სტუ-ს სტრუქტურული ერთეულები

სტუ-ს სტრუქტურული ერთეულები

 1. სწავლების დეპარტამენტი, დებულება

 2. სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დებულება

 3. სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტი, დებულება

 4. დიპლომების დეპარტამეტი, დებულება

 5. საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრი, დებულება

 6. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტი, დებულება

 7. მეცნიერების დეპარტამენტი, დებულება

 8. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულება

 9. კომერციალიზაციის დეპარტამენტი, დებულება

 10. პერსპექტიული განვითარების სამსახური, დებულება

 11. საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახური, დებულება

 12. შიდა აუდიტის სამსახური, დებულება

 13. საგეგმო საფინანსო დეპარტამენტი, დებულება

 14. აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტი, დებულება

 15. შესყიდვების დეპარტამენტი, დებულება

 16. სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დებულება

 17. ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი, დებულება

 18. ინფრასტრუქტურული მართვისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, დებულება

 19. არქიტექტურული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, დებულება

 20. სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი, დებულება

 21. სტუდენტური თვითმმართველობა, დებულება
 22. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, დებულება

 23. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, დებულება

 24. ცენტრალური ბიბლიოთეკა, დებულება

 25. სამხედრო სამობილიზაციო განყოფილება, დებულება

 26. დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება, დებულება

 27. კანცელარია, დებულება

 28. სტუ-ს კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრი, დებულება

 29. არქივი, დებულება