სტუ-ს შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსისა და ფაკულტეტის დებულების პროექტები