п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1 (21),  2016

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

   სატიტულო გვერდი

   მილოცვები - Поздравления - Congratulations

   სარჩევი


 

 

 

მართვის ავტომატიზებული სისტემები და პროგრამული ინჟინერია: ინოვაციები საუნივერსიტეტო განათლების სფეროში. გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, გიორგი გოგიჩაიშვილი, ვაჟა დიდმანიძე, გია სურგულაძე// MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING: INNOVATIONS IN UNIVERSITY EDUCATION. Chogovadze G., Prangishvili A., Gogichaishvili G., Didmanidze V., Surguladze G. // АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ УНИВЕРСИ­ТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Чоговадзе Г., Прангишвили А., Гогичаишвили Г., Дидманидзе В., Сургуладзе Г.   

 

9

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА 


 

სატელეკომუნიკაციო ქსელის პარამეტრების კვლევის ანალიტიკური მოდელის ფორმირება. კონსტანტინე კამკამიძე, მიხეილ დვალიშვილი, ელენე კამკამიძე // DEVELOPMENT OF AN ANALYTICAL MODEL FOR THE RESEARCH OF THE TELECOMMUNICATION NETWORK PARAMETERS. Kamkamidze K., Dvalishvili M., Kamkamidze E. // ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕКОММУНИ¬КАЦИОННОЙ СЕТИ. Камкамидзе К., Двалишвили М., Камкамидзе Е.


 

25

სატელეკომუნიკაციო ქსელის ტოპოლოგიის სრული გრაფის აგების ალგორითმი. ელენე კამკამიძე, ირინა ხომერიკი, მიხეილ დვალიშვილი// ALGORITHM TO CONSTRUCT THE COMPLETE GRAPH TOPOLOGY OF THE TELECOMMUNICATION NETWORK. Kamkamidze E., Khomeriki I., Dvalishvili M. // АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛНОГО ГРАФА ТОПОЛОГИИ ТЕЛЕКОММУНИКА¬ЦИОННОЙ СЕТИ. Камкамидзе Е., Хомерики И., Двалишвили М.


 

31

ელექტროქსელის პარამეტრების გამზომი მულტიფუნქციური ხელსაწყოს წარმადობის ამაღლება. ლევან იმნაიშვილი, მალხაზ ჯაბუა, კარლო ჩხიკვაძე // ENHANCEMENT OF PRODUCTIVITY FOR THE POWER NETWORK PARAMETER METER MULTIFUNCTIONAL DEVICE. Imnaishvili L., Jabua M., Chkhikvadze K. // ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МУЛЬТИ¬ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРО¬СЕТИ. Имнаишвили Л., Джабуа М., Чхиквадзе К.


 

38

მართვადი ქსელების შემუშავება მონაცემთა დამუშავების ცენტრებში. გიორგი ჩუბკო, გიორგი მაისურაძე, თინათინ კაიშაური // SOFTWARE DEFINED DATA CENTER NETWORK – VXLAN TECHNOLOGY. Chubko G., Maisuradze G., Kaishauri T. // УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ – ТЕХНОЛОГИЯ VXLAN. Чубко Г., Маисурадзе Г., Каишаури Т.


 

44

ინტერაქტიული სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია RGB-D გამოსახულებების საფუძველზე. მზია კიკნაძე, ივანე მაკასარაშვილი, მიხეილ დარჯანია// INTERACTIVE THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION BASED ON RGB-IN IMAGE. Kiknadze M., Makasarashvili I., Dardjania M. // ИНТЕРАКТИВНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ RGB-В ИЗОБРАЖЕНИЕ. Кикнадзе М., Макасарашвили И., Дарджаниа М.


 

50

გამოყოფილ არხებზე სარეალიზაციო გლობალური ქსელების სისტემოტექნიკის ზოგიერთი ასპექტის შემუშავებისა და გამოყენების შესახებ. ოთარ ნატროშვილი, ალექსანდრე რობიტაშვილი // THE DEVELOPMENTAND APPLICATION OF SOME ASPECTS OF SYSTEMS ENGINEERING IMPLEMENTATION ON THE GLOBAL NETWORKS DEDICATED CHANNELS. Natroshvili O., Robitashvili A. // О РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ВЫДЕЛЕННЫХ КАНАЛАХ. Натрошвили О.Г., Робиташвили А.Г.


