სტუ

ჩვენს შესახებ

ახალგაზრდა მეწარმეთა ცენტრი არის კრეატიული, თავისუფალი და ლიდერული აზროვნების პლატფორმა.

ცენტრის მიზანია მოსწავლეთა ეკონომიკური და ფინანსური წიგნიერების დონის ამაღლება, სამეწარმეო უნარის დაუფლების გზით პიროვნული თვითრეალიზაციის მოტივაციის ამაღლება, სამეწარმეო საქმიანობის არსის გაცნობიერება და პოპულარიზაცია, სამეწარმეო განატლების დონის ამაღლება და წარმატებული მეწარმეობის გამოცდილების გაზიარება.

ცენტრი ახორციელებს საგანმანათლებლო და პრაქტიკულ საქმიანობას.

ცენტრს ხელმძღვანელობს ასოცირებული პროფესორი მერაბ მიქელაშვილი.