სტუ

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები
არქიტექტურული დაიჯესტი

Modern problems of Architecture and Town Planning
Scientific and Technical Magazine 

მოთხოვნები ტექსტის მიმართ