სტუ
  1. ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომლის შემადგენლობაში შედის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ყველა წევრი და სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
  2. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა რაოდენობა უნდა იყოს საბჭოს სრული შემადგენლობის 1/3, დამრგვალება ხორციელდება სტუდენტთა სასარგებლოდ.
  3. ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.
  4. ფაკულტეტის საბჭოზე გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, ხოლო „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში, კი საბჭოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით.
  5. ფაკულტეტის საბჭო პირველი შეკრებისთანავე ცნობს თავისი წევრების უფლებამოსილებას.
  6. სტუდენტთა თვითმმართველობის მიერ ფაკულტეტის საბჭოში არჩეული წარმომადგენლების უფლებამოსილების ცნობა ხდება ფაკულტეტის საბჭოს უახლოეს სხდომაზე.
  7. დეკანის არყოფნის შემთხვევაში ფაკულტეტის საბჭოს მოწვევის უფლება აქვს საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ს ან დეკანის მოადგილეს.

საბჭოს უფლებამოსილება

ა) შეიმუშავებს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტს;
ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ირჩევს ფაკულტეტის დეკანს;
გ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;
დ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ფაკულტეტის სტრუქტურას, დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს (სენატს);
ე) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს;
ვ) ირჩევს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს;
ზ) ქმნის ფაკულტეტის ეთიკის მუდმივმოქმედ კომისიას და ამტკიცებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს;
თ) ახორციელებს ფაკულტეტის სტუდენტის მიმართ დისციპლინურ საქმისწარმოებას;
ი) ქმნის ფაკულტეტის მუდმივმოქმედ და დროებით კომისიებს, მათ შორის სწავლულ ექსპერტთა დარგობრივ კომისიებს;
კ) უფლებამოსილია, დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, დეკანისათვის დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით, ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. გადაწყვეტილება დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე მიიღება ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი ამ პუნქტით გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ მონაწილეობს, საბჭოს თავმჯდომარეობს საბჭოს დამსწრე უხუცესი წევრი.
ლ) დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ღია კენჭისყრით, საბჭოს უხუცესი წევრის თავმჯდომარეობით, დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით ნიშნავს დეკანის მოვალეობის შემსრულებელს;
მ) აკადემიური პერსონალიდან ირჩევს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრებს ფაკულტეტისათვის განსაზღვრული კვოტის ფარგლებში. შესაბამისი არჩევნები ტარდება არჩევნების ჩატარების საუნივერსიტეტო დებულებით დადგენილი წესით;
ნ) იღებს გადაწყვეტილებებს საკუთარი ფუნქციების ფაკულტეტის სათათბიროზე დელეგირების შესახებ, გარდა „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით პირდაპირ განსაზღვრული უფლებამოსილებებისა;
ო) აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე ფაკულტეტის საბჭოს მიერ კანდიდატურის წარდგენის შემთხვევაში, ისმენს ფაკულტეტის ორგანიზაციული ერთეულის - აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე დასანიშნ პირთა მიერ წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმებს და დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით შერჩეულ კანდიდატს რეკომენდაციას უწევს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წინაშე;
პ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებით, ამ დებულებით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა და ფაკულტეტის საბჭოს რეგლამენტით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი აკადემიური პერსონალი

