მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბესარიონ შანშიაშვილი

ბესარიონ შანშიაშვილიტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი.

პირადი ინფორმაცია:
დაბადების თარიღი: 25. 07. 1946 წ.
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი.

განათლება:
1953 – 1964 წწ.  ქ. თბილისის 57-ე საშუალო სკოლა (ატესტატი ოქროს მედლით).
1964 – 1965 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუ­ტი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულ­ტეტი; სპეციალობა - ავტომატიკა და ტელემექანიკა, კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ელექტრიკოსი (დიპლომი წარჩინე­ბით).
1970 – 1973 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასპირან­ტურა;
სპეციალობა – ავტომატური რეგულირებისა და მართვის თეორია. (დამთავრება – სადისერტაციო ნაშრომის წარდგინებით).
1988 – 1993 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი; სპეციალობა - მათემატიკა.
კვალიფიკაცია - მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებლი (დიპლომი წარჩინებით).

პროფესიული მოღვაწეობა:
სამეცნიერო/ აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1974 წ.);
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2001 წ.).

სამეცნიერო წოდება: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1990 წ.);
დოცენტი (1991 წ.);
პროფესორი (2004 წ.).

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა:  საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორეს პონდენტი (2007 წ.);
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი  წევრი (აკადემიკოსი) (2011 წ.).

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:  
მართვის თეორია; სისტემების იდენტიფიკაცია; არაწრფივი და არასტაციონარული დინამიკური სისტემების თეორია; ოპტიმალური  სისტემები;   ადაპტური სისტემები; ჩვეუ­ლებ­რივი დიფერენ­ცია­­ლური განტოლებები.

სამუშაო გამოცდილება:
1969-1970 წწ. ქ. რუსთავის საპროექტო - საკონსტრუქტორო ინსტი­ტუტი “ავტომატმრეწვი”; ინჟინერი;
1970 -  1973 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - ასპირანტი;
1974-1975 წწ. საქართველოს პოლიტექნი­კური ინსტიტუტი;  უფროსი მეცნიერი თანამშრო­მელი (სახელშეკრულებო თემა);
1975-1982 წწ. საქართველოს მეცნიერე­ბათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი; უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
1982 – 1986 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
1976-1987 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საათობრივი ანაზღაურების წესით;
1986 – 1987 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი - მეცნიერი თანამშრომელი;
1987-1988 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -ასისტენტი (შეთავსებით);
1987-2002 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
1988-2002 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - დოცენტი (შეთავსებით);
2002-2006 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი - წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი;
2002-2006 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - პროფესორი (შეთავსებით);
2006-2013 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -  სრული პროფესორი;
2006 წლიდან დღემდე: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (შეთავსებით);
2013 წლიდან დღემდე: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - პროფესორი.

მეცნიერული მიღწევები:
პუბლიკაციები: 124 ნაშრომი, მათ შორის 114 სამეცნიერო შრომა, 1 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო, 5 მეთოდური მითითებები და სალექციო კურსები.
კონფერენციებში მონაწილეობა: 7 ადგილობრივი და 30 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სიმპოზიუმი, კონგრესი.
ჯილდოები: რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული აკადემიკოს ვ. ა. მელნიკოვის სახელობის სამეცნიერო ფონდის მედალი № 59/12 „მეცნიერებაში მაღალი მიღწევებისათვის“ (2012 წ.).
სერტიფიკატები: 8 - კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგებში მონაწილეობისათვის, 7 - საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობისა და მოხსენებების პრეზენტაციებისათვის.

ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური);
რუსული (თავისუფლად);
ინგლისური (კარგად);
გერმანული (საშუალოდ).

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 599 79 05 98, 577 05 22 84.
ელ-ფოსტა: b.shanshiashvili@gtu.ge, besoshan@hotmail.com, besoshan@yahoo.com

0322 77 11 11