სტუ

2012 წელს დაცული დისერტაციები
1. ვლადიმერ ახალაია. ,,საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში".  სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

2020 წელს დაცული დისერტაციები
1. ვახტანგ იობაძე. ,,ავტომატიზებული საჩარხო სისტემების მოდელირება და ეფექტურობის ამაღლების გზები". სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი