მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


07/26/2021 დადგენილება 01-06-02/28 აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით შექმნილი საკონკურსო კომისიის წევრთა შრომის ანაზღაურების თაობაზე

06/23/2021 დადგენილება 01-06-02/27 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

06/23/2021 დადგენილება 01-06-02/26 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებსა და, შესაბამისად, 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

06/23/2021 დადგენილება 01-06-02/25 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის საშტატო ნუსხის, შრომის ანაზღაურების, პირობების, დატვირთვის ზღვრული ოდენობის და სტუ-ის ფაკულტეტების 2021 წლის ბიუჯეტებსა და, - შესაბამისად, ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების დამტკიცების თაობაზე

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/21 სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/20 სტუ-ის 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/19 სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ

04/29/2021 დადგენილება 01-06-02/18 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერი) 2020 წლის შუალედური ფინანსური ანგარიშის შესახებ

03/29/2021 დადგენილება N 01-06-02-17 სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის მიმდებარე ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით იჯარა/პრივატიზაციის შესახებ

03/29/2021 დადგენილება N 01-06-02-16 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის – ი. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის“ საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

03/05/2021 დადგენილება N 01-06-02-15 2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-14 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-13 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-12 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-11 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესში ცვლილების შეტანის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-10 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის ანგარიშის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-09 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში STEM საგნებში აბიტურიენტების უფასო მოსამზადებელი ონლაინ კურსების განმახორციელებელი პედაგოგებისათვის ანაზღაურების ნიხრის განსაზღვრის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-08 სტუ-ის 2021 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-07 ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

02/26/2021 დადგენილება N 01-06-02-06 ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ


News 1 - 20 სულ 193
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11