სტუ

ფაკულტეტის დეკანი

ასოცირებული პროფესორი ბორის გითოლენდია

 

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის დეკანი

ფაკულტეტის დეკანს თანამდებობაზე ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო ოთხი წლის ვადით და ის უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტურად მიმდინარეობას. დეკანი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის წესდებითა და უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებების ფარგლებში:


დეკანის სამდივნო

მანანა კოპლატაძე
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დეკანის მისაღები)
მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 540
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72 56)