აკადემიური საბჭო
აკადემიური საბჭოს სამდივნო
რექტორი
სენატი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
სენატის სამდივნო
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი
რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
რექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
საერთაშორისო ურთიერთობისა
და
სტანდარტების სამსახურები
პერსპექტიული განვითარების სამსახური
ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო
საგანმანათლებლო
პროგრამების განყოფილება
სასწავლო პროცესის
მართვის განყოფილება
ფაკულტეტები
კანცელარია
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტები
არქივი
იურიდიული დეპარტამენტი
სპორტის კულტურის და კურსდამთავრე- ბულების ურთიერთობის დეპარტამენტი
სამხედრო- სამობილიზაციო სექტორი
საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
პოლიტექნიკური მუზეუმი
სტუ-ს დაცვის განყოფილება
საექსპლუატაციო- სარემონტო სექტორი
სამეურნეო
სექტორი
რექტორის აპარატი