სტუ

სამშენებლო მანქანების და მექანიკური მოწყობილობების აკადემიური მიმართულება თავის საწყისს იღებს თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტში არსებული „სამშე­ნებ­ლო და სალიანდაგო მანქანების“ კათედრისაგან, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ინჟინერ-მექა­ნი­კოს­თა ერთ-ერთი თვალსაჩინო მოღვაწე საქართველოში პროფესორი ივანებაქრაძე. 1959 წელს ინსტიტუტის საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან შეერთების შემდეგ აღნიშნული კათედ­რის ბაზაზე 1961 წელს ჩამოყალიბდა „სამშენებლო და საგზაო მანქანებისა და მოწყობი­ლო­ბების კათედრა“, რომელსაც დაარსების დღიდან 1989 წლამდე ხელმძღვანელობდა ცნობილი მეცნი­ერი პროფესორი იურიქართველიშვილი. 1989 წლიდან 2020 წლამდე ხელმძღვანელობდა პროფესორი მიხეილშილაკაძე. 2021 წლიდან „სამშენებლო მანქანების“ №108 დეპარტამენტს ხელმძღვანე­ლობს პროფესორი თამაზ ხმელიძე. სხვადასხვა დროს კათედრა ფუნქციონირებდა მექანიკა-მანქანათმშენებლობის, ავტომექანიკურ, სამშენებლო და სატრანსპორტო ფაკულტეტებ­ზე, ამჟამად კი სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტზე.

თავისი არსებობის მანძილზე კათედრამ გამოუშვა 2000-ზე მეტი სპეციალისტი, რომლებიც წარმა­ტე­ბით მოღვაწეობენ, როგორც საქართველოში ისე მის გარეთ. მათ შორის 12 ტექნიკის მეცნიერე­ბათა დოქტორია.

ძირითადიამოცანებიდაფუნქციები

დეპარტამენტი ფუნქციონირებს აკრედიტირებული საგანმანათლებლო პროგრამით, რომლის ძირი­თადი მიმართულებებია:მშენებლობის მექანიზაცია, ამწე-სატრანსპორტო, სატრანსპორტო, სამშე­ნებ­ლო-საგზაო მანქანების და სამშენებლო ინდუსტრიის საწარმოთა მექანიკური მოწყობილობების, აგრეთვე სანავსადგურო სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალებები (შემდეგში მმ, ასსსმ, სიმმ და სსტს).

მთავარი ამოცანა:

შესაბამისი სახელმწიფო სტანდარტებით და საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრული სპეციალისტების მუშაობის ორგანიზაცია და განხორციელება ქვეყნის და საერთაშორისო მოთხოვ­ნათა დონეზე დეპარტამენტის პროფილით.

ძირითადი ამოცანები:

ძირითადი ფუნქციები:

საგანმანათლებლომოღვაწეობისმიმართულებები:

საკვლევ-სამეცნიერომიმართულება:

დეპარტამენტივალდებულია:

შემადგენლობადასტრუქტურა: