სტუ

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მითითებებითა და ფაკულტეტის დებულებით.

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:

ა) ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის,

სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებისა და ავტორიზაციის/აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადების გზით.

ბ) სისტემატურად აფასებს ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის

მიმდინარეობას, აკადემიური პერსონალის, მოწვეული სპეციალისტების და მასწავლებელთა

პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხს;

გ) ამყარებს  მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამის სამსახურებთან, ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი რეალიზების მეთოდოლოგიის სრულყოფის მიზნით;

დ) შეიმუშავებს ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შიდა შეფასების წესს ;

ე) ახდენს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესების მონიტორინგს და შეფასებას;

ვ) უზრუნველყოფს ფაკულტეტის თვითშეფასებას ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის

პროცესისათვის;

ზ) რეგულარულად (სემესტრში ერთხელ) აცნობს თავისი მუშაობის შედეგებს ფაკულტეტის

საბჭოს და სათათბიროს;

თ) განიხილავს სასწავლო პროგრამების კურიკულუმებს და სასწავლო კურსების სილაბუსებს და იძლევა რეკომენდაციებს მათი სრულყოფისათვის;

ი) ახორციელებს უნივერსიტეტის წესდებითა და უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით

მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ასოცირებული პროფესორი მირანდა გურგენიძე
მისამართი: ოთახი 901 ა, VI სასწავლო კორპუსი
ელ.ფოსტა: gurgenidzemiranda07@gtu.ge  

სპეციალისტები


მესამე კატ. უფროსი სპეციალისტი - სოფო დემეტრაშვილი
მისამართი: ოთახი 901 ა,  VI სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა:  demetrashvilisopo07@gtu.ge

მესამე კატ. უფროსი სპეციალისტი - ლილი ხარჩილავა
მისამართი: ოთახი 901 ა,  VI სასწავლო კორპუსი
ელ ფოსტა: l.kharchilava@gtu.ge

სამსახურის მისამართი: კოსტავას 77, სტუ-ს მე-6 კორპუსი, მე-7 სართული, ოთახი 901 ა.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11(7607)