п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1 (19),  2015

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

     სატიტულო გვერდი


 

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ძირითადი საკომუნიკაციო საშუალებანი საზოგადოებასთან ურთიერთობისას ინტერნეტში. არჩილ ფრანგიშვილი, სალომე კვირიკაშვილი, ოლეგ ნამიჩეიშვილი // THE MAIN MEANS OF COMMUNICATION ON THE INTERNET PUBLIC RELATIONS. Prangishvili Archil, Kvirikashvili Salome, Namicheishvili Oleg // ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ С ОБЩЕСТВОМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. Прангишвили А., Квирикашвили С., Намичеишвили О.

 

7
ATLAS- ის დეტექტორის მაგნიტური ღეროს გეომეტრიული აღწერების შედარებითი ანალიზი. ალექსანდრე შარმაზანაშვილი, ნიკო ცუცქირიძე, არჩილ სურმავა, ბესიკ კეკელია // COMPARE ANALYSIS OF GEOMETRIC DESCRIPTIONS OF COILS OF ATLAS DETECTOR. Alexander Sharmazanashvili, Niko Tsutskiridze, Archil Surmava, Besik Kekelia //  СРАБЛИТЕЛЬЧОИЙ АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ МАГНИТНЫХ КАТУШЕК ДЕТЕКТОРА АТЛАС. Шармазанашвили А., Цуцкиридзе Н., Сурмава А., Кекелия Б.

 

13
უპილოტო მიწისზედა ტრანსპორტის მოდელირება და მართვა. ბადრი მეფარიშვილი, გულნარა ჯანელიძე // UNMANNED GROUND VEHICLES MODELING AND CONTROL. Meparishvili Badri,  Janelidze Gulnara // МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. Мепаришвили Б., Джанелидзе Г.

 

23
მონაცემთა ბლოკის დაშიფვრის არასტანდარტული სიმეტრიული კრიპტოალგორითმი. ვასილ კუციავა, ანა კუციავა, გიორგი გოგოლაძე // NONSTANDARD BLOCK-STRUCTURED SYMMETRICAL CRYPTO ALGORITHM. Vasil Kusiava, Ana Kutsiava, Giorge Gogoladze // НЕСТАНДАРТНЫЙ БЛОЧНЫЙ  СИМЕТРИЧНЫЙ КРИРТОАЛГОРИТМ ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ. Куциава В.А., Куциава А.В., Гоголадзе Г.Н.

 

30
ვარიაციული ამოცანები განაწილებულპარამეტრებიან ეკონომიკურ სისტემებში. ნოდარ ნარიმანაშვილი // VARIATIONAL PROBLEMS IN ECONOMIC SYSTEMS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS. Narimanashvili Nodar // ВАРИАЦИОНЫЕ ЗАДАЧИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. Нариманашвили Н.

 

38
ჰერსტის მაჩვენებლის გამოთვლა კომპანიის ფასის დინამიკისათვის. ნანა ბიჩენოვი // CALCULATION OF HURST EXPONENT FOR DYNAMICS OF COST OF THE COMPANY. Bichenovi Nana // ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ДЛЯ ДИНАМИКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ. Биченова Н.

 

42
აქციების შერჩევა ჰორსტის მაჩვენებლის გამოყენებით და საფონდო ბაზრის ფრაქტალური ანალიზი. ლაშა გურგენიძე // PICKING UP STOCK SHARES BY MEANS OF HURST EXPONENT AND FRACTAL ANALYSIS OF THE STOCK MARKET. Lasha Gurgenidze // ВЫБОР АКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЁРСТА ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА. Гургенидзе Л.

 

46

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

სასწავლო პროცესის მართვაში ელექტრონული საშუალებების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი. ლევან იმნაიშვილი, ზაზა მაცაბერიძე, ნათია კირკიტაძე // SOME ASPECTS OF THE USE OF ELECTRONIC CAPABILITIES FOR THE MANAGEMENT OF LEARNING PROCESS. Imnaishvili Levan, Matsaberidze Zaza, Kirkitadze Natia // НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМИ ПРОЦЕССАМИ. Имнаишвили Л., Мацаберидзе З., Киркитадзе Н.

