენტრის“ გაუქმების შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/29 ააიპ სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სახელწოდების ცვლილებისა და მისი წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/28 სტუ-ის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/27 სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილებებში არსებული სამეცნიერო თანამდებობების ვაკანსიებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/26 სტუ-ის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობებზე - (მეცნიერი თანამშრომელი, ორი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/25 სტუ-ის ინსტიტუტ „ტალღას“ ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობაზე (მეცნიერი თანამშრომელი, ერთი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/24 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქონების საინვესტიციო პირობით პრივატიზების მიზნით მესაკუთრისათვის დაბრუნების შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/23 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/22 სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის უვადო სარგებლობის უფლებით გაცემის შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/21 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

07/22/2020 დადგენილება N01-06-02/20 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული რებრენდინგის შესახებ

07/01/2020 დადგენილება N01-06-02/19 სტუ-ის მოიჯარეთა საიჯარო დავალიანებისგან გათავისუფლების შესახებ

07/01/2020 დადგენილება N01-06-02/18 ი. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

07/01/2020 დადგენილება N01-06-02/17 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

07/01/2020 დადგენილება N01-06-02/16 სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის იჯარით გაცემის შესახებ

07/01/2020 დადგენილება N01-06-02/15 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა და კომისიების შემადგენლობების დამტკიცება

05/05/2020 დადგენილება N01-06-02/14 სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის იჯარით გაცემის შესახებ

04/27/2020 დადგენილებაN01-06-02/12 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს დაქვემდებარებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგში ცვლილებების შესახებ

03/27/2020 დადგენილება 01-02-06-11 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წინადადებების შესახებ

02/28/2020 დადგენილება N01-06-02/10 პროფესიული მომზადების პროგრამა „ამფეთქებლის“ განმახორციელებელი პერსონალის სახელფასო ტარიფის შესახებ

02/28/2020 დადგენილება N01-06-02/09 მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სახელფასო ნიხრის განსაზღვრის შესახებ

02/28/2020 დადგენილება N01-06-02/08 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებო ერთეულის, აკადემიური დეპარტამენტების, დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

02/28/2020 დადგენილება N01-06-02/07 სტუ-ის ცენტრალური ბიბლიოთეკის დირექტორის, პროფ. ვაჟა პაპასკირის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

02/28/2020 დადგენილება N01-06-02/06 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/28/2020 დადგენილება N01-06-02/05 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მდივნის არჩევის შესახებ

02/28/2020 დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტიდან ქ-ნ ლალი ბოჭორიშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

02/03/2020 დადგენილება N01-06-02/03 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერის თანამდებობაზე პროფ.ჯემალ გახოკიძის ღია კენჭისყრის წესით არჩევის შესახებ

02/03/2020 დადგენილება N01-06-02/02 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერის არჩევნების ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნის შესახებ

02/03/2020 დადგენილება N01-06-02/01 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) ახლადარჩეული წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

01/31/2020 დადგენილება N01-06-02/15 სტუ-ის 2020 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/14 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრი სტუდენტებისათვის, სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით, შეღავათის გაწევის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/13 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/12 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/11 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/10 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/09 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/08 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/07 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/06 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან კორეული ენისა და კულტურის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/05 სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/03 სს. „საქართველოს ბანკის“ სახელობითი სტიპენდიის დანიშვნის წესის დამტკიცების შესახებ

01/17/2020 დადგენილება N01-06-02/02 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის (პრეზიდენტის) კანდიდატურის შერჩევის შესახებ

01/14/2020 დადგენილება N01-06-02/01 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერი) თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგების დამტკიცების შესახებ

12/30/2019 დადგენილება N01-06-02/99 სტუ-ის ქონების საერთაშორისო სტანდარტებით შეფასებისა და პროფესიონალ შემფასებელთა მომზადების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/30/2019 დადგენილება N01-06-02/98 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტრუქტურაში ადგილობრივი თვითმმართველობის კვლევის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

12/30/2019 დადგენილება N01-06-02/97 სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტრუქტურაში ცენტრ „ინდუთერმის“ შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

12/30/2019 დადგენილება N01-06-02/96 სს „საქართველოს ბანკის“ სახელობის სტიპენდიის დაწესების შესახებ

12/30/2019 დადგენილება N01-06-02/95 სტუ-ის 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/30/2019 დადგენილება N01-06-02/94 სტუ-ის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

12/30/2019 დადგენილება N01-06-02/93 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/20/2019 დადგენილება N01-06-02/92 სტუ-ის მაღალმთიანი დაცული ტერიტორიებისათვის ხანძარსაწინააღმდეგო სწრაფი რეაგირების კვლევის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

12/20/2019 დადგენილება N01-06-02/91 შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ თხოვნის, კერძოდ სტუ-ის სარგებლობაში არსებული სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდ ჯიხაიშში მდებარე (საკადასტრო კოდი 34.02.50.005) 100 მ2 მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის დაბრუნების შესახებ

12/20/2019 დადგენილება N01-06-02/90 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/20/2019 დადგენილება N01-06-02/89 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

12/19/2019 დადგენილება N01-06-02/88 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნისა და სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის (პრეზიდენტი) შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

12/18/2019 დადგენილება N01-06-02/87 სტუ-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

