მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მარინე მაისურაძე

მარინე მაისურაძე

პერსონალური ინფორმაცია  

დაბადების თარიღი: 1955 წლის 5 სექტემბერი;

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი;

ეროვნება: ქართველი;

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ენების ფლობა:

 • ქართული (მშობლიური);
 • რუსული (თავისუფლად);
 • ინგლისური (დამაკმაყოფილებლად).

კომპიუტერული შესაძლებლობები:

Windows 1.03/3.xx/9x/XP, MS DOS MS Office (Word,promt, Exell, Access)

გრაფიკული პროგრამები PhotoShop, Corel Draw, archiCAD

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სულხან ცინცაძის ქუჩა 83, ბინა 22; ქ. თბილისი, 0179, საქართველო;

მობილ.: (+995593)313297;

E-mail:   m.maisuradze@gtu.gemarina_maisuradze@ymail.com

კვალიფიკაცია,   განათლება:

2009 წ. - არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2004 წ. - დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია;

1985-1992 - ასპირანტურა, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, არქიტექტურის ფაკულტეტი, არქიტექტურული გეგმარების კათედრა;

1977-1982 წ.წ. - უმაღლესი, არქიტექტორი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტი. (წარჩინებით, სახელობითი სტიპენდიანტი)

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება:

2009 წ. - მიენიჭა არქიტექტურის დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

/დისერტაციის თემა - “სკულპტურა - არქიტექტურული გარემოს ორგანიზების საშუალება(თბილისის მაგალითზე)”/;

2004 წ. - მიენიჭა დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია (საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო).

სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება:               

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკ-ის ასოცირებული პროფესორი.

პროფესიული მოღვაწეობა:

2006 - დღემდე     ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების

                                კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2018- დღემდე    არქიტექტორი; შპს. „არქიტექტურული ლაბორატორია“ არქიტექტურული

                               კომპანია;

2007 -2011          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და

                             დიზაინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

2011-2018            სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაცია-აკრედიტაციის ექსპერტი;

2013-2018           სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ექსპერტი, ფასილიტატორი;

2016-2017          შპს “აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი“-ს რექტორის მრჩეველი;

2016-2019           საბაკალავრო პროგრამის „არქიტექტურა“ ხელმძღვანელი, შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“;

2017-2019           პროფესორი; კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა, „არქიტექტურის“

                            საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა,   შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“;

2015 -2018        პროფესიული სწავლების პროგრამის „არქიტექტორ-ტექნიკოსი“-ს პროგრამის     

                           ხელმძღვანელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2012 -2015        არქიტექტორი; შპს. არქიტექტურული კომპანია „მაკოტო“;  

2017-2018        გენერალური დირექტორი, შპს. „არქ. ტრეინინგცენტრი“;           

2006 -2008        არქიტექტორი, შპს.არქიტექტურული საპროექტო “გოდაკო”;

2004 -2006      დოცენტი, არქ. გეგმარების საფუძვლების კათედრა, საქართველოს ტექნიკური

                          უნივერსიტეტი;

2003 -2004      არქიტექტორი, არქიტექტურული ჯგუფი-შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო   

                           თეატრის რეკონსტრუქცია;

1998 -2004        დოცენტის მ. შ; არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების კათედრა, სტუ;

1991-1998         უფროსი მასწავლებელი,არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების კათედრა,სტუ;

1986 -1991        ასისტენტი, არქიტექტურული, გეგმარების საფუძვლების კათედრა, სტუ;

1983-1985         უფრ.მეცნიერ მუშაკი.საქ.მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ძეგლთა დაცვის

                          სამმართველო;

1980-1983        არქიტექტორი, სტუ-ის არქიტექტურის ფაკ. საპროექტო ბიურო.

სამეცნიერო პუბლიკაციები

(ბოლო ათი წლის განმავლობაში)

1-      მაისურაძე მარინე და სხვ..........“არქიტექტორ-ტექნიკოსის სახელმძღვანელო“, სტუდენტის სახელმძღვანელო; სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015; http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmzgvanelo-arqiteqtor-teqnikosi.pdf

2-      მაისურაძე მარინე,ჭანტურია თამარი, კუპატაძე ია; “თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები“ საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, თბილისი-2014 ;ISBN 978-9941-20-495-1

3-      მაისურაძე მარინე; დამხმარე სახელმძღვანელო- „თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები“.გამომცემლობა-ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, 2014წ;

4-      მეთოდური მითითებები – ნ.თევზაძე, მ.მაისურაძე, თ.ჭანტურია „მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში“(პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისადა სტუდენტებისათვის);სტუ;თბილისი–2010