 

50
 რეალური დროის მოდელირება ბიზნესპროცესების მართვისას. თეიმურაზ სუხიაშვილი // MODELING OF REAL TIME AT MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES. Sukhiashvili Teimuraz // МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМЫ. Сухиашвили Т.

56
  ვებ-სერვისების კოორდინაციის მართვა ბიზნეს-პროცესების შესრულების ენის ბაზაზე. ეკატერინე თურქია, დავით ქალიაშვილი // MANAGEMENT OF WEB SERVICES COORDINATION VIA BUSINESS-PROCESS EXECUTION LANGUAGE. Ekaterine Turkia, David Kaliashvili // УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИЕЙ ВЕБ-СЕРВИСАМЫ НА БАЗЕ ЯЗЫКА ИСПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Туркия Е., Калиашвили Д.

60
  პროექტის შესრულების ოპერატიული მართვა. გულბაათ ნარეშელაშვილი, თამაზ შეროზია, იოსებ ნაცვლიშვილი // OPERATING PERFORMANCE OF THE PROJECT MANAGEMENT. Nareshelashvili Gulbaat, Sherozia Tamaz, Nacvlishvili Ioseb // ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА. Нарешелашвили Г., Шерозия Т., Нацвлишвили И.

 

65

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

უსადენო ქსელებში გამოყენებული მოდულაციის ტექნიკის და აუტენტიფიკაციის მექანიზმების განხილვა. გიორგი გამდლიშვილი, ვლადიმერ ადამია // REVIEW OF USED MODULATION TECHNIC IN WIRELESS NETWORKS AND AUTHENTIFICATION MECHANISMS. Gamdlishvili Giorgi, Adamia Vladimer // ОБЗОР ТЕХНИКИ МОДУЛЯЦИЙ В БЕЗПРОВОДНЫХ СЕТЯХ И МЕХАНИЗМОВ АУТЕНТИФИКАЦИЙ. Гамдлишвили Г., Адамия В.

69
ღრუბლოვანი გამოთვლების ტექნოლოგიის გამოყენება მარკეტინგში. ომარ გაბედავა, სიმონ პოჩოვიანი, ნინო გაბედავა, გიორგი სებისკვერაძე // USING CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY IN MARKETING. Gabedava Omar, Pochovyan Simon, Gabedava Nino, Sebiskveradze Giorgi // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В МАРКЕТИНГЕ. Габедава О.В., Почовян С.М., Габедава Н.О., Себискверадзе Г.Н.

74
ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თანამედროვე ტექნოლოგიები მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში. სიმონ პოჩოვიანი, ომარ გაბედავა // INFORMATION SECURITY MODERN IT FOR AUTOMATED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS. Pochovyan Simon, Gabedava Omar //СОВРЕМЕННЫЕ ИТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В АСУ. Почовян С.М., Габедава О.В.

79
სამედიცინო ინჟინერიაში აპარატურული მოწყობილობების უსაფრთხოების დონის მაჩვენებლის ამაღლების კლასიფიკაცია. ლილი პეტრიაშვილი, ნათია გოგილიძე // HARDWARE SECURITY CLASSIFICATION LEVEL INDICATOR RAISING IN MEDICAL ENGINEERING Petriashvili Lily, Gogilidze Natia // ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНДИКАТОРА КЛАССИФИКАЦИИ, В МЕДИЦИНСКИХ АППАРАТНЫХ ОБОРУДОВАНИИ. Петриашвили Л., Гогилидзе Н.

83
მიკროკონტროლერი ავტომატური მორწყვის სისტემაში. ოთარ ქართველიშვილი // MICRO CONTROLLER IN AUTOMATIC PLANT WATERING SISTEM. Kartvelishvili Otar // МИКРОКОНТРОЛЛЕР В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА РАСТЕНИЙ. Картвелишвили О.M.

