სტუ
01

რეგიონში პირველი ფაკულტეტია აგრარული მიმართულებით

ამჟამად, ფაკულტეტზე, საუნივერსიტეტო სწავლების სამივე საფეხურზე 2000-მდე სტუდენტი სწავლობს. ფაკულტეტზე, აგრარული მიმართულების 22 პროგრამა ფუნქციონირებს. მათ შორის, სასწავლო პროგრამა სატყეო საქმე სწავლების სამივე საფეხურზე ფუნქციონირებს, რაც რეგიონში ერთადერთია.

02

სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგამები

სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე აგრარული მეცნიერებების განვითარების მიზნით ფაკულტეტზე არსებული საბაკალავრო პროგრამები: აგრარული ტექნოლოგიები, მევენახეობა და ენოლოგია, მეცხოველეობა, ნიადაგი და წყლის რესურსების ინჟინერია, სასურსათო ტექნოლოგია, სატყეო საქმე, აგრონომია და აგროინჟინერია სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

03

ორდიპლომიანი სასწავლო პროგრამები

ფაკულტეტზე სამი, ორდიპლომიანი პროგრამა მოქმედებს. 2019 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფრანგული უნივერსიტეტის René-1-ის (Universite de RENNES 1) მონაწილეობით განხორციელდა ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამა (წარმოების მენეჯმენტი რძის მრეწველობაში). ამ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტების პროგრამებში მონაწილეობს. პროგრამა 60 კრედიტიან მოდულს მოიცავს და ლექციები ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. სასწავლო კურსს ფრანგ კოლეგებთან ერთად, ქართველი პროფესორ-მასწავლებლებიც წარმართავენ და სტუდენტები სწავლის პროცესში ყველა იმ კომპონენტს გადიან, რასაც მათი ფრანგი თანატოლები. ამ მოდულის დასრულების შემდეგ კი, ისინი ორ - ფრანგული უნივერსიტეტის რენე 1-ისა და სტუ-ის დიპლომს იღებენ. ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ასევე, მევენახეობა-ენოლოგიის ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამა მილანის უნივერსიტეტთან. სტუდენტმა 60 კრედიტი უნდა გაიაროს იტალიაში, რომ მიიღოს ორი დიპლომი. ამ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია იტალიური ენის ცოდნა. 2021 წლიდან სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა გახდა ევროპული ანალოგიური სამაგისტრო პროგრამის - EMAVE-ს კონსორციუმის წევრი. რომლის შემადგენლობაშიც არიან საფრანგეთის, პორტუგალიის, გერმანიის, ესპანეთის, იტალიის და შვეიცარიის უნივერსიტეტები. ამ პროგრამის სტუდენტებს აქვთ უნიკალური საშუალება ორი, ქართულ-ფრანგული დიპლომი აიღონ. სტუდენტები ერთი წლით მიდიან კონსორციუმის წევრ ნებისმიერ ქვეყანაში, რაც მათ შესაძლებლობას აძლევს მიიღონ ევროპული განათლება მევენახეობა-მეღვინეობის სფეროში და მოამზადონ სამაგისტრო ნაშრომი.

04

ინგლისურენოვანი სასწავლო პროგრამები

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს მევენახეობა და მეღვინეობის ინგლისურენოვანი პროგრამა, რაც უცხოეთის უნივერსიტეტებიდან სტუდენტების მობილობის საშუალებას იძლევა

05

ქიმია-ბიოლოგიის საშაბათო სკოლა

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ქიმია-ბიოლოგიის შაბათის სკოლა, რომლის მიზანია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პოპულარიზაცია და ქიმია-ბიოლოგიით დაინტერესებული მოსწავლეების ხელშეწყობა შემეცნებით-პოპულარული პრაქტიკული მეცადინეობების საშუალებით.

06

ინფრასტრუქტურა და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიები

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით პროცესს უზრუნველყოფს 32 თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია, სადაც სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით განსაზღვრული აქტივობები ტარდება.

07

კადრების მოთხოვნადობა სპეციალობებიდან გამომდინარე

აგრარული მიმართულების განვითარების მიზნით გაზრდილია სხვადასხვა ინსტიტუციების ინტერესი შესაბამისი კადრების მომზადების.

08

დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი

ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა უმეტესობა დასაქმებულია სპეციალობის მიხედვით.

09

კვალიფიციური აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი აქტიურად მონაწილეობს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგებში, პროფესიული და სწავლა/სწავლების მიმართულებით.

10

გაცვლითი პროგრამები

Erasmus + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები აქტიურად მონაწილეობენ, რაც საშუალებას აძლევს მათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია, როგორც დარგის მიმართულებით, ასევე სწავლა/სწავლების თვალსაზრისით.