სტუ

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ცნობილია, რომ სოციოლოგია ახალგაზრდა და პერსპექტიული დარგია. სხვა მეცნიერებათაგან განსხვავებით იგი საზოგადოებას, მის მთლიანობასა და ერთიანობაში შეისწავლის, რის გამოც სოციოლოგის პროფესია მრავალგანზომილებიანია და ყოვლისმომცველი. ეს არის პროფესია, რომელიც საზოგადოებაში არსებული მწვავე და აქტუალური პრობლემების კვლევასა და მათი მოგვარების თაობაზე რეკომენდაციების შემოთავაზებაზეა ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე, თანამედროვე მსოფლიოში სოციოლოგების მიმართ დიდი მოთხოვნაა. ეს მოთხოვნა განსაკუთრებით აქტიურია იმ ორგანიზაციებისა და მსხვილი კომპანიების მხრიდან, რომლებიც დაკავებულნი არიან ინოვაციური ტექნოლოგიების შემოღებითა და დანერგვით, შრომის ბაზრისა და თანემდროვე ეკონომიკურ-ორგანიზაციული კულტურის, განათლების, მეცნიერებისა და სხვა სისტემების სფეროში რეფორმებით, პოზიტიური საზოგადოებრივი იმიჯის შექმნასთან და რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხებით და ა.შ.

თანამედროვე ცივილიზებული მსოფლიო ასევე კარგად აცნობიერებს საზოგადოებრივი პროგრესის საქმეში ფსიქოლოგიური მეცნიერების როლსა და მნიშვნელობას ადამიანის ფსიქიკის თავისებურებების და მისი განვითარების კანონზომიერებათა შესწავლისა და გათვალისწინების მეშვეობით. ფსიქოლოგია და განსაკუთრებით მისი ისეთი მნიშვნელოვანი დარგი და მიმართულება, როგორიცაა გამოყენებითი ფსიქოლოგია, მოწოდებულია დაეხმაროს ადამიანებს, უკეთესად და წარმატებით შეასრულონ ის ამოცანები, რაც დასახულია ამა თუ იმ საწარმოს, ფირმის, კორპორაციისა თუ სხვადასხვა დაწესებულებათა წინაშე. ფსიქოლოგი, ითვალისწინებს რა იმ დარგის სპეციფიკას, რომელსაც  ემსახურება, შეიმუშავებს სათანადო რეკომენდაციებს მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციისა და უფრო ეფექტიანად წარმართვისათვის.

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, სტუს-ს ხელმძღვანელობამ, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017 წელს ჩამოაყალიბა სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, რომლის პროფესორები უკითხავენ ლექციებს სტუ-ს ყველა ფაკულტეტის სტუდენტებს.

დეპარტამენტში აკადემიურ თანამდებობაზე მუშაობენ მეცნიერები, რომელთაც აქვთ კვლევითი საქმიანობის ხანგრძლივი გამოცდილება ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიაში, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიაში, ფილოსოფიის ინსტიტუტში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში. სხვადასხვა დროს მათ შესრულებული აქვთ კვლევითი პროექტები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ღია საზოგადოების ფონდი საქართველოს, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფონდის, ფილოსოფიის ინსტიტუტის ფონდის, რუსთაველის ფონდის გრანტებით. წამყვან პროფესორ ირაკლი კალანდიას გამოქვეყნებული აქვს 87 ნაშრომი, მათ შორის 15 არის მხარდაჭერილი გრანტებით,  პროფესორ შოთა ვადაჭკორიას აქვს 130-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია, აქედან 30 წიგნი და ბროშურა, 14 მონოგრაფია. პროფესორ კოკა კუტუბიძეს გამოქვეყნებული აქვს 50-მდე ნაშრომი, მათ შორის - 11 მონოგრაფია. პროფესორი მურად შონია არის 7 წიგნის და 37 სტატიის ავტორი, პროფესორი არსენ ბურჯალიანი დაახლოებით 35 სამეცნიერო პუბლიკაციის, პროფესორი ვაჟა გურგენიძე - 30 ნაშრომის ავტორია. ჩვენი პროფესორები მონაწილეობას ღებულობენ სამეცნიერო ფორუმებში - საქართველოში და უცხოეთში, მაგალითად დანიაში, უნგრეთში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, იტალიაში გამართულ კვლევით პროგრამებში. 5 არასრული წლის მანძილზე სტუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების მიერ, ქართულ სამეცნიერო სივრცეში გამოქვეყნებულია 46 სტატია, უცხოეთში-7 კვლევა, წიგნისა და მონოგრაფიის ფორმატში შესრულებულია 11 ერთეული ნაშრომი, აღიცხულია 34 მონაწილეობა სამეცნიერო ფორუმებში, აქედან -5 უცხოეთში და 29 საქართველოში.

ჩვენი პროფესორები დაკავებულები არიან სარედაქციო საქმიანობითაც. წლების მანძილზე მათ უმუშავიათ ისეთ ცნობილ გამოცემებზე, როგორებიცაა ფილოსოფიის სერია „მაცნე“, ინგლისურენოვანი ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ფილოსოფიური ძიებანი“, სამეცნიერო ჟურნალები „რელიგია“,  „პოლიტიკა“, „საისტორიო ვერტიკალები“, ,,სახელმწიფო და კონტროლი“.

