სტუ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო და ექსპერტული ლაბორატორია

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია ფუნქციონირებს 2011 წლიდან და შედგება სხვადასხვა მიმართულების ლაბორატორიებისგან. ლაბორატორია აღჭურვილია სამეცნიერო-კვლევითი დანადგარებით და მოწყობილობებით. ლაბორატორიის საშტატო შემადგენლობა დაკოპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო პერსონალით და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპეციალისტებით – ფაკულტეტის მაგისტრანტებით.

ლაბორატორიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა პრაქტიკულად სრულყოფილად იძლევა საშუალებას მაღალ დონეზე იქნას შესრულებული  სასწავლო პროგრამებით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოები. ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების პროცესი უზრუნველყფილია შესაბამისი მეთოდური მითითებებით.

ლაბორატორიაში მოწყობილია ასევე ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი სპეციალური აუდიტორია, სადაც შესაძლებელია თანამედროვე  ტექნოლოგიური პროცესების და ლაბორატორიული სამუშაოების ტელევერსიების დემონსტრირება.

ლაბორატორიაში არსებული  აპარატურა საშუალებას გვაძლევს განხორციელდეს მაღალტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპერტო სამუშაოები.

ლაბორატორიის ბაზა აქტიურად გამოიყენება სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულების პროცესში. განვლილ პერიოდში ლაბორატორიული აპარატურის გამოყენებით შესრულებულია ათეულობით  სადოქტორო დისერტაციის ექსპერიმენტალური ნაწილი, გამოქვეყნებულია უამრავი სამეცნიერო სტატია სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ჟურნალებში, მათ შორის საერთშორისო კონფერენციების მასალებში.

ლაბორატორია ემსახურება ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 6 დეპარტამენტს:

 

  1. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, რომელშიც გაერთიანებულია 6 მიმართულება :

 

მიმართულებაზე ფუნქციონირებს თბოტექნიკური ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, I სართული, 107-2); მასის დამზადებისა  და ჰიპერთერმიული კვლევის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, I სართული, 107-3); რენტგენოსტრუქტურული ანალიზის,  დილატომეტრიული და თბოფიზიკური  თვისებების განსაზღვრის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, I სართული, 107-4); მიკროსისალისა და ფხვნილების ხვედრითი ზედაპირის განსაზღვრის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, I სართული, 107-6); ოპტიკურ-მიკროსკოპული ანალიზისა და მოცულობითი წინაღობის განსაზღვრის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, I სართული, 107-4). ლაბორატორიაში ტარდება: კომპოზიციური მასალების თვისებები: მექანიკური სიმტკიცე კუმშვისას და გაჭიმვისას;

თერმომდგრადობა; ქიმიური და რადიაციის მიმართ მედეგობა; ცეცხლგამძლეობა; ცვეთამედეგობა; თბოფიზიკური თვისებები: თბოტევადობა, თბური გაფართოება და

თბოგამტარობა. კომპოზიციური მასალების წარმოების ტექნოლოგიური მეთოდები და დანადგარები. საწყისი ნედლეული მასალების მიღება და დახარისხება. ნედლეულის გასუფთავების მეთოდები; დახარისხებისა და გასუფთავებისათვის საჭირო აპარატურის შერჩევა; თითოეული საწყისი ნედლეული მასალისათვის გამამდიდრებელი პროცესების

ტექნოლოგიური სქემები. ნედლეულის დაწვრილმანება. კომპონენტების დისპერსიულობის შერჩევა. მსხვრევა და დაფქვა; დაწვრილმანების ხარისხი და მისი ცვლილება მსხვრევისა და დაფქვის დროს; დაწვრილმანების მეთოდები; მინის შედგენილობის შერჩევა, და მინაწარმომქმნელი ოქსიდები; სხვადასხვა ნივთიერების მოქმედება მინის თვისებებზე. მინაკერამიკის წარმოებისათვის გამოყენებული ოქსიდთა სისტემები; პოლიმერული კომპოზიტების მიღება ეპოქსიდური ფისისა და მინერალურ შემვსებთა (ანდეზიტი, ბაზალტი, გრაფიტი) ფუძეზე ჩამოსხმის მეთოდებით; პოლიმერული კომპოზიტების მიღება სილიკონური კაუჩუკების, ტექნიკური ნახშირბადისა და ფერომაგნიტური ნაწილაკების (რკინა, ნიკელი, კობალტი) ფუძეზე მაგნიტური დრეკადი მასალების მიღების მიზნით ვალცირების მეთოდით. მცენარეული ნედლეულისა (ხის ნახერხი) და ეთილსილიკატის ფუძეზე კომპოზიტების მიღება დაწნეხის მეთოდით ხის კომპოზიტების მიღების მიზნით. მიღებული პოლიმერული კომპოზიტების ტესტირება თერმოჟანგვით დესტრუქციაზე თერმოსტატში და მისი ანალიზი.მექანიკური თვისებების გამოცდა. ფხვნილების ხვედრითი ზედაპირის განსაზღვრა. წყალშთანთქმის, მოჩვენებითი სიმკვრივის და ღია და საერთო ფორიანობის განსაზღვრა; აზოტირების პროცესით ნიტრიდშემცველი ცეცხლგამძლე კომპოზიტის მიღება; გამომწვარი მზა ნიმუშების რენტგენოსტრუქტურული ანალიზის ჩატარება.

