მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

თამარ კაჭარავა

თამარ კაჭარავა

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
აფხაზეთის ა/რ  მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი;
ECP/GR - ევროპის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების კოოპერირებული პროგრამის ,,სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსი“ კოორდინატორი საქართველოში; საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამის ,,სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია“ ხელმძღვანელი;
 პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 08 დეკემბერი, 1952  წელი;
ოჯახური მდგომარეობა: დაუოჯახებელი;

განათლება:
1975–1978 წლები –   ხალხთა მეგობრობის ლუმუმბას უნივერსიტეტი,  ასპირანტურა, ქ. მოსკოვი;
1969–1974 წლები –   საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერ - ტექნოლოგი;
1969 წელს  დაამთავრა ქ. სოხუმის მე-11 საშუალო სკოლა.

 კვალიფიკაცია:
საკანდიდატო დისერტაცია  -   ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი,  კვალიფიკაცია   - 03. 00.12 - ,,მცენარეთა ფიზიოლოგია’’, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  23.04.1980;  
სადოქტორო   დისერტაცია -   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, კვალიფიკაცია - 06.01.09 - ,,მემცენარეობა“, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,  10.05.2002;

გამოქვეყნებული  150-ზე მეტი  სამეცნიერო შრომა, მათ შორის: 4 სახელმძღვანელო,   3 ოთხენოვანი კატალოგი - საქართველოს  სამკურნალო, არომატული, მღებავი, სანელებელი და შხამიანი მცენარეები, ერთი ცნობარი, მეთოდური მითითებები,  რეკომენდაციები;

სამუშაო გამოცდილება:
1978-1985  -  ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა ს/კ ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
1985-1989 - ვ. ვ. დოკუჩაევის ნიადაგების ს/კ ინსტიტუტის აფხაზეთის მიწის რესურსების            რაციონალურად გამოყენების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის გამგე;
1989  -1993   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის აფხაზეთის მიწის  რესურსების რაციონალურად გამოყენების ცენტრის ხელმძღვანელი;
1993-2006 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის ლომოურის                    მიწათმოქმედების ინსტიტუტის აგროტექნოლოგიების განყოფილების  მთავარი    მეცნიერი  თანამშრომელი,  სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
1996 - 2009       საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიის  ფაკულტეტი,   აგროტექნოლოგიების დეპარტამენტი, დოცენტი,  სრული პროფესორი, ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
2008 - 2010   სსიპ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი,   მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი;
2010-დღემდე   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრის     მთავარი     მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორი;
2013 - დღემდე  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ,,ბიომრავალფეროვნება და ეთნობოტანიკური უნარ-ჩვევების გამოყენება“   - ხელმძღვანელი;
2004 -დღემდე     სახალხო დიპლომატიის წარმომადგენელი - სამოქალაქო სამშვიდობო     ინიციატივა,   ,,ქართულ-აფხაზური თანამშრომლობა ეკოლოგიური წონასწორობის  აღდგენისას’’;
              ჯილდოები  -  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და სოფლის მეურნეობის აკადემიის სიგელები აგროტექნოლოგიის დარგში მიღწევებისათვის;
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: (995) 599 215 935 
ელ. ფოსტა:  thamkach@gmail.com;   t.kacharava@gtu.ge


0322 77 11 11