ჩვენს თანამშრომლებს, როგორც ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებს, აკავშირებთ ათწლეულების შრომითი ურთიერთობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან, ფილოსოფიის, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტებთან, პოლიტიკურ აკადემიასთან, საქართველოში ფილოსოფიის განვითარების ფონდთან, საქართველოს კონტროლის პალატასთან.

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი კოკა კუტუბიძე 50-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ის არის პროფესორთა ლიგის დამფუძნებელი, საქართველოში ფილოსოფიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „სოციალური მეცნიერებების“ ხელმძღვანელი, სილაბუსის ავტორი. სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოლიალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარის მოადგილე, სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში სადიპლომო და სადისერტაციო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი. იგი დაჯილდოებულია ღირსების ორდერით. ამჟამად ბატონ კოკა კუტუბიძეს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სწავლული მდივნის პოზიცია უკავია.

დეპარტამენტის პროფესორების: კოკა კუტუბიძის, ირაკლი კალანდიას, არსენ ბურჯალიანის, შოთა ვადაჭკორიას, ლია მეტრეველის, როზა გაფრინდაშვილის, დიანა ფორცხვერაშვილის, კახა ქეცბაიას, კახა კოპალიანის 39 წიგნი განთავსებულია ფაკულტეტის საგამოფენო სივრცეებში.

დეპარტამენტში წარმატებით მუშაობს სოციალური მეცნიერებების  და ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამები. დოქტორანტების მომზადებაში ადგილობრივ კადრებთან ერთად ჩართულნი არიან საქართველოში ცნობილი მეცნიერები − დარგის წამყვანი სპეციალისტები. ოთხ ათეულ წლიანი პედაგოგიური გამოცდილების მქონე პროფესორებთან ერთად მხარდამხარ მუშაობენ ახალგაზრდა, გამორჩეული პოსტ-დოქტორანტები და დოქტორანტები, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სტუ-ს აკადემიური პერსონალის კონკურსი.

დოქტორანტურის პროგრამებისადმი ინტერესი ძალიან დიდია. აქ სამეცნიერო ნაშრომები შექმნეს და ახლა თავიანთი დარგების განვითარებაში წვლილი შეაქვთ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდებს. მაგალითად, ირმა ხურცია-ანდრიაძე საპატრიარქოს რადიო „ივერია“-ს გადაცემა „ფსიქოლოგია ყველასთვის“ ავტორი და წამყვანია. მას მიღებული აქვს სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის სიგელი ნომინაციაში საუკეთესო საბავშვო ავტორი წიგნისათვის „წათე და უხილავი მეგობარი“. ოლღა ცისკარიშვილი-სოსელია 11 წიგნის და 12 ფოტოგამოფენის ავტორია, მუშაობდა სხვადასხვა გაზეთში და საინფორმაციო სააგენტოში ხელმძღვანელ პოზიციებზე, აქვს 20 წლიანი სამსახურეობრივი გამოცდილება. ნინო სეფაშვილი თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მენეჯერია. ნატო მახათაძე მუშაობდა ნ. დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა თეატრში პროექტების მენეჯერად, ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებით კავშირში და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებების სამსახურის უფროსად, ტელეკომპანია „იმედში“ ჟურნალისტად და პროდიუსერად. დავით მაღლაფერიძე მუშაობდა რადიო „ფოკლორში“ მაუწყებლობის დირექტორად და რადიო „მწვენე ტალღაზე“ საინფორმაციო სამსახურის უფროსად. ამჟამად იგი „რადიო იმედში“ პროგრამების დირექტორის პოზიციას იკავებს. ირმა ჩარტია თბილისის 29-ე საჯარო სკოლის დირექტორია. ინგა ხუციშვილი არის საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კორპორაციული მართვის დეპარტამენტის უფროსი და სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის დირექტორი.

დეპარტამენტი ორიენტირებულია განვითარებაზე. მომზადებულია და უახლოეს პერიოდში სააკრედიტაციო სამსახურს წარედგინება სოციოლოგიისა და გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამები. გრძელდება მუშაობა ანალოგიური დისციპლინების საბაკალავრო პროგრამების შესაქმნელად.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ დეპარტამენტში შექმნილია სოციალური კვლევების ლაბორატორია, რომელიც შეასრულებს ემპირიულ სოციოლოგიურ გამოკვლევებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხისა და დონის ასამაღლებლად, სასწავლო პროცესის სრულყოფისათვის. ლაბორატორია ხელშეკრულებით ითანამშრომლებს საქართველოსა და უცხოეთის ანალოგიურ სამეცნიერო დაწესებულებებთან, კერძოდ: „პოსტინდუსტრიული (ახალი) საზოგადოების კვლევის ცენტრი“ (თბილისი), „ინდუსტრიული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი“ (თბილისი, თსუ), „ტოკიოს უნივერსიტეტი“ (იაპონია), „საქართველოს ფსიქოლოგთა საზოგადოება“ და სხვა.