სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N 01-06-02/ 04 სტუ-ის დოქტორანტურის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N 01-06-02/ 03 სტუ-ის პერსპექტიული განვითარების სამსახურის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N 01-06-02/ 02 სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/01 სს – საქართველოს ბანკის მიერ შემოთავაზებული სახელშეკრულებო პირობების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/55 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული საინჟინრო-ტექნიკური და კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო-საკონსულტაციო თვითდაფინანსების მოქმედი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/54 სტუ-ის „დამოუკიდებელი ექსპერტიზის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისა“ და „ელექტრონული სწავლების საკონსულტაციო ცენტრის“ გაუქმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/53 მაიზოლირებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სამეცნიერო საცდელ საკონსტრუქტორო ცენტრისათვის სამხედრო ლიცენზიის ასაღებად გამოყოფილი 6000 ლარის გადარიცხვების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/52 სტუ-ის მოიჯარეთა საიჯარო დავალიანებისგან გათავისუფლების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/51 სტუ-ის 2021 წლის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/50 სტუ-ის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/49 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/48 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მდივნის არჩევის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/ 47 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/46 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „2021 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შედგენის წესის“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/45 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის“ გაუქმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/44 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „კულტურის მეცნიერებათა აკადემიური დეპარტამენტის“ შექმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/43 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/42 სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/41 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/ 40 - 1 (პრიმა) სტუ-ის 2020 წლის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ


News 1 - 20 სულ 172
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა