მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აალენის უნივერსიტეტი

აალენის უნივერსიტეტი

(Hochschule Aalen - Aalen University)


2016-2017 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრი (II სემესტრი) 
შერჩევის პროცედურა
ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის:
საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 22.10.16 
შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირება უცხო ენაში: 25.10.16 
ნომინანტების წარდგენის ბოლო ვადა: 30.10.16 
სასწავლო კურსებისა და შესაბამისი საბუთებისა და ფორმებისათვის იხილეთ

სტუდენტს მოეთხოვება მინიმუმ 30 ECTS კრედიტის დაგროვება ერთი სემესტრის განმავლობაში.


აპლიკანტების შერჩევის პროცესში უპირატესობა მიენიჭებათ აპლიკანტებს, რომლებსაც გააჩნიათ შეფასების მაღალი საშუალო ქულა (GPA) და ამავე დროს, უცხო ენის ფლობის შესაბამისი მაღალი დონე.
ერთნაირი მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს.

აკადემიური პერსონალის შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იქნება CV, მათ მიერ წარმოდგენილი სამუშაო გეგმა, უცხო ენის ცოდნის დონე და მოტივაცია.

პარალელურად, შერჩეულმა ნომინანტებმა დამატებით რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ონლაინრეჟიმში
0322 77 11 11