სტუ

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დაარსებულია 2008 წელს

 რედაქტორი და პასუხისმგებელი პირი (გვარი, სახელი, ელ-ფოსტა და მობილური)

მთავარი რედაქტორი: მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე mitropolitianania@yahoo.com,

პასუხისმგებელი მდივანი: ქეთევან მახაშვილი q.makhashvili@gmail.com

სარედაქციო კოლეგია

სარედაქციო საბჭო: დ. გურგენიძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. გურული, ა. გრიგოლიშვილი,

გ. კოკოშაშვილი, თ. ლომინაძე, გ. ღამბაშიძე, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი,

თ. ჯაგონიშვილი, გ. ჯავახაძე

 

ISSN 1987-6874

გამოდის წელიწადში 2-ჯერ

ჟურნალის ანოტაცია

სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი „სვეტიცხოველი“ არის რეფერირებადი

პერიოდული გამოცემა. ჟურნალის დანიშნულებაა საისტორიო და ასევე

მეცნიერების სხვა დარგების (საქართველოს ეკლესიის ისტორიის, ეთნოლოგიის,

კულტურული მემკვიდრეობის, ენათმეცნიერების, მართვის პრობლემების,

რწმენისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართების) განვითარების ხელშეწყობა,

სწავლულთა მიერ მოპოვებული ახალი მიღწევებისა და უმნიშვნელოვანეს

გამოკვლევათა მასალების საზოგადოებისათვის გაცნობა.

 

ჟურნალის ელექტრონული მისამართი

https://gtu.ge/Library/sveticxoveli_jur/

https://dspace.nplg.gov.ge/

 

ჟურნალის მოძიება:

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

National Library of Georgian Parliament

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ცენტრალური ბიბლიოთეკა

Central Library of Georgian Technical University

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნილოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ბიბლიოთეკა

Library of Engineering Economics, Media Technologies and Social Sciences faculty