 

58

საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება. კახაბერ ჟამურაშვილი, რომან სამხარაძე // DEVELOPMENT OF SECURITY INFRASTRUCTURE OF INFORMA¬TION SYSTEMS. Jamurashvili K., Samkharadze R.//РАЗРАБОТКА ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. Жамурашвили К., Самхарадзе Р.


 

62

თანამედროვე კრიპტოგრაფიული მეთოდები. კახაბერ ჟამურაშვილი, რომან სამხარაძე// MODERN CRYPTOGRAPHIC METHODS. Jamurashvili K., Samkharadze R. // СОВРЕМЕННЫЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. Жамурашвили К., Самхарадзе Р.


 

66

ინფორმაციის დაშიფვრის სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული სისტემებისთვის საიდუმლო გასაღების მაფორმირებელი ალგორითმი ვასილ კუციავა, ანა კუციავა, ქეთევან გოგუა, გიორგი გოგოლაძე// FORMING ALGORITHM OF SECRET KEY FOR SYMMETRICAL CRYPTO¬GRAPHIC SYSTEMS OF INFORMATION ENCODING. KutsiavaV., Kutsiava A., Gogua K., Gogoladze G. // АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СЕКРЕТНОГО КЛЮЧА ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. Куциава В.А., Куциава А.В., Гогуа К.Н., Гоголадзе Г.Н.


 

70

ინფორმაციის დაშიფვრის არასტანდარტული სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული ალგორითმი. ვასილ კუციავა, ანა კუციავა, გიორგი გოგოლაძე// NON-STANDARD SYMMETRICAL CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM OF INFORMATION ENCODING. Kutsiava V., Kutsiava A., Gogoladze G. // НЕСТАНДАРТНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. Куциава В.А., Куциава А.В., Гоголадзе Г.Н.


 

78

კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის უნივერსალური მოდელის შესახებ. ვალერიან კეკელია// ON THE REALIZATION OF A UNIVERSAL MODEL OF SYMMETRIC CRYPTOGRAPHY SYSTEMS. Kekelia V. // О РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИМЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ КРИПТОГРАФИИ. Кекелия В.


 

83

თეორიული მექანიკის სწავლება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. ლიდა ბერიძე, დავით გორგიძე, რუსუდან გოგიბერიძე// TEACHING THEORE¬TICAL MECHANICS USING INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES. Beridze L., Gorgidze D., Gogiberidze R. // ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОР¬МАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Беридзе Л., Горгидзе Д., Гогиберидзе Р.


 

89

ნავთობის რეზერვუარებში დონის და ფაზებს შორის საზღვრების გაზომვის თანამედროვე მეთოდები. ზაალ აზმაიფარაშვილი, გურამ მურჯიკნელი, გიორგი ქიტიაშვილი//MODERN METHODS FOR MEASURING LEVEL AND INTERFACE PHASES IN OIL TANKS. Azmaiparashvili Z., Murjikneli G., Qitiashvili G. // СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ГРАНИЦ РАЗДЕЛА ФАЗ В НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ. Азмаипарашвили З., Мурджикнели Г.,Китиашвили Г.


 

98

გაზომვითი პროცესების ელემენტების და მეთოდურ-ჯამური ცდომილებების ასპექტები მეტროლოგიურ კვლევებში. იზოლდა გარსევანიშვილი, ვლადიმერ ფადიურაშვილი, ზაზა ფადიურაშვილი// ASPECTS OF MEASURING ELEMENTS AND METODO-TOTAL ERRORS IN METROLOGICAL RESEARCHES. Garsevanishvili Izolda, Padiurashvili Vladimer, Padiurashvili Zaza // АСПЕКТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТОДО-СУММАРНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ В МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Гарсеванишвили И., Падиурашвили В., Падиурашвили З.


 

105

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

გადაწყვეტილების მიღებისთვის მიწოდების ჯაჭვის ოპტიმიზაციის ერთი მეთოდის შესახებ. მაკა ცერცვაძე, ბადრი მეფარიშვილი და გულნარა ჯანელიძე// ONE APPROACH TO SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION FOR DECISION MAKING. Tsertsvadze M., Meparishvili B., Janelidze G. // ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. Церцвадзе М., Мепаришвили Б., Джанелидзе Г.