 

მიმართულებაზე ფუნქციონირებს:  სპეცცემენტების ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 203); თბური პროცესებისა და სილიკატების ტექნოლოგიის დანადგარების ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 204); სილიკატების ფიზიკური ქიმიის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 208); მინის და მინაკრისტალური ტექნიკური და სამედიცინო დანიშნულების მასალების კვლევის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 210); ტექნიკური და დეკორატიული მინანქრების და საფარების ლაბორატორია-აუდიტორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 211); ტრადიციული და სპეციალური მჭიდა მასალების ლაბორატორია-აუდიტორია (II სასწავლო კორპუსი, 212); კერამიკისა და ცეცხლმედეგების ლაბორატორია-აუდიტორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული,  213). ლაბორატორიებში ტარდება: ფანჯრის მინის ნიმუშების მომზადება. ფანჯრის მინის მომზადება ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებათა განსაზღვრისათვის: მინის ფურცლის დაჭრა, მოხეხვა (ზომების დადგენით), დაქუცმაცება და საცრითი ანალიზით ფრაქციებად დაყოფა, გარეცხვა, შრობა, შენახვა და სხვა; სატარე მინის (ბოთლი, ქილა) ნიმუშების მომზადება. მინის ბოთლის ან ქილის თვისებათა განსაზღვრისათვის: მინის ნაწარმის დაჭრა, მოხეხვა (ზომების დადგენით), დაქუცმაცება და საცრითი ანალიზით ფრაქციებად დაყოფა, ნიმუშების გარეცხვა, შრობა, შენახვა; მინანქრის კაზმის ანგარიში და კაზმის მიღება. მინანქრის შედგენილობიდან გამომდინარე ნედლეულის შერჩევა და კაზმის ანგარიშის ჩატარება მინანქრის კაზმის რეცეპტის მიხედვით, კაზმის კომპონენტების მომზადება გაფხვიერება გაცრით, მათი აწონვა და ერთგვაროვანი კაზმის მიღება ( ფაიფურის ფილში მორევით) და ჰერმეტულ ჭურჭელში შენახვა; მინანქრის მიღება. შედგენილი კაზმიდან ელექტროგამახურებლიან ღუმელში მინანქრის სინთეზი (სილიტის ღუმელი, კორუნდის ან ფაიფურის ქოთანი) 1300- 13500C-ზე და ნალღობის წყალზე ჩამოსხმით მინანქრის ფრიტის მიღება. ფრიტის შრობა ელექტროსაშრობში; მომინანქრების პროცესის შეფასება. მომინანქრებული ნიმუშის საფარის ხარისხის შემოწმება მინისებური საფარის სისქის, ბზინვარების და ზედაპირული ქიმიური მდგრადობის ( ექსპრეს - წვეთოვანი მეთოდი) დადგენით; სამშენებლო თაბაშირის მიღება. ბუნებრივი თაბაშირის საფუძველზე კალციუმის

სულფატის ნახევარჰიდრატის (სამშენებლო თაბაშირის) მიღება. ნედლეულის მომზადება: დამსხვრევა და დაბალტემპერატურული გამოწვა სხვადასხვა ხანგრძლივობით; მაღალტემპერატურული გამოწვის თაბაშირის (ანჰიდრიტის) მიღება. თაბაშირის გამოწვა 800-9000C სხვადასხვა ხანგრძლივობით, გაცივება, დაფქვა კატალიზატორთან ერთად, ცომის ნორმალური სისქის, შეკვრის ვადების განსაზღვრა; ცემენტის კლინკერის მიღება. ცემენტის კლინკერის ნედლეულის ნარევის შედგენილობის გაანგარიშება გარკვეული შედგენილობის თიხების და კირქვოვანი მასალების საფუძველზე, მისი მოსალოდნელი  გაჯერების კოეფიციენტის დადგენით; ცემენტის მიღება. მიღებული კლინკერის დამსხვრევა და დაფქვა ბურთულებიან წისქვილში თაბაშირთან ერთად სხვადასხვა შედგენილობის ცემენტის მისაღებად. მიღებული ცემენტების საცრითი ანალიზის ჩატარება და დაფქვის სიწმინდის

განსაზღვრა; ცემენტის საცდელი ნიმუშების მექანიკური სიმტკიცის განსაზღვრა. ჰაერზე და

წყალში 7 დღიანი რეჟიმით გამაგრებული (დაყოვნებული) ცემენტის ნიმუშებისთვის სიმტკიცის ზღვრის განსაზღვრა კუმშვაზე (ჰიდრავლიკური წნეხი) და ღუნვაზე (ბერკეტიანი წნეხი). მექანიკურ თვისებებზე შრობის პირობების გავლენის შეფასება; ცემენტის გაფართოების უნარის განსაზღვრა. წყალცემენტის სხვადასხვა ფარდობით დაყალიბებული 7 დღიანი რეჟიმით გამომშრალი (გამაგრებული) ნიმუშების გაფართოების უნარის განსაზღვრა. ნიმუშებისთვის ინდიკატორით დაგრძელების სიდიდის და გაფართოების ხარისხზე წყალცემენტის ფარდობის გავლენის განსაზღვრა.