12/18/2019 დადგენილება N01-06-02/86 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/85 სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის დებულებაში ცვლილებების შეტანისა და მის სტრუქტურაში „საერთაშორისო სტუდენტთა რეკრუტირების ცენტრის“ შექმნის შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/84 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ინტერდისციპლინური საერთაშორისო სასწავლო-კვლევითი კლასტერის დებულების დამტკიცების შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/83 ააიპ „სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი წესდების შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/82 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტრუქტურაში სამეცნიერო და ინოვაციური კვლევების მართვისა და ორგანიზაციის სათავო ინსტიტუტის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/81 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/80 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტრუქტურაში თვითდაფინანსებითი „დამატებითი ვირტუალური რეალობის და 3D ტექნოლოგიების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N 01-06-02/79 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/78 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების, საერთაშორისო და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ხარჯთაღრიცხვებსა და, შესაბამისად, ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

10/25/2019 დადგენილება N01-06-02/77 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილის 2019 წლის შუალედური ფინანსური ანგარიშის შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/75 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/74 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/73 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/72 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/71 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/70 ელექტროენერგიის, გაზის და სატელეკომუნიკაციო ობიექტების ინსპექტირების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/69 სტუ-ის ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის რეორგანიზაციის შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/68 სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/67 სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/66 სტუ-ის სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

09/27/2019 დადგენილება N01-06-02/65 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივნის არჩევის შესახებ

07/29/2019 დადგენილება N01-06-02/64 სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

07/29/2019 დადგენილება N01-06-02/63 სტუ-ის პერსპექტიული განვითარების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

07/29/2019 დადგენილება N01-06-02/62 „კომერციული და კერძო სამართლის ინსტიტუტის“ სახელწოდების ცვლილებისა და მისი დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ

07/29/2019 დადგენილება N01-06-02/61 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რისკის მართვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების შესახებ

07/29/2019 დადგენილება N01-06-02/60 სტუ-ის სასწავლო (საფაკულტეტო) ადმინისტრირების, ეკონომიკურ საქმიანობის, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების, საერთაშორისო და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ხარჯთაღრიცხვებსა და, შესაბამისად, 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შესახებ

07/29/2019 დადგენილება N01-06-02/59 სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

07/29/2019 დადგენილება N01-06-02/58 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/57 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან „ბტ ტრენინგცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/56 სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/55 მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების საათობრივი ანაზღაურების შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/54 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/53 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/52 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/51 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/50 სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტთან დიგიტალიზაციისა და კომპიუტერული მოდელირების სასწავლო, სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/49 სტუ-ს გაზმომარაგების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/48 სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან კულტურის, ხელოვნების, ვიზუალური კომუნიკაციის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების შექმნის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/47 ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის განკარგვის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/46 შპს „ვილა ძარასთვის“ დაკისრებული თანხების გრაფიკით გადახდის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/45 ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამტკიცებულ საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/44 სტუ-ს 2019 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/43 სტუ-ს შიდა აუდიტის სამსახურის ანალიზი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/42 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილის 2018 წელს ჩატარებული სამუშაოს შესახებ

07/03/2019 დადგენილება N01-06-02/41 სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

06/26/2019 დადგენილება N01-06-02/40 სტუ-ის 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/39 სასწავლო პროცესის ზედამხედველობის სისტემის მართვისა და ექსპლუატაციის ჯგუფის გაუქმების და მულტიმედიური, საკონფერენციო და უსაფრთხოების სისტემების მართვისა და ექსპლუატაციის საუნივერსიტეტო ცენტრის შქმნის შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/38 სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის დებულების დამტკიცების შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/37 „მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისათვის“ სახელწოდების შეცვლის შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/36 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან ახალგაზრდა მეწარმეთა ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/35 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სამრეწველო ინჟინერიის სასწავლო-კვლევითი ცენტრის შქმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის სახელწოდების ცვლილების შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/33 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „სანოტარო ლაბორატორიის“ შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/32 სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/31 სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ

06/14/2019 დადგენილება N01-06-02/30 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 აპრილის N 751 განკარგულების „ბ“ პუნქტის საფუძველზე უნივერსიტეტის ბაზაზე ინტერდისციპლინური მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნისა და შესაბამისი ევროსტანდარტის სასწავლო პროგრამების დაფინანსების შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/29 სტუ-ის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/28 სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე „სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის დეპარტამენტის“ შექმნის შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/27 სტუ-ის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/26 სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და მისთვის დამატებითი პირობების შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/25 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „პიარტექნოლოგიების სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/24 მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/23 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/22 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

04/03/2019 დადგენილება N01-06-02/21 სტუ-ის 2019 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/20 სტუ-ის დოქტორანტურის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/19 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „სოციალური კვლევების ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/18 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „ჩინეთის კვლევების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/17 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „რეგიონალური კვლევების ცენტრის“ დებულების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/16 ზურაბ ტიტვინიძის „ნამუშევართა კატალოგის“ გამოცემის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/15 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/14 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/13 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/12 სტუ-ის ადამიანის პარანორმალური შესაძლებლობების კვლევის სამეცნიერო ცენტრისათვის ზურაბ ბედიას სახელის მინიჭების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/11 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანაქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/10 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/09 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/08 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დებულებაში შეტანილი ცვლილების დამტკიცების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/07 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთოი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის დებულებაში შეტანილი ცლვილებების დამტკიცების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/06 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/05 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ფაკულტეტების 2019 წლის საშტატო განრიგების დამტკიცების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/03 სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საერთაშორისო გრანტების დამტკიცების შესახებ

02/22/2019 დადგენილება N01-06-02/02 სტუ-ის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/01/2019 დადგენილება N01-06-02/01 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების 2019 წლის ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ

01-06-02-62 - სტუ-ში სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.


News 1 - 240 სულ 240
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო გვერდებად
0322 77 11 11