სახელი გვარი

სტატუსი

1

რაულ თურმანიძე

პროფესორი

2

ვაჟა შილაკაძე

პროფესორი

3

ვაჟა ქირია

პროფესორი

4

კახი დემეტრაშვილი

პროფესორი

5

მერაბ შვანგირაძე

პროფესორი

6

ნია ნათბილაძე

პროფესორი

7

თეა ბარამაშვილი

პროფესორი

8

ზაურ ჩიტიძე

პროფესორი

9

გივი გოლეთიანი

პროფესორი

10

ზურაბ ლაზარაშვილი

პროფესორი

11

მზია მილაშვილი

პროფესორი

12

ლერი კობახიძე

პროფესორი

13

იოსებ ბაციკაძე

პროფესორი

14

ნანა ნოზაძე

პროფესორი

15

გიორგი ჯაფარიძე

პროფესორი

16

მერაბ კახიანი

პროფესორი

17

ლიანა ასათიანი

პროფესორი

18

გოდერძი ტყეშელაშვილი

პროფესორი

19

მურმან ბლიაძე

პროფესორი

20

ჟუჟუნა წიკლაური-შენგელია

პროფესორი

21

ოლეგ ბიჭიაშვილი

პროფესორი

22

თამარ კილაძე

პროფესორი

23

გიორგი მაისურაძე

პროფესორი

24

ლევან ბუბუტეიშვილი

პროფესორი

25

ლიკა ბერიძე

პროფესორი

26

ჯუმბერ იოსებიძე

პროფესორი

27

გიორგი აბრამიშვილი

პროფესორი

28

რეზო თედორაძე

პროფესორი

29

ნათია ბუთხუზი

პროფესორი

30

ზურაბ შენგელია

პროფესორი

31

ავთანდილ შარვაშიძე

პროფესორი

32

მერაბ გოცაძე

პროფესორი

33

ალექსანდრე დუნდუა

პროფესორი

34

დავით ბუცხრიკიძე

ასოცირებული პროფესორი

35

რამილ ზუკაკიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

36

ნანა ბაქრაძე

ასოცირებული პროფესორი

37

ზვიად ღვინიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

38

ირმა ელერდაშვილი-ლომიძე

ასოცირებული პროფესორი

39

ხათუნი ამყოლაძე

ასოცირებული პროფესორი

40

ლია თედიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

41

ირინე უგრეხელიძე

ასოცირებული პროფესორი

42

რამაზ ტყემალაძე

ასოცირებული პროფესორი

43

თამაზ ისაკაძე

ასოცირებული პროფესორი

44

გივი გუგულაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

45

თამარ ბერიძე

ასოცირებული პროფესორი

46

გოჩა ჩიტაიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

47

გიორგი ხატიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

48

კობა ილურიძე

ასოცირებული პროფესორი

49

ზურაბ მჭედლიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

50

ბორის გითოლენდია

ასოცირებული პროფესორი

51

მაია ჩინჩალაძე

ასოცირებული პროფესორი

52

ნანა კიკნაძე

ასოცირებული პროფესორი

53

ანა წულაია

ასოცირებული პროფესორი

54

ლელა ბოჭოიძე

ასოცირებული პროფესორი

55

ნინო დარსაველიძე

ასოცირებული პროფესორი

56

ქეთევან კიწმარიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

57

რევაზ ქელდიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

58

დავით ფრიდონაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

59

რევაზ ველიჯანაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

60

ნინო თოფურია

ასოცირებული პროფესორი

61

ხათუნა მღებრიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

62

ვალერი ჯაჯანიძე

ასოცირებული პროფესორი

63

ზვიად შანავა

ასოცირებული პროფესორი

64

ზაზა მესხიძე

ასოცირებული პროფესორი

65

რომან მორჩილაძე

ასოცირებული პროფესორი

66

ნინო კვაჭაძე

ასოცირებული პროფესორი

67

ირაკლი შურღაია

ასისტენტ პროფესორი

68

მზია ბეგიაშვილი

ასისტენტ პროფესორი

69

ქეთევან ჭკუასელი

ასისტენტ პროფესორი

70

მანანა ნოზაძე

ასისტენტ პროფესორი

71

ნუნუ აჩუაშვილი

ასისტენტ პროფესორი

72

იულია თედეევი

ასისტენტ პროფესორი

73

ლექსო ლემონჯავა

ასისტენტ პროფესორი

74

ნუგზარ დიასამიძე

ასისტენტ პროფესორი

75

ქეთევან ურუშაძე

ასისტენტ პროფესორი

76

თინათინ ნიაური

ასისტენტ პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტები

#

სახელი

გვარი

სტატუსი

1.    

თორნიკე

ბედოიძე

სტუდენტი

2.    

ლიზა

ბოკუჩავა

სტუდენტი

3.    

ეკა

გოგოლაძე

სტუდენტი

4.    

მარიამი

ეგაძე

სტუდენტი

5.    

ლევანი

ზუზაძე

სტუდენტი

6.    

ლუკა

თარაშვილი

სტუდენტი

7.    

პაატა

ლიპარტელიანი

სტუდენტი

8.    

გიორგი

ლურსმანაშვილი

სტუდენტი

9.    

ნანა

მამულაშვილი

სტუდენტი

10.

ანა

მაღრაძე

სტუდენტი

11.

ნაირა 

მელქონიანი

სტუდენტი

12.

გიორგი

მიქიაშვილი

სტუდენტი

13.

ლაშა

ნიკაჭაძე

სტუდენტი

14.

ნანა

პაპიაშვილი

სტუდენტი

15.

სოფიკო

პოპიაშვილი

სტუდენტი

16.

ჯემალი

სამხარაძე

სტუდენტი

17.

ბექა

სირბილაძე

სტუდენტი

18.

ცოტნე

სოსელია

სტუდენტი

19.

გიგი

ქობალია

სტუდენტი

20.

მარიამი

ჯვარიშეიშვილი

სტუდენტი

21.

გიორგი

ბარათაშვილი

სტუდენტი

22.

ზურაბ

ბენდელიანი

სტუდენტი

23.

ზურაბ

გვიჭიანი

სტუდენტი

24.

მათე

კაკალია

სტუდენტი

25.

ჯუმბერი

მდივნიშვილი

სტუდენტი

26.

ლუკა

მესხიძე

სტუდენტი

27.

თორნიკე

რევინოვი

სტუდენტი

28.

ლევანი

ტატუნაშვილი

სტუდენტი

29.

მარიამი

უგრეხელიძე

სტუდენტი

30.

ომარ

ქავთარაძე

სტუდენტი

31.

ლუკა

შალამბერიძე

სტუდენტი

32.

ნიკა

ჩიტიშვილი

სტუდენტი

33.

ბექა

ხაბულიანი

სტუდენტი

34.

არჩილ

ხურცილავა

სტუდენტი

35.

ინგა

გაბაიძე

სტუდენტი

36.

დავით

მუსელიანი

სტუდენტი

37.

ანა

პატარიძე

სტუდენტი

38.

გვანცა

ქურასბედიანი

სტუდენტი

39.

ბადრი

ყაველაშვილი

სტუდენტი

40.

ელიზავეტა

კრასნორუცკაია

სტუდენტი


ფაკულტეტის საბჭოს მდივანი

გიორგი მაისურაძე
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (72-56)
ელ. ფოსტა: maisuradzegiorgi05@gtu.ge