110
მონაცემთა ბაზის ლოგიკური სქემის დამუშავება ბიზნესპროცესების კომპიუტერული მართვისათვის. თეიმურაზ სუხიაშვილი, ირაკლი შურღაია// DEVELOPMENT OF THE LOGICAL SCHEME OF THE DATABASE FOR COMPUTER MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES. Sukhiashvili T., Shurgaia I. // РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ КОМПЪЮТЕР¬НОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ. Сухиашвили Т., Шургая И.

116
ევოლუციური ალგორითმები ინფორმაციის დაცვის ამოცანებში. გულნარა ჯანელიძე, ბადრი მეფარიშვილი // EVOLUTIONARY ALGORITHMS OF INFORMATION PROTECTION PROBLEMS. Janelidze Gulnara, Meparishvili Badri // ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АЛГОРИТМЫ В ЗАДАЧАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. Джанелидзе Г., Мепаришвили Б.

122
ANGULAR.JS პლატფორმასთან მუშაობა Node.js ვებ-სერვერის მეშვეობით. გიორგი კენჭოშვილი // ANGULAR.JS PLATFORM TO WORK WITH NODE.JS WEB SERVER THROUGH. Kentchoshvili G. // РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ ANGULARJS ПРИ ПОМОЩИ ВЕБ-СЕРВИСА NODE.JS. Кенчошвили Г.

127
მანქანური სწავლების ალგორითმებში შემავალი და გამომავალი ინფორმაციის ნორმალიზაცია. ზურაბ ბოსიკაშვილი, დავით ჭოხონელიძე// NORMALIZATION OF INPUT AND OUTPUT INFORMATION IN MACHINE LEARNING ALGORITHMS. Bosikashvili Zurab, Chokhonelidze David// НОРМАЛИЗАЦИЯ ВХОДЯЩЕЙ И ВЫХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В АЛГОРИТМАХ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. Босикашвили З., Чохонелидзе Д.

133
ვიდეოთამაშებში აგენტთა ჯგუფებად გაერთიანების და კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღების შესახებ. გიორგი აბელაშვილი // ON THE UNITED AGENTS IN GROUPS AND COLLECTIVE DECISION-MAKING IN A VIDEO GAME. Abelashvili G. // ОБ ОБЬЕДИНЕНИИ АГЕНТОВ В ГРУППЫ И ПРИНЯТИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ВИДЕОИГРАХ. Абелашвили Г.

138
ვებ-გვერდების დაპროექტების თანამედროვე მეთოდების კვლევა და მათი პრაქტიკული რეალიზაცია. ნინო გოჩიტაშვილი//ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕБ-МАКЕТОВ И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. Гочиташвили Н. // RESEARCH OF MODERN METHODS OF WEB-SITES DESIGN AND THEIR IMPLEMENTATION. Gochitashvili Nino // ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕБ-МАКЕТОВ И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. Гочиташвили Н.

145
აუდიტორიის შეფასების პროცესის ავტომატიზაცია ადმინისტრაციული საინფორმაციო სისტემების გამოყენებით. ეკატერინე თურქია, დავით ჯიბუტი, სოფიო სტომადოვა// DEVELOPMENT OF CLASSROOM ASSESSMENT PROCESS USING EXECUTIVE INFORMATION SYSTEMS. Turkia E., Jibuti D., Stomadova S. // АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ АУДИТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИНФОРМА¬ЦИОННЫХ СИСТЕМ. Туркия Е., Джибути Д., Стомадова С.

151
უნიფიცირებული მოდელების აგება ტვირთების მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნეს-პროცესების მართვისათვის. გიორგი სურგულაძე, ლია პეტრიაშვილი, მაია ოხანაშვილი, მარინე ბიტარაშვილი// CONSTRUCTION OF CORPORATE APPLICATION WITH LIGHT¬WEIGHT SOFTWARE TECHNOLOGIES. Surguladze Giorgi, Petriashvili L., Okhanashvili M., Bitarashvili M. // ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ АППЛИКАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКОЙ ПРОГРАММНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Сургуладзе Г., Петриашвили Л., Оханашвили М., Битарашвили М.

