მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


01/23/2023 დადგენილება 01-06-02/02 - სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2023 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

01/23/2023 დადგენილება 01-06-02/01 - სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

12/29/2022 დადგენილება 01-06-02/64 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების პროექტის თაობაზე.

12/29/2022 დადგენილება 01-06-02/63 - სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2023 წლის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ.

12/29/2022 დადგენილება 01-06-02/62 - სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

12/29/2022 დადგენილება 01-06-02/61 - სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

12/14/2022 დადგენილება 01-06-02/60 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შესახებ.

12/14/2022 დადგენილება 01-06-02/59– საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ფართობის იჯარით გაცემის შესახებ;

12/14/2022 დადგენილება 01-06-02/58 – სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ;

12/14/2022 დადგენილება 01-06-02/57 - სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების პროექტის თაობაზე;

12/14/2022 დადგენილება 01-06-02/56 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ახალი ემბლემისა და დროშის დამტკიცების შესახებ;

12/05/2022 დადგენილება 01-06-02/55 - წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) 2022 წლის 30 სექტემბრის დადგენილებაში №01-06-02/50 ცვლილების შეტანის შესახებ;

12/05/2022 დადგენილება 01-06-02/54 - CMS HGCaL პროექტში მონაწილეობის მიზნით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ აღებული ვალდებულების გათვალისწინებით ერთჯერადი შენატანის (500 000 შვეიცარული ფრანკი) გადანაწილების შესახებ;

10/04/2022 დადგენილება 01-06-02/53 - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილებების შეტანის პროექტის თაობაზე.

09/30/2022 დადგენილება 01-06-02/521 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური დატვირთვის შესასრულებლად პროფესორების მოწვევის შესახებ;

09/30/2022 დადგენილება 01-06-02/52 – სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობისთვის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

09/30/2022 დადგენილება 01-06-02/51– სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე 2022-2023 სასწავლო წლიდან მოწვეული პირების შრომის ანაზღაურების ოდენობის შესახებ;

09/30/2022 დადგენილება 01-06-02/49 – არასამეწარმეო იურიდიული პირის - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ;

09/30/2022 დადგენილება 01-06-02/48 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტზე „ეჟენ-ფრანსუა ვიდოკის სახელობის ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისა და პერსონალური უსაფრთხოების ლაბორატორიის“ შექმნის შესახებ;

09/30/2022 დადგენილება 01-06-02/47 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორიის სახელის ცვლილების შესახებ;


News 1 - 20 სულ 296
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა
0322 77 11 11