სტუ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მითითებებითა და ფაკულტეტის დებულებით.

სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მონიტორინგის, სწავლების შეფასების თანამედროვე მეთოდებისა და ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების დანერგვის ხელშეწყობის მიმართულებით. გარდა ამისა, სამსახური ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციის/აკრედიტაციის სტანდარტების დანერგვას, ატარებს სტუდენტთა გამოკითხვებს, აანალიზებს შედეგებს და ამუშავებს შესაბამის წინადადებებს.

სამსახურის შემადგენლობა

ხელმძღვანელი ნინო ჩიკვილაძე

მისამართი: ოთახი 709 ა, VI სასწავლო კორპუსი
ელ.ფოსტა: n.chikviladze@gtu.ge

სპეციალისტები

მისამართი: ოთახი  709 ა, VI სასწავლო კორპუსი
მესამე კატ. უფროსი სპეციალისტი თამარ ბერიძე
ელ.ფოსტა: t.beridze@gtu.ge

მისამართი: ოთახი  709 ა, VI სასწავლო კორპუსი
მესამე კატ. უფროსი სპეციალისტი თამარ დევიძე
ელ.ფოსტა:  t.devidze@gtu.ge

მისამართი: ოთახი  709 ა, VI სასწავლო კორპუსი
მესამე კატ. უფროსი სპეციალისტი ბელა გოდერძიშვილი
ელ.ფოსტა:  b.goderdzishvili@gtu.ge


სამსახურის მისამართი: კოსტავას 77, სტუ-ს მე-6 კორპუსი, მე-7 სართული, ოთახი 709 ა.
ცხელი ხაზი: 0322 77 11 11(7504)