სტუ

მიმართულება - გარემოს დიზაინი

საქალაქო გარემოს დიზაინის კომპლექსური ორგანიზებისკენ, საგნობრივი შემავსებლებით მაღალკომფორტული საზოგადოებრივი სივრცეების დაგეგმარებისა, და შედეგად, ქალაქის განუმეორებელი სახის შექმნისკენ მიმართული, გარემოს დიზაინის მიმართულების სასწავლო კურსები ინტეგრირეულია ფაკულტეტზე განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების სამივე საფეხურზე.

მიმართულებას უძღვებიან დარგში აღიარებული, სამეცნიერო და პრაქტიკულ საქმიანობაში ჩართული, მაღალკვაიფიციური პედაგოგები: ნინო ხაბეიშვილი (მიმართულების ხელმძღვანელი), ნუგზარ ხვედელიანი, გიორგი წულუკიძე, მარიამ ხაბეიშვილი, ავთანდილ დიღმელაშილი, გია როყვა, ირინა მაკოვკინა, მანანა ხვედელიანი, დავით კიკნაველიძე, ზურაბ კარამურზა, ნუცა დემეტრაშვილი.

5.შენობა–ნაგებობათა  არქიტექტურული კონსტრუქციების და არქიტექტურული ფიზიკის მიმართულება 

     შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურული კონსტრუქციების და არქიტექტურული ფიზიკის მიმართულება, რომელიც 2006 წელს შეიქმნა  სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების არქიტექტურის (შემდგომში არქიტექტურული კონსტრუქციების) კათედრის  ბაზაზე, არსებობს 1971 წლიდან და დღემდე წარმატებით ფუნქციონირებს არქიტექტურის ფაკულტეტის შემადგენლობაში.

მიმართულების ძირითადი მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს  შენობა-ნაგებობების არქიტექტურულ-გეგმარებითი და კონსტრუქციული აგებულების (სტრუქტურის) თავისებურებები, ენერგოეფექტურობის და მდგრადი განვითარების პრინციპები,  რათა პრაქტიკული საქმიანობის წარმართვის პროცესში ამ ცოდნის გამოყენებით მათ შეძლონ დაპროექტებული შენობა–ნაგებობების, მათი ცალკეული კონსტრუქციული ელემენტების, კვანძების და დეტალების გადაწყვეტა და სათანადო  საპროექტო დონეზე დამუშავება. 

სასწავლო პროგრამების მნიშვნელოვანი ნაწილია არქიტექტურული ფიზიკის საკითხების შესწავლა (კლიმატოლოგია, ინსოლაცია, განათებულობა, თბოფიზიკა, არქიტექტურული აკუსტიკა), რის გარეშეც შეუძლებელია თანამედროვე სრულყოფილი არქიტექტურული პროექტის შექმნა.

მიმართულება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური პედაგოგებით, რომლებიც  ეწევიან სამეცნიერო და პრაქტიკულ მუშაობას არქიტექტურულ სფეროში და არქიტექტურულ ფიზიკაში. მათ შორის არიან  არქიტექტურის   დოქტორები, სრული და ასოცირებული პროფესორები, მასწავლებლები. 

მიმართულება ემსახურება, როგორც სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის, ასევე  სამშენებლო ფაკულტეტს.

მიმართულების თანამშრომლების მიერ არქიტექტურის ფაკულტეტზე იკითხება შემდეგი სასწავლო დისციპლინები:  „კონსტრუქციები არქიტექტურაში“ (I, II და III ნაწილები),  „შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა და კონსტრუქციები“, „მაღლივი შენობების არქიტექტურულ-კონსტრუქციული სისტემები“. სამშენებლო  ფაკულტეტზე – სალექციო კურსები შემდეგ საგნებში:“არქიტექტურული დაგეგმარება და ქალაქმშენებლობა”, “შენობათა და ნაგებობათა არქიტექტურა.” გარდა სალექციო კურსებისა, მიმართულების პროფესორ მასწავლებლები ატარებენ მეცადინეობებს საკურსო პროექტირებაში, ასევე პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ სამუშაოებს.

               ზემოთჩამოთვლილი დისციპლინების ასეთი დიფერენციაცია განპირობებულია   სპეციფიკური მოთხოვნებით არქიტექტურული გეგმარების სწავლებისადმი, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა სპეციალობის თავისებურებებს. 

მიმართულებაზე სწავლება მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამების  სამივე საფეხურზე : ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში.

კათედრის ჩამოყალიბების დღიდან  1984 წლამდე მას ხელმძღვანელობდა პროფესორი აკაკი ბერიშვილი. 1984  წლიდან 1994  წლამდე არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი თენგიზ კვირკველია.  1995 წლიდან  2006  წლამდე - არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი დავით ჩიჩუა, ხოლო 2006 წლიდან  2015 წლამდე არქიტექტურის დოქტორი,პროფესორი ლევან ბერიძე. ხოლო 2015 წლიდან - პროფესორი ვახტანგ ფირცხალავა.

დღეს მიმართულებაზე  წარმატებით  მოღვაწეობენ: ჯუმბერ (ჯონდო) მალაღურაძე, გია ნაცვლიშვილი, ბიძინა ბერიშვილი, ვახტანგ ფირცხალავა, გიორგი მუხიაშვილი, გიორგი (გია)  ბერიძე, ზაქარია შავაძე.

კათედრის  არსებობის მანძილზე, გარდა ზემოთ მოხსენიებული კოლეგებისა, სხვადასხვა დროს მოღვაწეობდნენ: ვალერიან გაგოშიძე, ვლადიმერ ნიკოლაძე, ჰამლეტ მოსულიშვილი, ლალი კანდელაკი, ელდარ ჩხეიძე, ნესტან რაზმაძე, მარინა ნარეშელაშვილი,  ილია დოღონაძე, ენვერ ჩიქოვანი, ირინე გაგოშიძე, თამარ ლანდია, გივი ერისთავი, თინათინ ერისთავი, ალეკო კორკოტაშვილი, პლატონ ხუხია, მაკა მალაღურაძე,  გიორგი ცხოვრებაშვილი და სხვები.

 კათედრის წევრების მიერ გამოშვებულია სახელმძღვანელოები, მეთოდური მითითებები, აგრეთვე დამხმარე სახელმძღვანელოები და ნორმატიული დოკუმენტები. კათედრის წევრებს აქვთ დაპატენტებული გამოგონებები.

მიმართულების თანამშრომელთა დიდი ნაწილი პრაქტიკოსი არქიტექტორია. ისინი თავიანთ პრაქტიკულ საქმიანობას წარმატებით უხამებენ სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას.