სტუ

ხარისხის სამსახურის უფროსი

პროფესორი ნია ნათბილაძე

მისამართი: მ. კოსტავას 68; I სასწავლო კორპუსი; ოთახი 569
ტელ: 2 77 11 11 (72-51)
natbiladze@gtu.ge

ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის სისტემატური შეფასების მიზნით, შქმნილია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს კანონმდებლობის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებისა და სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად.

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო 4 წლის ვადით.