156
მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, ანა გავარდაშვილი, მარინა კაშიბაძე //AUTOMATION OF DATABASE CONSTRUCTION FOR ECOLOGICAL SYSTEM OF BLACK SEA. Surguladze Gia., Topuria N., Gavardashvili A., Kashibadze M. // АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРНОГО МОРЯ. Сургуладзе Г., Toпuриа Н., Гавардашвили А., Кашибадзе М.

165

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА


 

ყბა-სახის დაავადებათა დიაგნოსტიკის ექსპერტული სისტემის მუშაობის ალგორითმები. სერგო მანუკოვი, მიხეილ მანუკოვი, მედეა თევდორაძე // DIAGNOSTIC TASKS SOLVING ALGORITHMS OF COMPUTER-BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF MAXILLOFACIAL DISEASES. Manukov Sergo, Manukov Mikheil, Tevdoradze Medea // АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. Мануков С., Мануков М., Тевдорадзе М.

 

169
რეგიონის ეკონომიკური რესურსუზრუნველყოფის შეფასების საინფორმაციო სისტემა. გურამ ჩაჩანიძე, ალექსანდრე ყვირალაშვილი// INFORMATIONAL SYSTEM OF EVALUATION FOR PROVIDING THE REGION'S ECONOMIC RESOURCES. Chachanidze G., Kviralashvili A. // ИНФОР¬МАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА ЭКОНОМИ¬ЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. Чачанидзе Г., Квиралашвили А.

 

177
აკადემიური მობილობის ხელშემწყობი, საბაზო და მასპინძელ უმაღლეს სასწავლებლების საგანმანათლებლო პროგრამების შედარების ალგორითმი. ოქან ერაი // COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRICULUM OF BASIC AND RECEIVED ON A MOBILE TRANSLATION HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Okan Eray // СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ БАЗОВОГО И ПРИНИМАЮЩЕГО ПО МОБИЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Окан Эрай

 

181
ელექტრონული სწავლების პლატფორმის დაპროგრამებისა და მართვის პრინციპები “ILIAS“ სისტემის მაგალითზე. გელა ღვინეფაძე, ზურაბ ტიელიძე // PROGRAM¬MING AND ADMINISTRATION PRINCIPLES OF E-LEARNING PLATFORM BY THE EXAMPLE OF SYSTEM „ILIAS“. Gvinepadze G., Tielidze Z. // ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ „ILIAS“. Гвинепадзе Г., Тиелидзе З.

 

186
შრობის პროცესის ანალიზი მიკროკონტროლერული მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის მიზნით. ავთანდილ ბარდაველიძე, ირაკლი ბაშელეიშვილი, ხათუნა ბარდაველიძე// ANALYZE OF DRYING PROCESS IN ORDER TO CREATE MICROCONTROLLER AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEM. Bardavelidze A., Basheleishvili I., Bardavelidze Kh. // АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРО¬ВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ. Бардавелидзе А., Башелеишвили И., Бардавелидзе Х.

 

192
სატენდერო ბიზნეს-პრცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია. ხატია ქრისტესიაშვილი, გულბაათ ნარეშელაშვილი, თამაზ შეროზია // BPMN MODELING AND AUTOMATION OF THE BUSINESS TENDER PROCESS. Kristesiashvili Kh., Nareshelashvili G., Sherozia T. // МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМА¬ТИ¬ЗАЦИЯ ТЕНДЕРНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Кристесиашвили Х., Нарешелашвили Г., Шерозия Т.

 

196
სტუდენტთა შეფასების ფორმები და მეთოდები ვროპულ და ჩინურ საგანმანათლებლო სისტემაში. თამარ მენაბდე, სოფიო ბალიაშვილი, ნატალია კვაჭაძე// STUDENTS KNOW¬LED¬GE ASSESSMENT FORMS AND METHODS IN EUROPEAN AND CHINESE EDUCATION SYSTEM. Menabde Tamar, BaliashviliSofia, KvachadzeNatalia // МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЕВРОПЫ И КИТАЯ. Менабде Т., Балиашвили С., Квачадзе Н.

 

200
საკრედიტო პორტფელის მართვის ანალიზი და მონიტორინგის სტრუქტუული მოდელის შემუშავება. მარიამ დვალიშვილი// CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF STRUCTURAL MODELS OF MONITORING. Dvalishvili Mariam // АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА. Двалишвили М.

