სტუ

  დოქტორანტის,  სახელი, გვარი 

ხელმძღვანელი  

თარიღი    

თემის დასახელება  

 

გოჩა ცოფურაშვილი პროფ. პაატა კოღუაშვილი 2022 წლის 26 ივლისს 12 საათზე აგრარული სექტორის ინტენსიური განვითარების როლი რეგიონული ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდაში
თამარი მახვილაძე პროფ. გიორგი ქვარცხავა 2022 წლის 28 ივლისს 12 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 არომატის წარმოქმნის თავისებურების შესწავლა კახურ და ევროპული წესით დამზადებულ ღვინოებში
ნათია სუხიშვილი ასოც. პროფ. ვლადიმერ დოლიძე 2022 წლის 27 ივლისს 12 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 სხვადასხვა ობიექტიდან გამოყოფილი ჰუმუსოვანი ნივთიერებების ფიზიოლოგიური გავლენის შესწავლა მცენარეებზე
თამარი მახვილაძე პროფ. გიორგი ქვარცხავა 2022 წლის 28 ივლისს 12 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 არომატის წარმოქმნის თავისებურების შესწავლა კახურ და ევროპული წესით დამზადებულ ღვინოებში
გიორგი ახვლედიანი პროფ. დავით მაღრაძე,
ასოც. პროფ. თინათინ გოგიშვილი
2022 წლის 27 ივლისს 14 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 ვაზის მავნებელ-დაავადებათა გავლენა ყურძნისგან მიღებულ პროდუქტებზე
შენგელი კიკილაშვილი პროფ. დავით მაღრაძე 2022 წლის 26 ივლისს 14 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 საქართველოს ველური ვაზის Vitis vinifera ssp. sylvestris Gmel ამპელოგრაფიული და ამპელომეტრიული შესწავლა
მაია ამბოკაძე პროფ. ნინო ლომიძე,
პროფ. არჩილ ჭირაქაძე
2022 წლის 25 ივლისს 14 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 მავნებლების წინააღმდეგ ახალი თაობის კომბინირებული ინსექტიციდების კვლევა
ანა ჭიპაშვილი პროფ. პაატა კოღუაშვილი
ასოც. პროფ. ფატიმა ქვაცაბაია
2022 წლის 21 ივლისს 12 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 მიწის რესურსების მართვის გაუმჯობესების გზები
ნინო გამყრელიძე პროფ. გიორგი ქვარცხავა 2022 წლის 28 ივლისს 14 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 საქართველოს ფლორის ზოგიერთი სახეობის კვლევა მათი საკვებდანამატად გამოყენებისა და კვებითი ღირებულებების გაუმჯობესების მიზნით
გოჩა ალექსიძე პროფ. გიორგი ქვარცხავა 2022 წლის 29 ივლისს 10 საათზე სტუ-ს მე-11 კორპუსში. ოთახი 212 ყურძენში ტოქსიკური ნივთიერებების მოხვედრის გზების დადგენა და გავლენა ღვინის ხარისხზე