ქართულენოვანი პროგრამები

კვალიფიკაცია:   სამართლის მაგისტრი   

მიმართულება:  სამართალი          

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კერძო, საჯარო, სისხლის სამართლის სისტემის სრულყოფილი დაუფლება. ასევე,  განსხვავებული სამართლებრივი ტრადიციების გაცნობით ეროვნული და უცხოური სამართლის სისტემების ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, მათი პრაქტიკაში რეალიზაციის, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ თვალსაწიერის გაფართოება.

კვალიფიკაცია:   საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი    

მიმართულება:  სოციალური მეცნიერებები           

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:  გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ  ცოდნა და შეძლებენ თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდებისა და ინტერდისციპლინარული მიდგომების საშუალებით საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის სფეროში თანამედროვე ეტაპზე არსებული პრობლემების შესწავლას. 

The website is in test mode

Close

To view the old website click here