 

მიმართულებაზე ფუნქციონირებს  საყოფაცხოვრებო ქიმიური პროდუქტების ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, III სართული,  309), არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, III სართული, 310), კვების პროდუქტების ექსპერტიზის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, III სართული, 311). ლაბორატორიებში ტარდება: პროდუქციის საშუალო ნიმუშის აღების მეთოდოლოგია. მცენარეული წარმოშობის პროდუქციაში მთავარი, საშუალო და ლაბორატორიული სინჯების აღება და მომზადება საანალიზოდ, რომელიც ხდება სხვადასხვა წერტილიდან, შემდგომ წარმოებს მათი შერევა, რომელიც განსხვავებულია ყოველი კვების პროდუქტისათვის სინჯების მომზადება საანალიზოდ. მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებში ”ნედლი” უჯრედანას განსაზღვრა მიმდინარეობს გენბერგ-შტომანის მეთოდით. ამით დგინდება მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებში უჯრედის კედლის მთავარი შემადგენელი ნაწილის უმთავრესად ცელულოზას და მთელი რიგ ნაერთების, რომლებიც ცნობილნი არიან ინკრუსტიკული ნივთიერებების სახელწოდებით რაოდენობითი მაჩვენებელი. ცილების განსაზღვრა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებში ბარშტეინის მეთოდით. ხილ-ბოსტნეულში სატიტრავი მჟავიანობის განსაზღვრა ტიტრაციის მეთოდით. აღნიშნული მეთოდით ისაზღვრება ხილსა და ბოსტნეულში შემავალი ორგანული მჟავები როგორც თავისუფალ მდგომარეობაში, ასევე მჟავე და ნეიტრალური მარილების სახით. მცენარეული წარმოშობის ცხიმების განსაზღვრა პროდუქტებში სოქსლეტის მეთოდი მცენარეული წარმოშობის ცხიმების განსაზღვრა ხდება შემდეგი პრინციპით: პროდუქტი მუშავდება ორგანული გამხსნელით, რომელიც გამოდევნის ცხიმოვან მჟავებს და სხვაობის მეთოდით ვგებულობთ ნედლი ცხიმის ოდენობას კვების პროდუქტებში. ამიაკური წყლის სიმკვრივის განსაზღვრა და კონცენტრაციის დადგენა; ხსნარების და დანადგარის მომზადება ამიაკის განსაზღვრისათვის; ამიაკური წყლის ანალიზი; ამიაკიან წყალში ბმული და აქროლადი ამიაკის განსაზღვრა  გადადენის მეთოდით; ამიაკის კონტაქტური დაჟანგვა; კონტაქტური დაჟანგვის პროცესზე მოცულობითი სიჩაქრის და წნევის გავლენის შესწავლა; ამიაკის კონტაქტური დაჟანგვა; კონტაქტური დაჟანგვის პროცესზე ტემპერატურის გავლენის შესწავლა; ალმადნის ანალიზი; ალმადანში რკინის განსაზღვრა ამიაკური მეთოდით; სინჯის მომზადება გოგირდის განსაზღვრისათვის; გოგირდოვანი ანჰიდრიდის კონტაქტური დაჟანგვა. ამონიუმის ნიტრატის ექსპერტიზა სტანდარტი 2-85-ის მიხედვით: აზოტის განსაზღვრა ფორმალდეჰიდური მეთოდით; 10% -ანი ხსნარის pH განსაზღვრა; ტენიანობის განსაზღვრა შრობის მეთოდით; გრანულომეტრული შემადგენლობისა და განბნევადობის განსაზღვრა. სპილენძის შაბიამნის ექსპერტიზა სტანდარტი 21421-67 ის მოთხოვნების მიხედვით: შაბიამნის განსაზღვრა იოდომეტრული მეთოდით; თავისუფალი მჟავიანობის განსაზღვრა; უხსნადი ნაშთის განსაზღვრა; ნატრიუმის ბიკარბონატის ექსპერტიზა; ხურებითი დანაკარგის განსაზღვრა, Na2CO3 განსაზღვრა, წყალში უხსნადი ნივთიერებების განსაზღვრა; ტენისა და სულფატ - იონების განსაზღვრა; ოლიფის მჟავური რიცხვის და ეთერული რიცხვის განსაზღვრა სტანდარტის 5478-2014 ის მიხედვით; წყლის შეფერილობის განსაზღვრა ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდით. ეტალონური ხსნარის მომზადება და სტანდარტული მრუდის აგება. ბუნებრივი, სასმელი წყლის შეფერილობის გრადუსის განსაზღვრა სტანდარტულ მრუდთან შედარების გზით. წყლის სიხისტის განსაზღვრა კომპლექსონომეტრული მეთოდით. წყალბად - იონთა კონცენტრაციის - pH-ის განსაზღვრა წყალში. საოჯახო ჭურჭლისა და სანტექნიკური მოწყობილობის საწმენდი საშუალებების ქიმიური ანალიზი. წინა ლაბორატორიულზე მიღებული საწმენდი საშუალებების ქიმიური და ეკოლოგიური მახასიათებლების შესწავლა; გამრეცხი საშუალების მიღება. სხვადასხვა დანიშნულების სინთეზური სარეცხი საშუალებენის, ან საპნის მიღების ლაბორატორიული მეთოდის განხილვა და შესაბამისად მათი მიღება.

 

მიმართულებაზე ფუნქციონირებს: ელექტროქიმიური დაცვითი მექანიზმების ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, IV სართული,  408), ნანოელექტროქიმიის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, IV სართული,  413), ლითონთა კოროზიის ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, IV სართული,  414).