89
ნიადაგის ტენზომი და ტემპერატურის განმსაზღვრელი მიკროპროცესორული მობილური ხელსაწყო. ზაალ აზმაიფარაშვილი, სოფიკო კოლომიკოვი, ვლადიმერ ფადიურაშვილი, ზურაბ ჯოხარიძე // MOBILE MICROPROCESSOR DEVICES FOR THE MEASUREMENT OF SOIL MOISTURE AND TEMPERATURE. Azmaifarashvili Zaal, Kolomikovi Sophiko, Padiurashvili Vladimer, Djoxaridze Zurab // МОБИЛЬНОЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВ. Азмайпарашвили. З, Коломикови С., Радиурашвили В., Джохаридзе З.

97

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა და არსებული პრობლემები საქართველოში. თამარ მენაბდე // INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PROBLEMS IN GEORGIA. Menabde Tamar // ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГРУЗИИ. Менабде Т.

 

101
კორელაციური რისკების პროცესების ანალიზის ანალიტიკური ავტომატიზებული მექანიზმების დამუშავება. ეკატერინე თურქია, ნატო მოროზი // IMPROVEMENTS OF ANALYTICAL AUTOMATED TOOLS FOR ANALYSIS OF CORRELATED RISK PROCESSES. Turkia Ekaterine, Morozi Nato // ОБРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ. Туркия Е., Морози Н.

 

105
კომპანიაში პერსონალის შერჩევისა და კომპეტენტურობის განსაზღვრის ტექნოლოგია. გულნარა ჯანელიძე, ბადრი მეფარიშვილი, თამარ მეფარიშვილი // TECHNOLOGY OF STAFF RECRUITMENT AND DETERMINATION OF COMPETENCE IN THE COMPANY. Janelidze Gulnara, Meparishvili Badri, Meparishvili Tamar // ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРАПЕРСОНАЛА И ОПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В КОМПАНИИ. Джанелидзе Г., Мепаришвили Б., Мепаришвили Т.

 

111
  უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების დელეგირების მართვა კომპანიაში. გულნარა ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი // MANAGEMENT OF DELEGATION OF POWER AND RESPONSIBILITY IN COMPANY. Janelidze Gulnara, Meparishvili Qetevan // УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОМПАНИИ. Джанелидзе Г., Мепаришвили К.

 

116
პროგრამა MAPLE-ს შესაძლებლობები და მისი გამოყენება მათემატიკის სწავლების საკითხებში. მაია ქევხიშვილი, ელენე კამკამიძე, ლია გაჩეჩილაძე // CAPACITIES OF SOFTWARE MAPLE AND ITS USE IN THE MATTERS RELATED TO TEACHING OF MATHEMATICS. Kevkhishvili Maia, Kamkamidze Elena, Gachechiladze Lia // ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ MAPLE И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ВОПРОСАХ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. Кевхишвили М., Камкамидзе Е., Гачечиладзе Л.

 

121
მატრიცისა და ვექტორის გამრავლების სწავლების პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება. ლია გაჩეჩილაძე // DEVELOPMENT OF SOFTWARE SIMULATOR FOR TRAINING  MATRIX-VECTOR MULTIPLICATION. Gachechiladze Lia // РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УМНОЖЕНИЮ МАТРИЦЫ НА ВЕКТОР. Гачечиладзе Л.Г.

 

125
საწარმოო ფირმის ორგანიზაციულ-ტექნიკური დონის და საკრედიტო რისკების შეფასების მოდელები და მეთოდები. გია სურგულაძე, ციური ფხაკაძე // MODELS AND METHODS FOR ASSESSING ORGANIZATIONAL-TECHNICAL LEVEL AND CREDIT RISKS OF A MANUFACTURING COMPANY. Pkhakadze Tsiuri // МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВЕНЯ ПРОИЗВОДСТВА И КРЕДИТНЫЙ РИСКОВ. Сургуладзе Г., Пхакадзе Ц.

