სტუ

ელ. სახელმძღვანელოები

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკა (სამკითხველო დარბაზი). ბიბლიოთეკაში წიგნთა ფონდის რაოდენება 2000-მდეა, ასევე არის ელექტრონული ვერსიები, რომლის მასიური გაციფრულება 2019 წლიდან დაიწყო და დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს. ბიბლიოთეკაში არსებობს სახელმძღვანელოები ქართულ და უცხოურ ენებზე. ბიბლიოთეკას ემსახურება მე-II კატეგორიის უმც. სპეციალისტი, აკადემიური დოქტორი თამარ ჭეჟია. ელ.ფოსტა chezhia.t@gtu.ge