მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსისა და ფაკულტეტის დებულების პროექტები
0322 77 11 11