 

128
სასამართლო ბაჟის გადახდის პროცესის დაპროექტება ბიზნეს-წესების მოდელირების ენის ბაზაზე. ეკატერინე თურქია, დავით ქალიაშვილი // ENGINEERING OF THE FEE PAYMENT PROCESS IN THE COURT SYSTEM BASED ON BUSINESS-RULES MODELING LANGUAGE. Ekaterine Turkia, David Kaliashvili // ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПЛАТЫ СУДЕБНОГО СБОРА НА БАЗЕ ЯЗЫКА МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРАВИЛ. Туркия Е., Калиашвили Д.

 

143
ფორიან გამტარში სითხის ფილტრაციის ფრაქტალური მოდელირება. დაჩი ჯანელიძე // FRACTAL REPRESENTATION OF FLUID FLOW INTO POROUS MEDIA. Dachi Janelidze // ФРАКТАЛНИ МОДЕЛ ФИЛТРАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ. Джанелидзе Д.

 

148
ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია SHAREPOINT DESIGNER-ის საშულებით. ნინო თოფურია, მაკა ლომიძე // AUTOMATING BUSINESS PROCESSES ON THE BASES OF SHAREPOINT DESIGNER. Topuria Nino, Lomidze Maka // АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА БАЗЕ SHAREPOINT DESIGNER. Топурия Н., Ломидзе М.

 

156
საკონტროლო ნიმუშის მომზადება ლაბორატორიათაშორისი გამოცდების ჩასატარებლად. ნოდარ აბელაშვილი, ნიკა აბელაშვილი // PRODUCTION OF THE MONITORING SAMPLES FOR INTERLABORATORY TESTS. Abelashvili Nodar., Abelashvili Nika // ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. Абелашвили Н., Абелашвили Н.

 

161
საინფორმაციო საზოგადოება და კიბერუსაფრთხოება. დავით ბურჭულაძე, გიორგი მაისურაძე, თამარ ქიტიაშვილი // Information Society and Cyber Security. Burchuladze David, Maisuradze Giorgi, Kitiashvili Tamar // Информационное общество и информационная безопасность. Бурчуладзе Д., Майсурадзе Г., Китиашвили Т.

 

168
ინფორმაცია და კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია. დავით ბურჭულაძე, თამარ ქიტიაშვილი // Cyber security strategy of Georgia. Burchuladze David, Kitiashvili Tamar // Cтратегия Кибер-безопасности Грузии. Бурчуладзе Д., Китиашвили Т.

 

173
პაკეტების IP-ფრაგმენტაცია და მისი რეალიზაცია შემავალი ICMP პროტოკოლის აკრძალვის შემთხვევაში. ნიკოლოზ ბჟალავა, ლევან ჭოლიკიძე, კონსტანტინე ოვსიანიკოვი // PACKET IP-FRAGMENTATION AND ITS IMPLEMENTATION IF INCOMING ICMP PROTOCOL IS PROHIBITED. Bzhalava Nikoloz, Cholikidze Levan, Ovsianikov Konstantin // IP-ФРАГМЕНТАЦИЯ ПАКЕТОВ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ЗАПРЕТЕ ВХОДНОГО ICMP ПРОТОКОЛА. Бжалава Н., Чоликидзе Л., Овсяников К.

 

183
მათემატიკური მოდელი და არგუმენტაციის თეორია სახეთა გამოცნობისთვის მრავალ აგენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურით. ზურაბ ბოსიკაშვილი, გიორგი არჩვაძე // MATHEMATIC MODEL AND ARGUMENTATION THEORY WITH MULTI AGENT BASED ARCHITECTURE FOR PATTERN RECOGNITION. Bosikashvili Zurab, Archvadze Giorgi // МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ С АРХИТЕКТУРОЙ НА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ ОСНОВЕ. Босикашвили З., Арчвадзе Г.

 

187
  ბოლო გვერდი

 

197