სტუ

ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

ასოცირებული პროფესორი ბორის გითოლენდია

 

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის დეკანი

ფაკულტეტის დეკანს თანამდებობაზე ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო ოთხი წლის ვადით და ის უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტურად მიმდინარეობას. დეკანი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის წესდებითა და უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებების ფარგლებში:


დეკანის სამდივნო

მანანა კოპლატაძე
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დეკანის მისაღები)
მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 540
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72 56)