ლაბორატორიებში ტარდება: ელექტროქიმიური პროცესების კვლევა: ელექტროქიმიური ანალიზი, პოტენციოსტატურ და გალვანოსტატურ რეჟიმში პარციალური და პოტენციოსტატური მრუდების გადაღება.  ნაწილაკის ზომის და განაწილების დადგენა მოცულობაში, ასევე ძეტა პოტენციალის განსაზღვრა; მანგანუმის ოქსიდური მადნების ელექტროქიმიური გამოტუტვა Fe2+ - Fe3+ მედიატორული რედოქს - სისტემის გამოყენებით კათოდი - ნახშირბადის ქეჩა. მანგანუმის ოქსიდური მადნების ელექტროქიმიური გამოტუტვის პროცესის ჩატარება. სუსპენზიის ფილტრაცია. მანგანუმის გამოტუტვს ხარისხის განსაზღვრა. მანგანუმის არაპირდაპირი ელექტროქიმიური გამოტუტვის დენით გამოსავლის გაანგარიშება. სუსპენზიის ფილტრაცია. მანგანუმის გამოტუტვს ხარისხის განსაზღვრა. მანგანუმის არაპირდაპირი ელექტროქიმიური გამოტუტვის დენით გამოსავლის გაანგარიშება. ელექტროქიმიური აღდგენის დენით გამოსავლის გაზრდისა და ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარჯის შემცირების თვალსაზრისით კათოდად ბრტყელი უჟანგავი ფოლადის ფირფიტასთან შედარებით ნახშირბადის ქეჩის გამოყენების უპირატესობის

ექსპერიმენტული დადასტურება. სუსპენზიის ფილტრაცია. მანგანუმის გამოტუტვს ხარისხის განსაზღვრა. მანგანუმის არაპირდაპირი ელექტროქიმიური გამოტუტვის დენით გამოსავლის გაანგარიშება. უჟანგავი ფოლადის კათოდიანი ელექტროქიმიური რეაქტორის გამოყენებით; ელექტროლიზის სქემის აწყობა. მანგანუმის მადნის ნიმუშის მომზადება. მანგანუმის ოქსიდური მადნების ელექტროქიმიური გამოტუტვის პროცესის ჩატარება. სუსპენზიის ფილტრაცია. მანგანუმის გამოტუტვს ხარისხის განსაზღვრა. მანგანუმის არაპირდაპირი ელექტროქიმიური გამოტუტვის დენით გამოსავლის გაანგარიშება. ელექტროქიმიური აღდგენის დენით გამოსავლის გაზრდისა და ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარჯის შემცირების თვალსაზრისით კათოდად ბრტყელი უჟანგავი ფოლადის ფირფიტასთან შედარებით ნახშირბადის ქეჩის გამოყენების უპირატესობის ექსპერიმენტული დადასტურება.

 

მიმართულება აერთიანებს ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის ლაბორატორიებს (II სასწავლო კორპუსი, V სართული,  522, 524-526);  ნავთობისა და გაზის გადამუშავების ტექნოლოგიის ლაბორატორია  (II სასწავლო კორპუსი, V სართული, 523).

ლაბორატორიებში ტარდება შემდეგი ლაბორატორიული სამუშაოები: უმაღლესი ცხიმოვანი სპირტების მიღება ნ-პარაფინების დაჟანგვის საფუძველზე. პირველადი

ცხიმოვანი სპირტების მიღება პარაფინების დაჟანგვის დროს ჰაერით, კალიუმის პერმანგანატის თანაობისას. ალკილარილსულფონატის მიღება. ალკილარილსულფონატები-ალკილირებული არომატული სულფომჟავათა მარილები. გამოსავალი არომატული ნაერთები-ბენზოლი, ნაფტალინი, დიფენილი და სხვა. არომატული ნახშირწყალბადების ალკილირება ელექტროფილური ჩანაცვლების მექანიზმით (ნ-კომპლექსის გავლით). მაალკილირებელი ნაერთები-ალკილჰალოგენიდები, ოლეფინები და სპირტები; კატალიზატორები; კათიონაქტიური ნაერთების მიღება. ალკილბენზოლის ქლორმეთილირება. რეაქციის ჯამური განტოლება. ჭიანჭველალდეჰიდის კონდესაცია ალკილბენზოლთან, ელექტროფილური ჩანაცვლების რეაქციით, კატალიზატორები პროტონული მჟავები (HCl, H2SO4). ემულსიური კრემების სტაბილურობის განსაზღვრა, პირობითი სიბლანტის განსაზღვრა. ემულსიებში წყლის აქროლადი ნივთიერებების განსაზღვრა. შამპუნებში ქლორის იონის განსაზღვრა. სინჯის მომზადება ცდისთვის, მეთილწითელის ხსნარის დამზადება, გატიტვრა ვერცხლის ნიტრატით. ქლორიდების მასური წილის ანგარიში. საპნის მიღება ცხიმების შესაპვნით; ნავთობის (მლ) რექტიფიკაცია ატმოსფერული წნევის პირობებში ნახევრადქარხნულ ლაბორატორიულ დანადგარზე АРН-2 -ზე. დუღ.დასწყ. – 2900 C ტემპერატურულ ინტერვალში მდუღარე მსუბუქი გაზოილის ფრაქციის მიღება. გაზოილის ფრაქციის პარამეტრების: გამოსავალი (მმ), სიმკვრივე, გრ/სმ3, რეფრაქცია, სიბლანტე, ფრაქციული შედგენილობა და სხვ. საჭირო პარამეტრის განსაზღვრა. ბენზინის ფრაქციიდან არომატული ნახშირწყალბადების ნარევის გამოყოფა ადსორბციულ-ქრომატოგრაფიული მეთოდით გააქტივებულ სილიკაგელზე. არომატული ნახშირწყალბადების აღმოჩენა ფორმალიტური რეაქციით. ვაკუუმური გაზოილის - ზეთის ფართო ფრაქციის ვაკუუმური რექტიფიკაცია ვიწრო ფრაქციებად: მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ზეთის ფრაქციების მიღება. მათი სიბლანტეების და ფეთქვის ტემპერატურების განსაზღვრა, გამოსავლების დადგენა.

