სტუ
 1. 2018-2023 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია
 2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საერთაშორისო ნარკობიზნესთან ბრძოლის და ნარკომანიის გავრცელების საწინააღმდეგო თანამედროვე მექანიზმებისა და რეგულაციის შედარებითი ანალიზი“. 2018 წელი, 16 მაისი
 3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო არენაზე, არაფრის მომცემი თამაშის გადალახვის გზები“, 2018 წელი, 15 მაისი
 4. VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, 2018 წელი, 25 მაისი
 5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კრიმინოლოგიის სახელწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა, მისი ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში“, 2019 წელი, 24-26 მაისი
 6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ფუნდამენტური უფლებები და ევროპული ინტეგრაცია: საქართველოს, როგორც ასოცირებული სახელმწიფოს პერსპექტივები“, 2019 წელი, 22-23 იანვარი
 7. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, 2019 წელი, 21 ივნისი
 8. მე-6 საერთაშორისო -სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიო და გენდერი, 2022 წელი, 11 მარტი
 9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“, 2022 წლის, 27 ივლისი
 10. მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”, 2023 წელი, 17 მარტი
 11. XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, 2023 წელი, 14 ივლისი
 12. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ომის გავლენა სამართალდამცავ, სოციალურ და დემოგრაფიულ სფეროებზე: სტატუსი და პერსპექტივები“, 2023 წელი, 16 ივნისი