მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ჯანიკო ხუნწარია

ჯანიკო ხუნწარიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტის ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი).

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 13.12.1947 წ.;
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე, სამი შვილი და ოთხი შვილიშვილი.

განათლება:

1966_1971 წწ.    საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, კავშირგაბმულობისა და ელექტრონიკის  ფაკულტეტი,    საინფორმაციო–გამზომი ტექნიკა, ინჟინერ–ელექტრიკოსი, დიპლომი № 437444.

კვალიფიკაცია:

14. 01. 1987 წწ.    საკავშირო კავშირგაბმულობის ელექტროტექნიკური დაუსწრე-ბელი ინსტიტუტი, ტექნიკის მეცნიერებათა    კანდიდატი, დიპლომი ТН № 099876;

26. 04. 1989 წწ. დოცენტის სამეცნიერო წოდება მრავალარხიანი ელექტროკავშირ-გაბმულობის კათედრაზე, დიპლომი ДЦ № 011495.

გამოქვეყნებული აქვს 173 შრომა, მათ შორის 74 სახელმძღვანელო, დამხმარე სახელმძღვანელო და მეთოდური ლიტერატურა, 42 სტატია, კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებზე გაკეთებული მოხსენებების შესაბამისი 43 პუბლიკაცია, 10 გამოგონება და სხვ.

5 მეცნიერებათა კანდიდატისა და აკადემიური დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად დაცული დისერტაციისა და 28 დაცული სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.

პროფესიული მოღვაწეობა:

2013 წ.-დღემდე. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუ-
ნიკაციის დეპარტამენტის პროფესორი;

 

2013-2019 წწ. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუნიკა-
ციის დეპარტამენტის პროფესორი; ტელეკომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის
ხელმძღვანელი; ტელეკომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;

 

2014-2019 წწ. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუნიკა-
ციის დეპარტამენტის პროფესორი; ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის
ხელმძღვანელი;
ენერგეტიკისა   და   ტელეკომუნიკაციის   ფაკულტეტის  სადისერტაციო   საბჭოს
თავმჯდომარე;

 

2016 წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  «ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები» სამეცნიერო კომიტეტის წევრი.

 

2015 წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები» სამეცნიერო კომიტეტის წევრი;

10.2015 წ.-დღემდე. საქართველოს კომუნიკაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ასო- ციაციის გამგეობის წევრი.

 

06. 2015 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები» სამეცნიერო კომიტეტის წევრი;

2012-2015 წწ.  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტ- როს სათათბირო ორგანოს - ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საბჭოს წევრი;

 

2013 წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები» სამეცნიერო კომიტეტის წევრი;

2010 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «ენერგეტიკა: რეგიონული
პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები» სექცია №4-ის «საინფორმაციო
ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში» ხელმძღვანელი;

2006-2012 წწ.  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუნიკა-
ციის თეორიისა და სისტემების სასწავლო–სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვა-
ნელი, სრული პროფესორი;

 

1998-2006 წწ.  ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საერთაშორისო და საქალაქთაშო-
რისო ტელეკომუნიკაციის კათედრის გამგე, სრული პროფესორი;  
1999-2002 წწ.:

1. ქ. ქუთაისში მშენებარე შპს “ჯეოსელის” ტექნიკური დეპარტამენტის  ფილიალის  ოფისში ჩამრთველი საკომუტაციო ცენტრის განლაგების პროექტის სახელმწიფო საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე;                        

2. ქვემო ქართლის სატელეფონო ქსელის მოდერნიზების პროექტის ექსპერტი;

3. ტრანს აზია_ევროპის (TAE) ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემის საქართველოს ტერიტორიაზე მშენებლობის პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილის სახელმწიფო- საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე;

4. “ჯთ მობილური”-ს ქალაქ თბილისში გოთუას ქუჩაზე განლაგებული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტის სახელმწიფო-საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე;

5. საქართველოს რკინიგზის გასწვრივ ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელის ჩადებისა და მონტაჟის პროექტის სახელმწიფო-საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე;

6. კავშირგაბმულობის წყალქვეშა ბოჭკოვან-ოპტიკური ხაზის “საქართველო-რუსეთი” მშენებლობის პროექტის სახელმწიფო-საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე.