 

მიმართულებაზე ფუნქციონირებს ბიოქიმიური ლაბორატორია (X სასწავლო კორპუსი, III სართული, 307) და მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია (X სასწავლო კორპუსი, III სართული, 309). მიმართულებაზე ტარდება ლაბორატორიული სამუშაოები: მიკრობთა კულტივირება, კულტურალური სითხიდან (ფილტრატიდან) მიკრობული ბიომასის დალექვა და სეპარაცია; სამიზნე პროდუქტის (ანტიბიოტიკი, ჰორმონი, ანტიგენი, ცილა) გაწმენდა და კონცენტრირება, სტანდარტიზირება, კონტროლი აქტიობაზე, ფიზიკო–ქიმიურ და მედიკო–ბიოლოგიურ პარამეტრები; გენები და გენომი, სიცოცხლის მოლეკულა, ქრომოსომის სტრუქტურა, დნმ–ს რეპლიკაცია, რნმ და ცილის სინთეზი; დნმ–ს „ბანკები“, კლონირებულ გენთა კოლექციების შექმნა. კლონირების პროცესის დანიშნულება თანამედროვე ბიოტექნოლოგიაში; ცილების ინჟინერია, კონსტრუირება, ცილის გაწმენდის მეთოდები, ცილების კონსერვაცია, ცილის სექვენირება, ცილის რენტგენო–სტრუქტურული ანალიზი; ცხოველთა ბიოტექნოლოგია, ცხოველებზე წარმოებული კვლევები, ცხოველური მოდელური ორგანიზმები, ბიოინჟინერიის გზით მიღებული კოღოები მალარიის წინააღმდეგ; ბიორემედიაცია და მისი მნიშვნელობა, გარემოში არსებული ქიმიური ნივთიერებები, მეტაბოლიზმში მონაწილე მიკრობები, ნიადაგის გაწმენდა, წყლის ბიორემედიაცია; ბიოტექნოლოგიის და მიკრობიოლოგია ლაბორატორიულ პირობებში რა ფიზიკური ფაქტორების ზემოქმედებითაა შესაძლებელი ახალი მიკრობების და შტამების მისაღებად.

  

  1. ქიმიის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის მიმართულებებია: ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია, ორგანული ქიმია.

დეპარტამენტი აერთიანებს  ფიზიკური ქიმიის   (II კორპუსი სასწავლო, IV სართული, 402-403),  კოლოიდური ქიმიის  (II სასწავლო კორპუსი, IV სართული, 405), თვისებითი ანალიზის  (II სასწავლო კორპუსი, V სართული, 511), რაოდენობითი ანალიზის  (II სასწავლო კორპუსი, V სართული, 512-513), ფიზიკურ- ქიმიური ანალიზის (II სასწავლო კორპუსი, V სართული,  510,514) და ორგანული სინთეზის ლაბორატორიებს (II სასწავლო კორპუსი, III სართული, 303-306). დეპარტამენტი წარმატებით იყენებს იმ რესურს, რომელიც მას გადაეცა სან-დიეგოს უნივერსიტეტიდან. ლაბორატორიებში ტარდება შემდეგი სამუშაოები: წყალბადის მიღება. მგრგვინავი აირის მიღება, წყალბადის პეროქსიდი, როგორც მჟანგავი, წყალბადის პეროქსიდი, როგორც აღმდგენი; ნატრიუმის ტუტის მიღება; ტუტე ლითონების ალის შეფერვა; ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის მიღება; მაგნიუმის ოქსიდის მიღება, მაგნიუმის ჰიდროქსიდის მიღება, მაგნიუმის ორმაგი მარილის მიღება, წყლის სიხისტე და მისი აცილების ხერხები, ალის შეფერვა კალციუმის, სტრონციუმის და ბარიუმის მარილებით. ბორმჟავას მიღება, ბორმჟავას აღმოჩენა, ნატრიუმის ტეტრაბორატის ჰიდროლიზი, ბორის მინა, ალუმინის ხსნადობა მჟავებში, ალუმინის ჰიდროქსიდის მიღება და ამფოტერობა. პერიოდული სისტემის სპილენძის (II) ჰიდროქსიდის მიღება და თვისებები, სპილენძის ურთიერთქმედება მჟავებთან, სპილენძის გამოძევება თუთიით მისი მარილის წყალხსნარიდან, ვერცხლის გამოძევება სპილენძით მისი მარილის წყალხსნარიდან, სპილენძის ამიაკური კომპლექსის მიღება, ვერცხლის სარკის რეაქცია, ვერცხლის კომპლექსური მარილების მიღება. პერიოდული სისტემის I-VIII ჯგუფის d-ელემენტების მიღება, მარილების თვისებები,  გარემოს გავლენა კალიუმის პერმანგანატის, როგორც მჟანგველის თვისებებზე, წყალბადის პეროქსიდის ჟანგვა კალიუმის პერმანგანატით. კოლოიდური სისტემების მიღება. კლასიფიკაციაფაზისადა სადისპერსიო გარემოს აგრეგატული მდგომარეობის, ნაწილაკთა ზომისა და კინეტიკური თვისებების მიხედვით. გოგირდისა სპირტხსნარის მომზადება და სადისპერსიო გარემოს შეცვლით აღნიშნული ნივთიერებების ჰიდროზოლების მიღება. კანიფოლის ზოლის მიღება გამხსნელის შეცვლის მეთოდით. კანიფოლის სპირტხსნარის მომზადება და სადისპერსიო გარემოს შეცვლით აღნიშნული ნივთიერებების ჰიდროზოლების მიღება. ჟელატინის ხსნარის სიბლანტის განსაზღრა. კონცენტრაციაზე დამოკიდებულების განსაზღვრა ოსტვალდის ვისკოზიმეტრით. ჟელატინის ხსნარის სიბლანტის კონცენტრაციაზე დამოკიდებულების განსაზღვრა ოსტვალდის ვისკოზიმეტრით. თიხის სუსპენზიის გადაძვრის ზღვრული სტატიკური ძაბვის განსაზღვრა როტაციული ვისკოზიმეტრით. დისპერსული სისტემების რეოლოგიური თვისებები. სტრუქტურების წარმოქმნა კოლოიდურ სისტემებში და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურულ-მექანიკური თვისებები. სიბლანტე, გადაძვრის დაძაბულობა. ნორმალური და პლასტიკური სიბლანტე. დენადობის ზღვარი. სიბლანტის განსაზღვრის მეთოდები. თერმოქიმიური გაზომვები. ძლიერი მჟავას ძლიერი ფუძით ნეიტრალიზაციის პროცესის სითბური ეფექტის განსაზღვრა. მარილის გახსნის მოლური სითბოს განსაზღვრა. მარილისა დაწყლისაგან კრისტალჰიდრატის წარმოქმნის სითბოს განსაზღვრა. კალორიმეტრში გოგირდმჟავას ნატრიუმის ფუძით განეიტრალების დროს ტემპერატურის ცვლილების განსაზრვრა. მარილის წყალში გახსნისას ტემპერატურის ცვლილების ექსპერიმენტული განსაზღვრა. უწყლო და წყლიანი მარილის წყალში გახსნის დროს ტემპერატურის ცვლილების განსაზრვრა. ნეიტრალიზაციისა და გახსნის პროცესების სითბური ეფექტების გამოთვლა შესაბამისი განტოლებების მიხედვით. ჰიდრატაციის სითბოს დადგენა უწყლო და წყლიანი მარილის გახსნის სითბოთა კალორიმეტრიული განსაზრვრის საფუძველზე. წონასწორობა ჰეტეროგენურ სისტემებში. წყალსა და ბენზოლს შორის ძმარმჟავას განაწილების კოეფიციენტის განსაზღვრა. ძმარმჟავას წყალხსნარის (სხვადასხვა კონცენტრაციის) და ბენზოლის ოთხი ნარევის მომზადება. წონასწორულ ფენებში ძმარმჟავას კონცენტრაციის დადგენა სინჯების გატიტვრით ნატრიუმის ტუტის ხსნარით. განაწილების და აქტიურობის კოეფიციენტების ნამრავლის გამოთვლა. ორგანულ და არაორგანულ გამხსნელებს შორის ძმარმჟავას განაწილების კოეფიციენტის გრაფიკული განსაზღვრა. ძმარმჟავას აქტიურობის კოეფიციენტების გამოთვლა მოცემული კონცენტრაციების წყალხსნარებისათვის. ნეიტრალიზაციის მეთოდი,  წყლის სიხისტის განსაზღვრა, ხსნარში ტუტის კონცენტრაციის განსაზღვრა,  ნარევების ანალიზი, ჟანგვა-აღდგენის მეთოდი, პერმანგანატომეტრია, ხსნარების მომზადება, შესწორების კოეფიციენტების დადგენა, ანალიზის ოპტიკური მეთოდები, ვიზუალური კოლორიმეტრია,  ფოტოკოლორიმეტრია, ანალიზის სპექტრული მეთოდი, ანალიზის რეფრაქტომეტრული მეთოდი, ანალიზის ელექტროქიმიური მეთოდები. პოტენციომეტრია. აღდგენის რეაქციები, ნიტრირების რეაქციები, დიაზოტირების და აზოშეუღლების რეაქციები, სულფირების რეაქცია, ალკილირების რეაქცია,  აცილირების - თითოეული თემატიკით შესასრულებელ ლაბორატორიულ სამუშაოებში შერჩეულად ჩართულია ორგანულ და არაორგანულ ნივთიერებათა გამოყოფისა და გასუფთავების შესაბამის მეთოდები; მყარი ნივთიერებების გასუფთავების და იდენტიფიკაციის მეთოდები: ზერთვილვა (სუბლიმაცია), გადაკრისტალება პროცესის ძირითადი ეტაპები: გამხსნელის შერჩევა, ნაჯერი ხსნარის მომზადება, ცხლად გაფილტვრა, დაკრისტალება, კრისტალების გამოყოფა, გაშრობა და ლღობის ტემპერატურის განსაზღვრა; თხევადი ნივთიერების გასუფთავების და იდენტიფიკაციის მეთოდები-გამოხდის სახეები (მარტივი და ფრაქციული- გამოხდა ატმოსფერულ და შემცირებულ წნევაზე); ორგანული ნაერთების სარეაქციო ნარევებიდან გამოყოფის მეთოდები: ექსტრაქცია, წყლის ორთქლით გამოხდა, გამხსნელის გადადენა. აღდგენის რეაქციები, ნიტრირების რეაქცორგანული ქიმიის ლაბორატორიებში ტარდება - იები, დიაზოტირების და აზოშეუღლების რეაქციები, სულფირების რეაქცია, ალკილირების რეაქცია,  აცილირების - თითოეული თემატიკით შესასრულებელ ლაბორატორიულ სამუშაოებში შერჩეულად ჩართულია ორგანულ და არაორგანულ ნივთიერებათა გამოყოფისა და გასუფთავების შესაბამის მეთოდები; მყარი ნივთიერებების გასუფთავების და იდენტიფიკაციის მეთოდები: ზერთვილვა (სუბლიმაცია), გადაკრისტალება პროცესის ძირითადი ეტაპები: გამხსნელის შერჩევა, ნაჯერი ხსნარის მომზადება, ცხლად გაფილტვრა, დაკრისტალება, კრისტალების გამოყოფა, გაშრობა და ლღობის ტემპერატურის განსაზღვრა; თხევადი ნივთიერების გასუფთავების და იდენტიფიკაციის მეთოდები-გამოხდის სახეები (მარტივი და ფრაქციული- გამოხდა ატმოსფერულ და შემცირებულ წნევაზე); ორგანული ნაერთების სარეაქციო ნარევებიდან გამოყოფის მეთოდები: ექსტრაქცია, წყლის ორთქლით გამოხდა, გამხსნელის გადადენა.

 

  1. ფარმაციის დეპარტამენტი

დეპარტამენტში ფუნქციონირებს: მცენარეული ნედლეულის კვლევის ლაბორატორია მაგისტრანტებისათვის (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 231), ფარმაკოგნოზიისა და ბოტანიკის  ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II, სართული, 234), ტოქსიკოლოგიური ქიმიის  ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 235), ფარმაცევტული ტექნოლიგიის  ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 228, მიკრობიოლოგიისა და ჰიგიენის  ლაბორატორია (II სასწავლო კორპუსი, II სართული, 227). ლაბორატორიებში ტარდება: დოზირება წამლის ფორმათა ტექნოლოგიაში. დოზირება: მასით, მოცულობით. სადოზირებელი მასის ფიზიკური თვისებების გამოყენება, სასწორების მეტროლოგიური დახასიათება. სასწორის მგრძნობელობის მუდმივობის და მდგრადობის დადგენა; გამოხდილი წყალი და გასუფთავებული წყალი წამალთა ტექნოლოგიაში, მათი კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები, სტერილიზაცია და სტერილიზაციის მეთოდის უპირატესობა სხვა მეთოდებთან შედარებით. წყლიანი და არაწყლიანი ხსნარები, კლასიფიკაცია, ზოგადი დახასიათება; წყლიანი გამონაცემები (infusum) და გამონახარშები (deurtum). ფაქტორები რომლებიც მოქმედებენ მონახარშების კეთილხარისხოვნებაზე. წყლიანი გამონახარშის მომზადება მუხის ქერქიდან, სენეგას ფესვებიდან. გამონახარშებისა და გამონაცემის ტექნოლოგიური პროცესები; სამკურნალწამლო ნივთიერებათა ხსნარები, ხსნარების მომზადებისას განსაკუთრებული შემთხვევები. დამჟანგველი ნივთიერებებიდან ხსანრების მომზადების თავისებურება, ხსნარების კეთილხარისხოვნების განსაზღვრა; განუსაზღვრელად გაჯირჯვებადი ხსნარები: პეპსინის და ჟელატინის ხსნარების მომზადება სააფთიაქო ტექნოლოგიაში ; გამონაცემების და გამონახარშების მომზადების ტექნოლოგიის ზოგადი წესები. წყლიანი გამონაცემების მიღება სხვადასხვა ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა შემცველობით, კეთილხარისხოვნების შემოწმება;  სხვადასხვა ხვედრითი წონის ფხვნილებში ერთჯერადი დოზის განსაზღვრა საწონებით და სააფთიაქო ხელის სასწორით, რომელიც უნდა პასუხობდეს დასაშვებ ცდომილებას მილიგრამებით; მალამოების კეთილხარისხოვნების შემოწმება.  

 

  1. პროფ. ვ.  ერისთავის  სახელობის  გარემოსდაცვითი  ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტი

დეპარტამენტში ფუნქციონირებს შემდეგი ლაბორატორიები:  გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის ლაბორტორია-აუდიტორია  (II სასწავლო კორპუსი, 609-610); ჰიდროსფეროს ქიმიის, ატმოსფეროსა და ნიადაგის ქიმიის ლაბორატორია; ეკოლოგიური მონიტორინგის საფუძვლების ლაბორატორია-აუდიტორია   (II სასწავლო კორპუსი, 612); გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი (II სასწავლო კორპუსი, 707). ლაბორატორიებში ტარდება:  გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური მონიტორინგი; მტვრის კონცენტრაციის განსაზღვრა ჰაერში ელექტროასპირატორის გამოყენებით; სასმელ და მინერალური წყლების ძირითადი მახასიათებელი იონების განსაზღვრა; მინერალურ წყლებში გოგირდწყალბადის განსაზღვრა მოცულობითი ანალიზით; ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდით; საკვებ პროდუქტებში - პურპროდუქტებში, რძის ნაწარმსა და შოკოლადში ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების, ტენიანობის, მჟავიანობის, მარილიანობის, ცხიმიანობის განსაზღვრა. ანალიზის შედეგების შედარება სტანდარტულ მაჩვენებლებთან; ბიოგენურ ნივთიერებათა განსაზღვრა მდინარე ვერესა და ლისის ტბის წყლებში ნიტრატ-იონების განსაზღვრა ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდით; საანალიზო ხსნარების მომზადება; მინერალური სასუქების წარმოების ჩამდინარე წყლის მოდელური ხსნარის მომზადება და მისი კონტროლი;  pH-ისა და ტემპერატურის განსაზღვრა; მოდელურ ხსნარში სულფატების განსაზღვრა:  ა) ხსნარების მომზადება. ბ) ამონიუმის-იონის განსაზღვრა ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდით. გ) საკალიბრო მრუდის აგება; ქრომირების წარმოების  ჩამდინარე  წყლის  მოდელური ხსნარის გაწმენდა  ელექტროკოაგულაციის მეთოდით.

