სტუ
 

ქართული ლიტერატურა
რუსული ლიტერატურა
უცხოური ლიტერატურა
ჟურნალები
სტუდენტის სახელმძღვანელო არქიტექტორ–ტექნიკოსი.
სტუ-ს ცენტრალური სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკა

"შენობა–ნაგებობების უსაფრთხოების წესები"

სალექციო კურსი "ქალაქი და ტრანსპორტი"

ელ. სახელმძღვანელოები