 

1997-2000 წწ. შპს «ჯეოსელის» სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;

 

1997-1997 წწ. შპს «ჯეოსელის» გენერალური დირექტორი;

 

1989-1997 წწ. კავშირგაბმულობის ფაკულტეტის მრავალარხიანი ელექტროკავშირ-
გაბმულობის კათედრის გამგე, პროფესორი;

 

1989-1991 წწ. ამიერკავკასიის რეგიონალური კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს (К057.01.15) წევრი;

 

1987-1990 წწ. კავშირგაბმულობის ფაკულტეტის მრავალარხიანი ელექტროკავშირ-
გაბმულობის კათედრის დოცენტი;

 

1982-1987 წწ. კავშირგაბმულობის ფაკულტეტის მრავალარხიანი ელექტროკავშირ-
გაბმულობის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

 

1971-1982 წწ. კავშირგაბმულობის ფაკულტეტის მრავალარხიანი ელექტროკავშირ-
გაბმულობის კათედრის ასისტენტი.

 

გრანტები და პროექტები:

2010 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გრანტი «mBnB კლასის
ალფაბეტურ-ბალანსური კოდების შეცდომების კორექტირების შესაძლებ-
ლობათა გამოკვლევა». ძირითადი შემსრულებელი;

2005-2006 წწ. საქართველოს უმაღლესი  სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლე-
ვითი სამუშაოების ხელშეკრულების პროგრამით გათვალისწინებული სამუ-
შაო «დაბრკოლებამდგრადი კასკადური სიგნალურ-კოდური სისტემების
კონსტრუირება და გამოკვლევა». უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

 

1998 წ. სახელშეკრულებო სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაო «წრფივი გარდა-
სახვების თვისებების გამოკვლევა სიგნალების ციფრული კოდირების სის-
ტემების ეფექტურობის ამაღლების მიზნით». ხელმძღვანელი.

 

1997-1998 წწ. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო გრანტი «გამოსახულებათა ციფრული სიგნალების სიჭარბის შემცირების მეთოდის დამუშავება და გამოკვლევა». ხელმძღვანელი.

 

1997 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საბიუჯეტო თემა
«ფართოზოლოვანი სიგნალების ეფექტური ციფრული კოდირება».

ხელმძღვანელი.

1988 წ. ჩეხეთის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის ელექტროტექნიკუ-
რი ფაკულტეტის რადიოტექნიკის კათედრასთან ერთად კვლევის ჩატა-
რება თემაზე: “სატელევიზიო სიგნალების დიკმ კოდერების გამოსასვ-
ლელი ნაკადების სტატისტიკური კოდირების მეთოდების გამოკვლევა».

1975-2002 წწ. 23 დასახელების სამეცნიერო-კვლევითი საბიუჯეტო და
სახელშეკრულებო სამუშაოების მონაწილე და შემსრულებელი.

 

კვალიფიკაციის ამაღლება:

2018 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკადემიური აქტივობა «ინტერნეტის საფუძვლები და მონაცემთა ბაზის ანალიტიკა».

2009 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი. აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ. (აშშ). «სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი».

1998 წ. ლიმერიკის (ირლანდიის რესპუბლიკა) უნივერსიტეტში ევროგაერთიანების პროგრამა “ტემპუს” (ტასისის) პროექტით (T-JEP-10224-96) გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულება (სასწავლო პროცესში გამოყენებული კრედიტებისა და შეფასების სისტემის გაცნობა მათი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეკონსტრუქციის მიზნით).

1991 წ. საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა (ქ. რიგა) სიგნალების დამუშავების საკითხებზე.

1988 წ.  მრავალარხიანი ელექტროკავშირგაბმულობის კათედრათა გამგეების შემადგენლობით შექმნილი მეთოდური კომისიის თათბირში მონაწილეობა (ქ. მინსკი).


0322 77 11 11