 

205
ელექტრონული ხელმოწერის ნამდვილობა – ტექნოლოგიური და სამართლებრივი ასპექტები. ქეთევან მეფარიშვილი, ლუკა კარდენახიშვილი// VALIDITY OF ELECTRONIC SIGNATURE – TECHNOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS. Ketevan Meparishvili, Luka Kardenaxishvili // АУТЕНТИЧНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. Мепаришвили К., Карденахишвили Л.

 

210

ფიზიკური ქიმია - PHYSICAL CHEMISTRY - ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ


 

ელექტრონის მინიმალური ენერგია ატომში. გივი ხიდეშელი // THE MINIMUM ENERGY OF AN ELECTRON IN AN ATOM. Khidesheli Givi // МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОНА В АТОМЕ. Хидешели Г.

 

215

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

დისკრეტული დინამიკური ფრაქტალები და ჟულიას სიმრავლეები. თამაზ ობგაძე//DISCRETE DYNAMIC FRACTALS AND SETS OF ZHYULIA. Obgadze T. // ДИСКРЕТНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ФРАКТАЛЫ И МНОЖЕСТВА ЖЮЛИЯ. Обгадзе Т.

 

218
კორპორაციული აპლიკაციების აგება დაპროგრამების სერვისორიენტირებული ტექნოლოგიით. გია სურგულაძე, ნინო კივილაძე, გიორგი კივილაძე // CONSTRUCTION OF CORPORATE APPLICATION WITH SERVICE-ORIENTED SOFTWARE TECHNOLOGIES. Surguladze Gia, Kiviladze Nino, Kiviladze Giorgi // ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ АППЛИКАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Сургуладзе Г., Кивиладзе Н., Кивиладзе Г.

 

230
ავტომობილის ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის ეფექტურობის ამაღლება ქსელური მეთოდების გამოყენებით. თეიმურაზ სახელაშვილი, ია მოსაშვილი// TO IMPROVE THE EFFECTIVE RELIABILITY OF AUTOMOBILES EMBEDDED SYSTEMS USING BY THE METHODS OF NETWORK. Sakhelashvili T., Mosashvili I. // ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАДЕЖНОСТИ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕВЫХ МЕТОДОВ. Сахелашвили Т., Мосашвили И.

 

236
ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის გაზრდის ახალი მეთოდების კვლევის შედეგები. გიორგი ჩაჩუა, ია მოსაშვილი // RESEARCH RESULTS OF NEW METHODS TO IMPROVE THE RELIABILITY OF EMBEDDED SYSTEMS. Chachua G., Mosashvili I. // НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ.
Чачуа Г., Мосашвили И.

 

242
საფინანსო ორგანიზაციის ბიზნესპროცესების და IT-სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება. გია სურგულაძე, კორნელი ოდიშარია, ციური ფხაკაძე., ალექსანდრე კეკენაძე გიორგი ჩერქეზიშვილი //ASSESSMENT OF INFORMATION SECURITY RISKS OF BUSINESS PROCESSES FOR FINANCIAL ORGANIZATION AND IT-SERVICES. Surguladze G., Odisharia K., Pkhakadze Ts., Kekenadze A., Cherkezishvili G.// ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИТ-УСЛУГ. Сургуладзе Г., Одишария К., Пхакадзе Ц., Кекенадзе А., Черкезишвили Г.

 

248
პროგრამული დანართის არქიტექტურა და RIA -აპლიკაციების დაპროექტება. ნინო კივილაძე // WEB-APPLICATION ARCHITECTURE AND DESIGNING RIA-APPLICATIONS. Kiviladze N. // АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ RIA–АППЛИКАЦИЙ. Кивиладзе Н.

 

254
ვირტუალიზაცია მონაცემთა დამუშავების ცენტრებში. გიორგი ჩერქეზიშვილი// VIRTUALIZATION IN DATA CENTERS. Cherkezishvili G. // ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Черкезишвили Г.

 

260
ხსოვნის გვერდი: პროფესორი ცისანა ხოშტარია

 

264
ხსოვნის გვერდი: პროფესორი ომარ გაბედავა

 

265
 ბოლო გვერდი

 

266