სტრუქტურა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

უნივერსიტეტის რექტორი 
დავით გურგენიძედავით გურგენიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 
ტელ. 2 36 51 52
ფაქსი: 2 36 51 55  


 

რექტორის
 აპარატი  (დებულება)
ტელ: 2 36 51 52; 64 21
ვიცე-რექტორი 
ლევან კლიმიაშვილი
  პროფესორი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი,
III სართული, 
ტელ./ფაქსი: 2 36 53 50

   
ტელ: 2 36 51 95; 65 26
რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში
ზურაბ გასიტაშვილი
  პროფესორი

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი,
III სართული, 
ტელ: 2 36 36 73; 60 2 36   ფაქსი:  2 36 54 50

   
ტელ: 2 36 33 21; 60 41
 
კომერციალიზაციის დეპარტამენტი
ტელ: 2 36 51 93; 67 61
 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  (კანცლერი)
კარლო კოპალიანიკარლო კოპალიანი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი, 
სართული, II სართული,
ტელ: 2 36 52 34; 68 00 
   
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) აპარატი  (დებულება)
ტელ: 2 36 52 94; 69 61
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  
დავით მახვილაძე   

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 
ტელ: 2 36 38 09; 61 73

 
პერსპექტიული განვითარების სამსახურის უფროსი  
თამაზ ბაციკაძე
 პროფესორი,

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 
ტელ: 2 36 50 30; 66 77 

   
საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტებისსამსახურის უფროსი 
ოთარ ზუმბურიძე
  პროფესორი,

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, II სართული, 
ტელ: 2 36 51 73; 67 00

   
აკადემიური საბჭო
დავით გურგენიძეთავმჯდომარე – სტუ-ის რექტორი დავით გურგენიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 
ტელ. 2 36 51 52
ფაქსი: 2 36 51 55  

   
წარმომადგენლობითი საბჭო  (სენატი)

პიკერი ჯემალ გახოკიძე
ტელ: 2 36 53 96; 66 12
   


წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი)  სამდივნო (დებულება)

სტრუქტურული ერთეულები
ფაკულტეტები

ცნობათა ბიურო
ტელ.: 2 36-51-53 
61-11 (შიდა)