სტუ

კოლინ რიგბი - დოქტორი, კილის უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლის პროფესორი; კილის უნივერსიტეტის მეწარმეობის დირექტორი.

კოლინ რიგბის სტუ-ს საპატიო დოქტორის სტატუსი მიენიჭა აკადემიური საბჭოს #05-04-11/877 of 25.09.22 დადგენილებით;

ასევე, დოქტორი კ. რიგბი, სტუ-ს აკადემიური საბჭოს # 01-05-04/127 დადგენილებით და რექტორის შესაბამისი ბრძანებით, 2022 წლიდან, მოწვეულია სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის, ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტის დეპარტამენტში პროფესორად.