სტუ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

მეტალურგიის ელექტრონული წიგნები

 1. ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, ფეროშენადნობების წარმოების ტექნოლოგია
 2. ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, ფეროშენადნობების ელექტრომეტალურგია

მასალათმცოდნეობის ელექტრონული წიგნები

 1. თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის დეფექტები და მათი კონტროლის მეთოდები
 2. ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიები
 3. მასალათმცოდნეობა ენერგეტიკოსებისათვის
 4. მასალათმცოდნეობა სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟ.
 5. ფიზიკური ლითონმცოდნეობა
 6. მეტალოგრაფია
 7. არალითონური მასალების შედუღება
 8. მასალების პლაზმური ჭრა და განმტკიცება
 9. რკინა-ნახშირბადის ინოვაციური შენადნობები და მათი მიღების ტექნოლოგიები

ქიმიის ელექტრონული წიგნები

 1. კოლოიდური ქიმია
 2. კოლოიდური ქიმიის პრაქტიკუმი
 3. კოლოიდური ქიმიის პრაქტიკუმი
 4. არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები
 5. ზოგადი ქიმია
 6. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია
 7. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
 8. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის მაგალითები და ამოცანები
 9. კოლოიდური ქიმიის ტესტები
 10. კოსმეტიკა და კოსმეტოლოგია
 11. ქიმიური რეაქტორების თეორია

 1. ხსნარები
 2. წყალი და მისი ხასიათი
 3. ტესტები ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში
 4. თეორიული ფიზიკური ქიმია
 5. ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია