მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ნოდარ ფოფორაძე

ნოდარ ფოფორაძესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი;

გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

,,გეოლოგიის’’ საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე,

პროფესორი. 

პირადი ინფორმაცია:

დაბადების თარიღი: 21.07.1956 წ.;

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი. 

განათლება:

1994 წ.-დან - სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტი­ტუ­ტი, ექსპერტ–აუდიტორი (ძვირფასი და სანახელავო ქვები);

1980–1984 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ამჟამად, საქარ­თვე­ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), ასპირანტურა, პეტ­რო­­ლოგია, მინერალოგია, გეოქიმიის სპეციალობა;

1973–1978 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ამჟამად, საქარ­თვე­ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), სამთო ინჟინერ–გეოლოგი. 

პროფესიული მოღვაწეობა:

2005 წ.-დან - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო–გეო­ლო­გიის ფაკულტე­ტი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი;

2017 წ. - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. „საიუვე­ლი­რო და სანახელავო ქვების დამამუშავებ­ლის“ პროფესიული სტანდარტის შემმუ­შავებელი სამუშაო ჯგუფის წევრი;

2015 წ. - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. პროფესიულ კვალიფიკა­ცია­თა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაკუმ მეთოდოლოგიით პროფე­სიის ანა­ლიზ­სა და პროფესიული სტა­­ნ­დარტების შემუშავების სამუ­შაო ჯგუფის წევრი.

2015 წ. - განათლების ხარისხის გან­ვი­თარების ეროვნული ცენტრი. პროფესიულ კვალიფიკა­ცია­თა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფა­რ­გ­ლებში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის შემუ­შა­ვების სამუშაო ჯგუფის წევრი.

1998–2005 წწ. - მინერალოგიის, პეტროლოგიის და გეოქიმიის კათედრის გამგე;

1994 წ-დან – დღემდე - გემოლოგიისა და მინერალურ ნივთიერებათა კვლევის, დი­ა­გ­ნოსტიკისა და გადამუშავების რესპუბლიკური ცენტრის ხელმძღვანელი;

1996 წ. – პროფესორი;

1992–1996 წწ. - დოცენტი;

1987–1994 წწ. - რესპუბლიკური ცენტრის სექტორის გამგე;

1979–1987 წწ. - მინერალოგიის, პეტროლოგიისა და გეოქიმიის კათედრის ლაბო­რა­ტო­რიის გამგე;

1978–1979 წწ. – უფროსი პრეპარატორი.

კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრენინგები, ვორქშოფები და სხვა):

2019 წ. - ,,ვიდეო, როგორც სწავლების საშუალება მასწავლებელთა და სტუდენტთათვის’’; სტუ-ში ERASMUS+PRINTeL პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ინოვაციური პედაგოგიკის ტრენინგ კურსი;

2019 წ. - ,,აქტიური სწავლება შებრუნებული სწავლების პრინციპით’’; სტუ-ში ERASMUS+PRINTeL პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ინოვაციური პედაგოგიკის ტრენინგ კურსი;

2018 წ. - ,,Communication and Cognition’’; სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი (აშშ);

2017 წ. - ,,Professional Orientation and Career Planning’’; სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი (აშშ);

2016 წ. - ,,Modern Methodologies in Teaching and Learning’’;   სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი (აშშ);

2015 წ. - ,,Learning Results and Asessment”; სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი (აშშ);

2013 წ. - ,,Traceability in Chemistry’’; ევროგაერთიანების მიერ დაფინანსებული “Twining”-ის პროექტის „აკრედიტაციის ინფრასტრუქტურის გაძლიერე­ბა ევრო­გაერთიანების წევრ ქვეყნებში მიღებული საუკეთე­სო პრაქტიკის შესაბა­მისად“; საქართველოს აკრედი­ტაციის ერთიანი ეროვნუ­ლი ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია;

2013 წ. - ,,Workshop in Accreditation’’; ამერიკის ეროვნული სტანდარტების ინ­სტი­ტუტი ANSI-ASQ აკრედიტაციის საკითხებში ლაბორატორიებისთვის ISO-ს შესაბამისი სტანდარტების გაზიარება. ISO/IEC 17025 მოთხოვნების მიმოხილვა;

2009 წ. - ,, სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი’’; სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი (აშშ);

გრანტები და პროექტები:

2020 წ. – თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ავტობაზა №2-ის ტერიტორიის ამგები ქანებისა და გრუნტების საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდროგეო­ლო­გიური, ლითოლოგიური თავისებურებები და მათი გავლენა სადგომის ბეტონის საფარის დეფორმაციაზე; პროექტის ხელმძ­ღვა­ნე­ლი;

2019 წ. - შპს ,,RMG Gold’’. საყდრისის საბადოს საწარმოო უბნის გროვული გამოტუტვის მოედნებზე გამოტუტვის ნარჩენების (კვარციტების) რესურსული პოტენციალის შესწავლა და მათი გამოყენების შესაძლებლობები. პროექტის ხელმძ­ღვა­ნე­ლი;

2019 წ. - შპს ,,RMG Gold’’. შპს ,,RMG Gold’’-ის საყდრისის საბადოს ტერიტორიაზე გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის მოედნების ფერდობების მდგრადობის შეფასება წყალგაჯერებული ქანების პირობებისათვის. ძირითადი პერსონალი;

2016-2018 წწ. -შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 217754, ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის გაზის პერსპექტიული ლოკალური უბნების დეტალური გეოლოგიური შესწავლა, ძირითადი პერსონალი;

2018 წ. - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. გრაკ­ლიანის გორის საკურთხევლის პოსტამენტზე გაკეთებული წარწერის მასალიდან აღებული ნიმუშების ლაბორატორიული გამოკვლევა. პროექტის ხელმძღვანელი;

2018 წ. - შპს ,,RMG Gold’’. მადნეულის კარიერის მესამე სანაყაროს ფერდობების მდგრადობის შეფასება და წყალამრიდი არხების დაგეგმვა. პროექტის ხელმძ­ღვა­ნე­ლი;

2018 წ. - ღვინისი ეროვნული სააგენტო. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში და­ცუ­ლი ქვევრის ნიმუშების ლაბორატორიიული კვლევა. პროექტის ხელმძ­ღვა­ნე­ლი;

2014-2016 წწ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, AR/30/9-150/13, ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხა-ფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოს-დაცვითი და ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა, პროექტის ხელმძღვანელი;

2014 წ. - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 09-1/61-20 საველე-გეოლოგიური ექსპედიცია, პროექტის ხელმძღვანელი;

2014 წ. - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის ამგები ქანების ლაბორატორიული კვლევა. ძირითადი შემსრულებელი;

2013-2015 წწ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, GNSF/ST 08/5-427, მდ.მაშავერას და მდ. ფოლადაურის ეკოლოგიური პრობლემები, პროექტის მენეჯერი;

პროფესიული წევრობა:

2019 წ. - საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი;

2017 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექსპერტი;

2015 წ. - ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი;

2012 წ-დან დღემდე - საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების პრეზიდენტი

2007 წ. – საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი;

1994 წ. – ალ. ჯანელიძის სახელობის პრემიის ლაურეატი;

სამეცნიერო მოღვაწეობა:

1994 წ. – სადოქტორო დისერტაცია;

1985 წ. – საკანდიდატო დისერტაცია.

130 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 7 სახელმძღვანელო და 4 მონოგრაფია;

8 დოქტორნატისა და 11 მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა;

მონაწილეობა აქვს მიღებული 32-ზე მეტ ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციაში;

2 საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი.

კომპიუტერული უნარები:

MS Office, Internet.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (კარგად).

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: n.poporadze@gtu.ge; nodar_poporadze@yahoo.com.

ტელ: 236 52 77 (სამს.), 577 42 83 47 (მობ)

0322 77 11 11