სამეცნიერო კონფერენციები და სტატიები

 1. მ.მაისურაძე; ლ.ქესანაშვილი; ბუნებრივი ლანდშაფტის თანამედროვე ტრენდის ფორმირების ზოგიერთი საკითხი ქ. თბილისთან მიმართებაში. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები#12; ISSN 2233-3266 სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისადა დიზაინის ფაკულტეტი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“; თბილისი 2018  
 2. მ.მაისურაძე; გ.ლოთიშვილი; ურბანული გამოწვევები, თბილისური რეალობა და პრობლემები. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები#12 ;ISSN 2233-3266 სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისადა დიზაინის ფაკულტეტი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“; თბილისი 2018  
 3. მ.მაისურაძე; თ. აბაშიძე; ჰიბრიდულობა - თანამედროვე ქალაქის პრობლემა თუ პრობლემების გადაჭრის საუკეთესო გადაწყვეტა. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები#12.; ISSN 2233-3266 სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისადა დიზაინის ფაკულტეტი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“; თბილისი 2018  
 4. მ.მაისურაძე; გ.ლოთიშვილი; შენობა-ნაგებობის კოდექსი აშშ-ში და პარალელები საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის ურბანული პროცესების გამოწვევებთან.    ამერიკის შესწავლის საკითხები #7; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა; ISSN 1512-1585; თბილისი 2018  

  • «Another fact of destruction of monuments of cultural, historical and religious heritage in the village Tsebelda (Abkhazia)."

«Очередной факт   разрушенний памятников культурно-исторического и религиозного наследия в селе Цебельда(Абхазия)».

Marine Maisuradze, Architecture PhD. professor of Architect, Urban Planning and Design Faculty, of GTU;International scientific-practice conference -«Protection of cultural heritage in armed conflict». 19.01.2017;The plenum of the Board of the Union of Architects of Azerbaijan


• “Architecture problems of recreation areas and tourist places in the mountainous region of eastern Georgia, Tusheti.”

Marine Maisuradze, Architecture PhD. professor of Architect, Urban Planning and Design Faculty, of GTU; International scientific-practice conference-,, Architecture and town-planning development of resorts, zones of recreation and tourist areas; 27-28 октября 2016 года г.Ваку

• მ. მაისურაძე, ქ. ბერეკაშვილი, ,,ახალი მეგაპროექტების ფორმირების საკითხები ძველი თბილისის ისტორიულ  ცენტრში’’; სამეცნიერო კონფერენცია;  სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №4; - არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები;სტუ.არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი; თბილისი,2015;

• მაისურაძე მარინე, - „მოქალაქის ყოფითი არეალი და თანამედროვეობა (ქ.თბილისის მაგალითზე)“;სტუ.არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი;სამეცნიერო კონფერენცია; სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №3, ISSN 2233-3266;-არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები

• მაისურაძე მარინე, კუპატაძე ია, ჭანტურია თამარი. „უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები“;სამეცნიერო კონფერენცია;  სტუ.სამეცნიერო ჟურნალი“განათლება“№1(4); თბილისი 2012წ.

• მაისურაძე მარინე, კუპატაძე ია, ჭანტურია თამარი. „თანამედროვე არქიტექტურა და ბუნებრივი, ალტერნატიული ენერგია“სტუ; სამეცნიერო კონფერენცია; სამეცნიერო ჟურნალი“განათლება“№1(4); თბილისი 2012წ.

• მაისურაძე მარინე, "Skulptura in modern city of Tbilisi"  ქ.ბაქოს რეგიონალური  საერთაშორისო ფესტივალი, სამეცნიერო კონფერენცია; „Degree and Profession”2012წ.

• მაისურაძე მარინე, ჭანტურია თამარი.  “თანამედროვე თბილისის ქალაქთგეგმარებითი   განვითარების არქიტექტურულ- მხატვრული მნიშვნელობა”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; სტუ;“ქალი და XXIსაუკუნე“ შრომები; თბილისი; 2011წ.

• მაისურაძე მარინე, “სახელმწიფოს ნაციონალური ძეგლი“. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია;სამეცნიერო კონფერენცია;  თბილისის უნივერსიტეტი, 2008წ

• მაისურაძე მარინე, “ქანდაკება აშშ-ში“. სამეცნიერო კონფერენცია; ;ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; თბილისის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2006წ.

