მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ნანა ნოზაძე

ნანა ნოზაძე

პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს ტექნი- კური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პროფესორი, საქართველოს განათლების მეცნიერე- ბათა აკადემიის წევრი.

განათლება:
1979-1985წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკა ტელემექანიკის ფაკულტეტი, ინჟინერ-ელექტრიკოსი.
კვალიფიკაცია:
2006წ  საკანდიდატო დისერტაცია, პედაგოგიკის მეცნიერებათა სამეცნიერო ხარისხი.
გამოქვეყნებული აქვს  80  სამეცნიერო და სასწავლო- მეთოდური შრომა, მათ შორის 7 სახელმძღვანელო, 8 დამხმარე სახელმძღვანელო 21 სასწავლო-მეთოდური საშუალებები   და 1 მონოგრაფია.
1994 – 2007 წწ.  ასრულებდა საინჟინრო გრაფიკისა და სამრეწველო დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობას  სასწავლო დარგში.
სამუშაო გამოცდილება:
2013 წლიდან დღემდე სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პროფესორი.
2009-2013წწ სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2008-2009წწ   საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2006-2008წწ  სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.
1993-2006წწ  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის უფროსი მასწავლებელი.
1991-1993წწ  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასისტენტი.
1986-1991წწ  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ლაბორანტი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ:  (+995) 599 14 98 77.

ელ. ფოსტა: n.nozadze@gtu.ge
0322 77 11 11