მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


06/16/2022 დადგენილება 01-06-02/26 - ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

06/15/2022 დადგენილება 01-06-02/25 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და შპს ,,ევროპის უნივერსიტეტს“ შორის 2021 წლის 24 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/24 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული რეორგანიზაციის, ადმინისტრაციის სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/23 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, მდივნისა და ფაკულტეტის სწავლული მდივნის შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/22 - ინფორმაციული უსაფრთხოების ტესტირების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის („ცეუსი“) შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/21 - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ ფართის ცვლილების შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/20 - მიშელ მუსხელის გეოპოლიტიკური და ევრო-ატლანტიკური კვლევის ცენტრისა შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/19 - ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტ გიორგი ციკოლიასათვის სტიპენდიის დანიშვნის თაობაზე.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/18 - სტუ-ის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთვის უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/17 - სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის იჯარით გაცემის შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/16 - „საგანგებო მდგომარეობასთან, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით საშიშ ეპიდემიასთან ან პანდემიასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ქონებით მოსარგებლეთა მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 15 ოქტომბრის №507 დადგენილების შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოიჯარეებისთვის ფინანსური შეღავათის გაწევის შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/15 - სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/14 - სტუ-ის შიდა აუდიტის სამსახურის ანალიზი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2021 წელს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/13 - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერი) კარლო კოპალიანის 2021 წელს ჩატარებული სამუშაოს შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/12 - სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევისა და კომისიების შემადგენლობების ფორმირების შესახებ.

05/19/2022 დადგენილება 01-06-02/11 - მედიცინის ფაკულტეტის შექმნის შესახებ.

04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/10 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტ დავით გალავანიშვილისათვის ფინანსური შეღავათის გაწევის თაობაზე.

04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/09 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

04/26/2022 დადგენილება 01-06-02/08 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.

03/16/2022 დადგენილება 01-06-02/07 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „ბიოკომპლექსების შემუშავების და კვლევის სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.


News 1 - 20 სულ 256
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11