სტუ
 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის

თანამედროვე გამოწვევები“ 2018 წლის 19-20 მაისი

2 . II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის

თანამედროვე გამოწვევები“ 2018 წლის 25-26 მაისი

 3 . მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის

თანამედროვე გამოწვევები“ 2019 წლის 24-25 მაისი

 1. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის

თანამედროვე გამოწვევები“ 2020 წლის 26-27 ივნისი

 1. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის

თანამედროვე გამოწვევები“ 2021 წლის 28-29 მაისი

 1. მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის

თანამედროვე გამოწვევები“ 2022 წლის 16 მაისი

 1. XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება -

2018“ 2018 წლის 19 ოქტომბერი

 1. XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება

- 2019“ 2019 წლის 25-26 ოქტომბერი

 1. XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

“ხელისუფლება და საზოგადოება – 2020“ 2020 წლის 30 ოქტომბერი

 1. XV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

“ხელისუფლება და საზოგადოება – 2021“ 2021 წლის 19 ნოემბერი

 1. 1 XVI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციახელისუფლება და საზოგადოება - 2022“. 2022 წლის 28-29 ოქტომბერი
 2. 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“ 2022 - 2 მაისი
 3. 13. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მსოფლიო მევენახეობა-მეღვინეობა: ისტორია, თანამედროვეობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები 2022 წლის 1 ივლისი
 4. 14.  საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენციამსოფლიოს გლობალური გამოწვევები -2023“ – 31 მარტი - 1 აპრილი.
 5. საერთაშორისო ტრენინგი ციფრული ტექნოლოგიები და უმაღლესი განათლების ტრანსფორმაცია 2018 წლის 22–23 ნოემბერს
 6. XVII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

 

 1. International Scientific Conference "Globalization and Modern Business Challenges" 2022 May 19-20
 2. II International Scientific Conference "Globalization and Modern Business Challenges" 2022 May 25-26
 3. III International Scientific Conference "Globalization and Modern Business Challenges" 2022 May 24-25
 4. IV International Scientific Conference "Globalization and Modern Business Challenges" 2022 June 26-27
 5. V International Scientific Conference "Globalization and Modern Business Challenges" 2022 May 28-29
 6. VI International Scientific Conference "Globalization and Modern Business Challenges" 2022 May 16
 7. XII International Scientific Conference “AUTHORITY AND SOCIETY-2018 octomber 19
 8. XIII International Scientific Conference “AUTHORITY AND SOCIETY-2019octomber 25-26
 9. XIV International Scientific Conference “AUTHORITY AND SOCIETY-2020octomber 30
 10. XV International Scientific Conference “AUTHORITY AND SOCIETY-2021”  November 19
 11. XVI International Scientific Conference “AUTHORITY AND SOCIETY-2022” octomber 28-29
 12. International Scientific conference "World's Global Challenges -2023" - 2 may
 13. International Scientific conference - WORLD VITICULTURE AND ENOLOGY – THE HISTORY, MODERNITY AND PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2022 july 1
 14. The international student conference "World's Global Challenges -2023" - March 31-April 1
 15. International training "Digital technologies and the transformation of higher education" 2018 - November 22–23