• მაისურაძე მარინე,-.ორიენტირი, ანუ გზამკვლევი არქიტექტურულ სივრცეში. შრომები ;სამეცნიერო კონფერენცია; ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტის გამომცემლობა,2007წ. თბილისი

• მაისურაძე მარინე,-არქიტექტურული გარემო და ხელოვნების სახეობების მასთან თანაზიარება. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი-2006

• მაისურაძე მარინე - სახელმწიფოს ნაციონალური ძეგლი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; (კონფერენციის მასალები), თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2005წ.

• მაისურაძე მარინე - წარსულის ქალაქი და მის სივრცეში თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს როლი;კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2); თბილისი, 2003წ.(კონფერენციის მასალები)

• მაისურაძე მარინე - თანამედროვე სამამულო პლასტიკა და არქიტექტურული სივრცის განცდა /თბილისი და მოქალაქე/, ჟურნალი „სტილი“#9, 2003წ. თბილისი;

• მაისურაძე მარინე -  Bildhauerei und raumliche Organisierung der Stadtumgebung. Dokumentation Gastvorlesungsreihe, Technische Universitat KAISERSLAUTERN, April-Mai 2003

• მაისურაძე მარინე - ურთიერთმოქმედების ჰარმონია (არქიტექტურა – მონუმენტური ხელოვნება ნიუ-იორკისა და ჩიკაგოს მაგალითზე). ამერიკის შესწავლის ცენტრი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2002, თბილისი.

• მაისურაძე მარინე -.საცხოვრებელი გარემო – წარსული და დღევანდელობა; გამომც. საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი. თბილისი, 2001წ.(კონფერენციის მასალები),

• მაისურაძე მარინე -.სკულპტურის სივრცული აღქმის ზოგადი კრიტერიუმები;შრომები #3(436), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2001წ.

• მაისურაძე მარინე -.საქართველოს ისტორიული ბაღ-პარკების დაცვის პრობლემები; ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“#67, გამომცემლობა საბჭ.საქართველო, თბილისი, 1984წ.

ტრენინგები / სემინარები


• სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (პროგრამა). 2013-14-15 წლები

• „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“ - აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ. (აშშ) და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი. მარტი, 2009 წელი.

• “Workforce Education Initiative for Shida Kartli, 2d”, ”სამუშაო ძალის განათლების ინიციატივა ”შიდა ქართლი” (AID-6-2007-001-400-72) დონორი:USAID, პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი2009 - ივლისი2009

• “Higher Education for Development” “Education – Economic Catalyst”/ ”უმაღლესი განათლება განვითარებისათვის” ”განათლება - ეკონომიკის კატალიზატორი”, (783-Z) დონორი: CCID(აშშ) და CIDA(კანადა), პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი2006 - ოქტომბერი2008

• 2007 certificate for completion of the Teacher Training program II in Assessment and Program Accreditation (Iowa State University,Ames, USA and The Georgian Technical University, Tbilisi)

• 2006  certificate for completion of the Teacher Training Program(Community Colleges for International Development,Inc. and The Georgian Technical University, Tbilisi)


წევრობა (აკადემიური/სამეცნიერო საბჭოები, სამეცნიერო ჟურნალები და სხვ.)

• 2018-2019 - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არსებული   არქიტექტურისა და მშენებლობის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი 

•       2016-2019 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

      საბჭოს წევრი

• 2006 -დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის აკადემიური  საბჭოს წევრი

• 2006 -დღემდე -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო  საბჭოს წევრი

• 2012 -დღემდე -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ეთიკის კომისიის წევრი

• 1983- დღემდე - საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი

• 2006- დღემდე - საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის წევრი 

• 2010- დღემდე -საქართველოს არქიტექტორ ქალთა ასოციაციის წევრი


დამატებითი ინფორმაცია -

 

კვლევები

   1.   .თბილისში, წინამძღვრიშვილის . #47-ში მდებარე შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მხატვრულ-ისტორიული და არქიტექტურულ თავისებურებათა ზოგადი კვლევა-ანალიზი და შეფასება. 2010

2.   .თბილისში, დიმიტრი ყიფიანის . #29-ში მდებარე შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მხატვრულ-ისტორიული და არქიტექტურულ თავისებურებათა ზოგადი კვლევა-ანალიზი და შეფასება. 2009

3. .თბილისში, (დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი) ფოცხვერაშვილის და ფიროსმანის ქუჩების გადაკვეთაზე სავაჭრო ობიექტის მშენებლობისათვის გამოყოფილ და მიმდებარე ტერიტორიის მხატვრულ-ისტორიული და არქიტექტურული კვლევა.2008

 

განხორციელებული არქიტექტურული, დიზაინერული და ქალაქთგეგმარებითი პროექტები

 