 

  1. სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის დეპარტამენტი

დეპარტამენტი აერთიანებს პურპროდუქტებისა და მაკარონის წარმოების  ხარისხის კონტროლის, საკონდიტრო პროდუქტების წარმოების ხარისხის კონტროლის, შაქრისა და სპირტის წარმოების ტექნოლოგიის, სასურსათო ბიოტექნოლოგიის, კვების პროდუქტების დაკონსერვების ტექნოლოგიების, სასურსათო ინჟინერიის ძირითადი პროცესებისა და აპარატების, მშრალი და თხევადი საკვები კონცენტრატების წარმოების ტექნოლოგიის, ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების წარმოების ტექნოლოგიის  ლაბორატორიებს (II კორპუსი სასწავლო, IV სართული, 417, 420).

ლაბორატორიებში ტარდება შემდეგი ამოცანები: შოკოლადის ნაწარმში ცხიმიანობის განსაზღვრა სოქსლეტის აპარატის გამოყენებით; ანალიზის მსვლელობა, მიღებული შედეგების დამუშავება, თეორიული რეზიუმეს წარმოდგენა; საკონდიტრო მასების მომზადება: პრალინესა და სუფლეს მასების მომზადება., გაცივება, შესაბამისი ფორმირება; მიღებული შედეგების დამუშავება, თეორიული რეზიუმეს წარმოდგენა; კაკაოს მარცვლიდან სრესილი კაკაოს მიღების პროცესები და მისი დამუშავება, შოკოლადის მასის მიღება, მისი დამუშავება და ამ დროს ქიმიური მაჩვენებლების ცვალებადობა; შოკოლადის მასის ჩამოსხმა, წუნი შოკოლადის წარმოებისას, ნარჩენები და მათი გამოყენება; რძის შემადგენლობა, მიღება, ფილტრაცია, გაცივება; რძის პასტერიზაცია და სტერილიზაცია, პასტერიზაციისა და სტერილიზაციის ტექნოლოგიური რეჟიმები; რძის სეპარირება და ნორმალიზაცია; რძის ჰომოგენიზაცია და ჰომოგენიზაციის რეჟიმი; რძის ფერმენტაცია , ფერმენტაციის მეთოდები და დედოების შემადგენლობა; ხორცის ქიმიური შემადგენლობა, ხორცის ტიპები; ; რძეში შემავალი ნივთიერებების მოკლე დახასიათება; შაქრების განსაზღვრა პოლარომეტრის მეთოდით: საკონდიტრო პროდუქტებისათვის საერთო შაქრების პოლარომეტრის მეთოდის გამოყენებისათვის რეაქტივებისა და ძირითადი და სამუშაო ხსნარების წინასწარ მომზადება; მჟავიანობის განსაზღვრა: სხვადასხვა სასურსათო პროდუქტების მჟავიანობის განსაზღვრისათვის ხსნარების მომზადება და განსაზღვრა;  მაკარონის ძირითადი მახასიათებლის განსაზღვრა: მაკარონის ხარშვისას მოცულობაში ზრდისა და ხარშვისას წყალში გადასული მშრალი ნივთიერებების %-ული რაოდენობის განსაზღვრა; სხვადასხვა სასურსათო პროდუქტების მჟავიანობის განსაზღვრისათვის ხსნარების მომზადება და განსაზღვრა.

სტანდარტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ლაბორატორიები აღჭურვილია სხვადასხვა სახის ხელსაწყო-დანადგარებით: მსხვრევანები (ყბებიანი, ლილვებიანი, როტორული, რბედები), წისქვილები (ლითონის, ფაიფურის), ღუმელები: ელექტროსადნობი,   მუფელის 10000C და  სილიტის 14000C − მასალების და ნაკეთობების შეცხობისა და ლხო­ბისათვის (ცემენტი, კერამიკა, მინა, კლინკერი, ცეცხლგამძლეები და სხვა); სპეცმოწყობილობა ცემენტების სტანდარტული გამოცდებისთვის: ვიბრომაგიდები, შემრევები, ყალიბები და სხვა; ნორმალური კონსისტენციის ცომის და შეკვრის ვადების   განსაზღვრის (ვიკას) ხელსაწყო; წნეხები  100, 25, 50 და 5-ტონიანი სიმძლავრის; შესაორთქლი საკანი ნიმუშების წყლის ორთქლით დამუშავებისთვის (წნევის გარეშე); ავტოკლავი ნიმუშების მაღალ წნევაზე დამუშავებისთვის; მონოკრისტალების მისაღები აპარატი; პურის საცხობი ლაბორატორიული ღუმელი; სოიას რძის მისაღები აპარატი; გამწოვი და საშრობი კარადები; სანჯღრეველები; სასწორები; მიკროსკოპები;  ნავთობის გამოსახდელი ნახევრად­საწარმოო აპარატი;  ატომურ-ადსორბციული სპექტრომეტრი; ფოტოკოლო­მეტრი; pH-მეტრი; პოტენციომეტრი; საველე ხელსაწყოები წყლის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების დასადგენად საველე პირობებში;  ყველა სახის ლაბორატორიული ჭურჭელი და ქიმიური რეაქტივები.