სტუ

დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს პროფესორი ტარიელ კვიციანი

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, ფუნდამენტურად მოამზადოს ბაკალავრები, მაგისტრები, დოქტორანტები იმ სასწავლო კურსის მიხედვით, რომლებიც გაწერილია სამშე­ნებლო, სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ, აგრო-საინჟინრო, ინფორმატიკის ფაკულტეტებზე.

დეპარტამენტის განვითარება პირდაპირ უკავშირდება მის კონკურენტუნარიან, მრავალ­ფე­როვან სასწავლო კურსებს, რომლებსაც კითხულობენ მაღალი დონის პროფესორ-მასწავ­ლებლები.

დეპარტამენტის მიზნები მომავალი სასწავლო წლების პერიოდში დეპარტამენტის ძირითადი მიზანია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მუშაობის ხარისხის ამაღლება არსებული სამეცნიერო-პედაგოგიური შემადგენლობის ბაზაზე.

დეპარტამენტის ძირითად სტრატეგია და ამოცანები დეპარტამენტის სტრატეგია აგებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმის მიხედვით, რომლის მთავარი ამოცანებია:

  1. 100% დაინერგოს მულტიმედიური ტექნიკა ლექციების კითხვისას
  2. გაიზარდოს იმ სტუდენტების რიცხვი, რომლებთანაც ინდივიდუალურად მუშაობენ დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები
  3. შეიქმას ახალი ან განახლდეს უკვე არსებული სასწავლო კურსები, ყველა იმ მიმარ­თულებით, სადაც იკითხება დეპარტამენტის დისცპლინები.
  4. შემცირდეს პროფესორ-მასწავლებელთა საშუალო ასაკი 55-60 წლამდე
  5. საჭიროებისამებრ მოხდეს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება
  6. გაძლიერდეს ინდივიდუალური მუშაობა დოქტორანტებთან და მაგისტრებთან, რათა მათ შევუქმნათ ისეთი პირობები, რომ გაუჩნდეთ სურვილი გააგრძელონ დეპარტამენ­ტში პედაგოგიური მუშაობა.
  7. მოხდეს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო მუშაობის დივერსიფიცირება და საკვლევ სამეცნიერო თემებში ჩაერთოს ყველა მოქმედი და მოწვეული თანამშრომელი
  8. გაიზარდოს გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ციტირების პროცენტი 50%-მდე ყველა თანამშრომლისათვის.
  9. გაიზარდოს მიწოდებული ნაშრომების ხარისხი, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებზე წარსადგენად