 1. ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის ოზურგეთის დრამატული თეატრი - პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ექსპერტი/არქიტექტორი   /ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ინსპექტირება/ 2018წ
 2. შალვა დადიანის სახელობის ზუგდიდის დრამატული თეატრი - პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ექსპერტი/არქიტექტორი /ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ინსპექტირება/ 2018წ
 3. პეტრო ადამიანის სახელობის სომხური დრამატული თეატრი ქ.თბილისი - პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ექსპერტი-არქიტექტორი /ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ინსპექტირება/ 2018წ
 4. ქუთაისის სარაგბო ბაზა - პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ექსპერტი -არქიტექტორი /ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ინსპექტირება/ 2018წ
 5. Marriott ბათუმი ალიანს ფრივილიჯი - პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ექსპერტი -არქიტექტორი /ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ინსპექტირება/ 2018წ
 6. ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, კეკელიძის ქ. #38(ნაკვეთი#054/097) მოქ.ვ.ჩიხრაძია ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტი; ავტორები:მ.გუჯაბიძე; გ.კობიაშვილი; მ.მაისურაძე. 2012წ.
 7. ქ.თბილისი. დიდგორის რაიონი, სოფ. წავკისი(ნაკვეთი#599) დახურული საცურაო აუზის პროექტი დამკვეთი- ი.გურჩიანი; ავტორები:მ.გუჯაბიძე; გ.კობიაშვილი; მ.მაისურაძე. 2012წ.
 8. ქ.თბლისის უ.ჩხეიძის ქ.#17 და დ.უზნაძის ქ.#58-ში მდებარე მრავალფუნქციური საავადმყოფოს პროექტი; თბილისი2012. წ. ავტორები: დ.ჩიქოვანი, გ.ბერიძე, მ.მაისურაძე...
 9. აშშ-ის პრეზიდენტის - რონალდ რეიგანის ძეგლი ქ. თბილისში; მოქანდაკე:ა.მონასელიძე; არქიტექტორი:მ.მაისურაძე;2011წ.
 10. მრავალპროფილიანი სავაჭრო კომპლექსი “ქალაქის გული”, ცაბაძის ქ.#8 ქ.თბილისში სამშენებლო ფართი 61.800 კვ.მ. ავტორები:ბ.ბერიშვილი, მ.მაისურაძე; 2009-10წ.;
 11. სავაჭრო-კომერციული ცენტრი “ილორი-2000”’ ცაბაძის ქ. #8. თბილისში სამშ.ფართი 3500 კვ.მ. 2009წ.;.
 12. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ნაფარეულის ქ.#5 ქ.თბილისში სამშენებლო ფართი 2800კვ.მ.2008წ.;
 13. შოთა რუსთაველის თეატრის რეკონსტრუქციის პროექტი. დარბაზი საქმიანი და საზეიმო მიღებებისთვის; შოთა რუსთაველის თეატრის მიშენების პროექტი; რობერტ სტურუას სტუდია-სახელოსნო. ავტორები: ო.ნახუცრიშვილი; მ. მაისურაძე. 2003-04. წ.;
 14. საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ავტორი: მ.მაისურაძე;2003წ..;
 15. საცხოვრებელი სახლი სოფ. წყლულეთში, ავტორი: მ.მაისურაძე; 2000წ..

 

არქიტექტურულ- შემოქმედებით კონკურსებში მონაწილეობა

- ქ. თბილისი, ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალის ესკიზური პროექტი 2019 წ.

- ქ.     ცისფერყანწელთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალის ესკიზური პროექტი 2018წ.

- ქ. თბილისი, უოლდროპებისადმი მიძღვნილი მემორიალის ესკიზური პროექტი 2016.

- . თბილისი, მარჯანიშვილის მოედნის ესკიზური პროექტი 2012.

- . გორში, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში და ასევე, სტალინური საბჭოთა რეპრესიების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალის ესკიზური პროექტი, 2010;

- . თბილისი, მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში 1937 წელს  

   რეპრესირებულ, უსაფლავო, ცნობილ მწერალთა და ხელოვანთა სიმბოლური საფლავის მემორიალი, 2009;

- . თელავი, ეროვნული გმირის - ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მემორიალი, 2007;

- . თბილისი, ეროვნული გმირისქაქუცა ჩოლოყაშვილის ძეგლი; მთაწმინდის პანთეონი, 2006;

- . თბილისი, შოთა რუსთაველის ძეგლი . კიევში, 2006;

- . თბილისი, 9 აპრილის მემორიალი, კომპოზიციაგაზაფხული მაინც მოვა”; 2004;


0322 77 11 11